De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Fibroned

FibroNed


Impressie van de nieuw te bouwen kippenmestverbrander

Nadat de Raad van State op 22 maart 2005 voor de tweede maal een milieuvergunning van de Provincie Gelderland voor FibroNed had vernietigd, heeft Fibroned in stilte gewerkt aan nieuwe milieu-effectrapporten en vergunningaanvragen, die binnen enkele maanden kunnen worden afgerond. Als de vereiste toestemming dit keer wel rond komt, zal de Fibroned kippenmestcentrale die op het Apeldoornse  Ecofactorijterrein moet komen, op zijn vroegst in 2011 of 2012 operationeel kunnen zijn.

Althans, dat was het plan begin 2009, maar zoals het er op dit moment, januari 2013, naar uitziet, komt de kippenmestverbrander er helemaal niet meer.  Zie ons artikel Gemeente Apeldoorn stopt reservering grond Fibroned

FibroNed wil per jaar 385.000 ton biomassa gaan verbanden en deze hoeveelheid zelfs uitbreiden naar ruim 435.000 ton. Van die 385.000 ton bestaat 85.000 ton uit afvalstoffen die vrijkomen bij de verwerking van cocosnoten, cacao, snoeiafval en dergelijke.
Aan werkgelegenheid levert FibroNed niet meer dan 10 tot 20 banen op, waarvan een deel nog buiten Apeldoorn te werk zal worden gesteld. Denk aan de administratie die niet noodzakelijk in Apeldoorn gedaan hoeft te worden maar op één van de andere vestigingen van de BioOne Group gedaan kan worden.
FibroNed zal het transport van de kippenmest zeer waarschijnlijk uitbesteden aan een extern transportbedrijf omdat het bedrijf geen risico zal willen lopen dat in het geval van een CAO conflict met chauffeurs die in eigen dienst zijn, de aanvoer van kippenmest stagneert. Gezien de strubbelingen met het eigen personeel dat op de plantages van BioShape in Tanzania werkte, is het niet moelijk te veronderstellen dat met dezelfde leiding om moelijkheden gevraagd wordt.
De economische bijdrage aan de Gemeente Apeldoorn, en dus aan het wel en wee van de Apeldoornse bevolking is nul.

Door de directie van Fibroned werd in 2001 het argument gebruikt dat er binnen tien jaar een energietekort gaat optreden en dat er dus zoveel mogelijk elektriciteitscentrales, het liefst duurzaam natuurlijk, moeten worden gebouwd.
Dit is volstrekte onzin.
Sinds oktober 2009 is Nederland notabene een exporteur van elektriciteit geworden. Er wordt overmatig veel elektriciteit geproduceerd.
Er wordt in Nederland zelfs zoveel elektriciteit geproduceerd dat tuinders in het Westland nu al regelmatig hun door WKK’s opgewekte elektriciteit niet meer aan het netwerk van Tennet kwijt kunnen, maar dat heeft eerder te maken met te weinig capaciteit van de netwerkbeheerder. Jarenlang is er te weinig in netwerkcapaciteit geïnvesteerd, de ene na de andere duurzame energie-opwekker komt erbij, met bovenstaande gevolgen. Niemand garandeert dat de netwerkcapaciteit zover uitgebreid gaat worden dat alle duurzame energieprojecten van de komende decennia ongestoord hun energie kwijt kunnen.

Eind januari 2011 werd door het Internationale Energie Agentschap bekend gemaakt dat de wereldwijde aardgasreserves meer dan verdubbeld zijn en dat er voor de komende paar honderd jaar voldoende aardgas zal zijn.

Uit buitenlandse onderzoeken is gebleken dat er in bevolkingscentra rondom dit soort kippenmestverbranders nogal wat ziektegevallen voorkomen. Psychische klachten, hoofdpijn, misselijkheid, astmatische aanvallen vanwege fijnstof en depressie’s waardoor mensen afgekeurd worden en werkloos raken.

Een project dat misschien 10 tot 20 banen oplevert, kan nooit als argument vóór de werkgelegenheid gebruikt worden als door de achterdeur weer tientallen nieuwe werklozen ontstaan vanwege kwalen die door de kippenmestverbrander veroorzaakt worden.

Allereerst kan de vraag gesteld worden, gaat FibroNed dezelfde weg op als zoveel dochters van de BioOne Group?

Na de uitspraak van de Raad van State in maart 2005 heeft het bedrijf kennelijk niet stil gezeten.
Er zijn contracten gesloten met tientallen leveranciers van de 300.000 ton kippenmest die het bedrijf per jaar zegt nodig te hebben.

Deze toeleveringsbedrijven moeten volgens het contract voor een periode van 10 jaar in totaal 300.000 ton kippenmest per jaar aan FibroNed leveren. De boeren betalen, volgens een opgave van FibroNed van een paar jaar geleden, per ton kippenmest € 5 gedurende de contractperiode van 10 jaar.
Als ze gedurende die periode van 10 jaar netjes en op tijd hebben geleverd krijgen de boeren na die 10 jaar weer € 2,50 per ton geleverde mest retour.
Deze constructie werpt op z’n zachtst gezegd vragen op en al snel doemt de vergelijking op met sommige witgoedleveranciers die een wasmachine in de verkoop hadden en die, als je de wasmachine kocht, over 10 jaar de aankoopprijs aan je terug betaalden.
Niet één van de leveranciers met dit soort aanbiedingen heeft de periode van 10 jaar volgemaakt omdat ze in de tussentijd failliet gingen.

Als FibroNed 10 jaar lang € 5 per ton mest van de kippenfokkers ontvangt hebben we het over een totaalbedrag van 300.000 x 10 x 5 = € 15 miljoen in die tien jaar.
Als FibroNed de einstreep niet haalt wie staat er dan garant voor het bedrag van € 7,5 miljoen dat de boeren nog tegoed hebben?

De bouw van de kippenmestverbrander op de Ecofactorij gaat volgens opgave van FibroNed in 2004 € 133 miljoen kosten. Gezien de gestegen prijzen en aanzienlijk hogere kosten die gemaakt moeten worden voor het reinigen van de afvalgassen lijkt een bedrag van € 155 tot € 180 miljoen begin 2011 inmiddels dichter bij de waarheid te liggen.
Een bedrag dat bij banken geleend moet worden.
Mede gezien de gevolgen van de kredietcrisis in 2009, zullen banken uiterst terughoudend zijn met het verstrekken van dit soort bedragen, zeker in de wetenschap dat bedrijven als FibroNed zonder een aanzienlijke subsidie door de overheid niet eens kunnen bestaan en derhalve geen zekerheid voor de bank biedt.
Ter herinnering, 1 kWh opgewekte electriciteit met de kippenmestverbrander moet met ruim 9 eurocent gesubsidieerd worden! Er moeten dus per jaar vele miljoenen bijgepast worden.
Met de bezuinigingen die ons in het vooruitzicht zijn gesteld is het niet de vraag of er op deze subsidies bezuinigd gaat worden, maar wanneer dat gebeurt.
Erg onzeker allemaal voor mogelijke financiers.

Nu bovendien de grootste Nederlandse investeerder in zogenaamde duurzame energie, Econcern, zich sinds begin 2009 in zeer zwaar weer bevindt, de banken trekken zich terug omdat de zaak er kennelijk in de foldertjes mooier uitzien dan het in werkelijkheid is, is het maar de vraag of Fibroned nog wel de interesse van investeerders kan wekken. Zolang dit soort bedrijven niet zonder subsidie kan bestaan, leveren ze geen wezenlijke bijdrage aan het rendement dat een investeerder toch graag over zijn geïnvesteerde vermogen wil zien.
Zoals bekend is Econcern op 12 juni 2009 failliet verklaard. Het bedrijf rommelde met de boekhouding waarna de banken en investeerders zich schielijk hebben teruggetrokken.

De Europese richtlijn 96/61/EG IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) schrijft voor dat alle verbrandingsinstallaties, dus óók die van FibroNed, vanaf 30 oktober 2007 hun afvoergassen moeten reinigen volgens de ‘Best Beschikbare Technieken’.
Met deze richtlijn wordt een geïntegreerd beleid nagestreefd, ter preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële activiteiten met een groot verontreinigingspotentieel. Dit beleid moet leiden tot een hoog niveau van bescherming van het milieu als geheel.
Geïntegreerde vergunningen zijn vergunningen waarbij maatregelen voorzien zijn voor een globale bescherming van de verschillende milieucompartimenten zoals lucht, water en bodem. De vergunningverlenende overheid dient deze maatregelen te baseren op de BBT enerzijds en de milieukwaliteitsnormen anderzijds.
In artikel 3 van de richtlijn staat dat de overheid moet kunnen verzekeren dat bij het vastleggen van vergunningsvoorwaarden rekening gehouden is met het BBT-principe.

DEFINITIE VAN HET BEGRIP BBT

Het begrip “Beste Beschikbare Technieken”, afgekort BBT, wordt gedefinieerd als:

“het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden te vormen is aangetoond, met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen te beperken;
a) “technieken”: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld;
b) “beschikbare”: op zodanige schaal ontwikkeld dat de technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de industriële context kunnen worden toegepast.
c) “beste”: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel.”

Ten tijde van het opstellen van de eerste milieuvergunningen en Milieu Effect Rapportage’s door FibroNed is met deze BBT geen rekening gehouden, maar nu zal het bedrijf er wèl aan moeten geloven, al kost het tientallen miljoenen extra om alléén al de afvoergassen van gif te zuiveren. Waarschijnlijk zal een groot gedeelte van het eerste bouwkundig ontwerp dat naar schatting al bijna tien jaar oud is, compleet vernieuwd moeten worden.

Op 7 april 2009 werd bekend dat de Minister van Milieu nieuwe eisen voor de afvang en opslag van CO2 gaat stellen. Binnen een termijn van tien jaar moeten alle technische bedrijven die CO2 uitstoten een installatie hebben die CO2 afvangt en opslaat. Er mag géén CO2 meer door de schoorsteen worden uitgestoten. Dat dit ook weer de nodige miljoenen kost is duidelijk.
De vorige keer is gebleken dat FibroNed er weinig zin in had om grote investeringen in apparatuur voor de reiniging van rookgassen te doen.
Milieu-gedeputeerde H. Aalderink bracht indertijd Fibroned, omwonenden en milieugroepen bij elkaar om een goede milieuvergunning te kunnen maken. Toen het compromis er leek te zijn, trok Fibroned zich echter terug. Volgens FibroNed zouden meer maatregelen tegen schadelijke uitstoot te kostbaar worden. Vervolgens versoepelde de provincie de milieunormen voor Fibroned en kwam alsnog met een milieuvergunning.
De vraag of FibroNed dit keer wèl bereid is de vele tientallen miljoenen in reinigingsapparatuur te investeren.
Ongetwijfeld zal er een discussie losbarsten wat nu precies de ‘Best beschikbare technieken’ zijn.

Vervolgens komen we op de ernstige luchtvervuiling die een verbrandingscentrale als FibroNed zal veroorzaken, want ondanks alle ‘veilige normen’ zullen we het allemaal dagelijks merken als er net ten oosten van Apeldoorn een kippenmestverbrander staat.

Luchtvervuiling in en rondom Apeldoorn

Hoe sterk de uitlaatgassen van de Fibroned kippenmestverbrander ook gefilterd worden, er blijft altijd een zeer groot restant over dat niet gezuiverd wordt en waarvan de maximaal aanvaardbare concentratie per kubieke meter uitlaatgas over een jaar of langer gezien zeer ver boven de ‘veilige norm’ uitkomt.

Dioxine bijvoorbeeld

Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van meer dan 200 stoffen. Dioxine ontstaat bij de verbranding van chloorhoudende verbindingen zoals PVC en bij verbranding van organische stoffen, zoals kippenmest. Het behoort tot de giftigste stoffen die we kennen, is kankerverwekkend en schadelijk voor de afweer en voortplanting. Verspreiding van dioxine gaat voornamelijk via de lucht. Dioxine komt vervolgens terecht op gewassen, de bodem en in water. Door het vetachtige karakter en door de slechte afbreekbaarheid stapelt dioxine in de voedselketen. Het hoopt zich met name op in dierlijk en lichamelijk vetweefsel. Inname van dioxine komt bijna volledig tot stand via voeding, vooral via het eten van dierlijk vet. De Gezondheidsraad heeft via dierproeven de hoeveelheid dioxine vastgesteld die een mens maximaal per dag mag binnenkrijgen en adviseert een maximale blootstelling van 1 picogram (één miljoenste van een miljoenste gram) per kilogram lichaamsgewicht per dag. Een groot deel van de Nederlandse bevolking krijgt echter al aanzienlijk meer binnen dan de gezondheidsraad aan de regering geadviseerd heeft. Elke toename, hoe klein ook, dient te worden voorkomen.
Het is inmiddels al weer zeven jaar geleden dat uitgebreid onderzocht is hoeveel dioxine Nederlanders via voedsel binnenkrijgen. Het gemiddelde bleek 1,2 picogram per kilogram lichaamsgewicht per dag te zijn en bij één op de twintig mensen was dat zelfs meer dan 3,6 picogram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Doordat dioxine zichzelf nauwelijks afbreekt in het lichaam neemt de hoeveelheid dioxine in een lichaam dus steeds toe naarmate men langer aan dioxine is blootgesteld, ondanks de ‘veilige norm’ van 1 picogram per kilo lichaamsgewicht.
Hoeveel dioxine uw lichaam in een periode van bijvoorbeeld 10 jaar opneemt, zie je nergens staan. Daar hebben de overheid en de Gezondheidsraad toevallig geen gegevens over, maar dat het een aanzienlijke hoeveelheid is staat vast.
Het lijkt wel of gegevens over langere tijd gezien angstvallig verborgen blijven om eventuele bouwprojecten niet te frustreren.
Overigens verschillen de adviezen van een ‘veilige’ blootstelling aan dioxine bij de verschillende gezondheidsorganisaties nogal.
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) hanteert de norm van een maximaal aanvaardbare inname van 10 picogram dioxine (0,00000000001 gram) per kilogram lichaamsgewicht per dag, de Nederlandse Gezondheidsraad houdt een norm van 1 picogram per kilogram lichaamsgewicht per dag aan, terwijl het Amerikaanse Environmental Protection Agency, de EPA, vindt dat de norm eigenlijk nog 1500 maal zo streng zou moeten zijn!
Het Environmental Protection Agency is het Federale Agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met de bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.
Het agentschap werd op 2 december 1970 ingesteld.

De emissiegrenswaarde of ‘de norm’ voor een veilige uitstoot van afvalgassen waarin dioxine zit, dat bij de verbranding van kippenmest vrijkomt, bedraagt 0,1 nanogram of 100 picogram per m³ uitgestoten lucht .

De uitkomst van een studie van de KEMA toont aan dat er uit de schoorsteen van FibroNed een rookgassen debiet van 60.1 m³ per seconde komt. De term debiet komt uit de stromingsleer en wordt onder meer toegepast in de meet- en regeltechniek en staat voor de hoeveelheid doorstromend medium (vloeistof of gas) per tijdseenheid.
De schoorsteen van FibroNed heeft op 90 meter hoogte een diameter van 3 meter.
Per uur passeert er 60.1 m³ x 3600 = afgerond 216.000 m³ rookgassen.
FibroNed werkt volgens opgave van de KEMA naar schatting 7500 uur van de 8760 uur die een jaar telt.
In die 7500 uur passeert er een hoeveelheid rookgassen van 7500 x 216.000 m³ = 1.622.700.000 m³.
Dat is één miljard zeshonderd twee en twintig miljoen zevenhonderd duizend kubieke meter rookgassen in 7500 uur.
Als we uitgaan van de zogenaamde ‘veilige norm’ dioxine van 0,1 nanogram of 100 picogram per m³ die uitgestoten mag worden leert een sommetje dat er per jaar opgeteld ongeveer 150 milligram dioxine over Apeldoorn en omstreken wordt uitgestrooid. Volgens de ‘veilige norm’.
Dat is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar voor iemand die goed nadenkt, want éénhonderdste milligram kan al een directe bedreiging voor de volksgezondheid vormen.

Het is juist de uitstoot van die zogenaamde’ veilige norm’ op de langere termijn die zo sluipend werkt.

Het RIVM zegt over dioxine:
“Dioxines zijn bijzonder stabiel en immobiel in de bodem. Biologische en chemische afbraak zijn niet bekend of zeer traag. Mogelijk dat fotochemische afbraak een rol kan spelen, maar dan alleen voor de bovenste millimeters van de bodem. Omdat dioxines bijzonder hydrofobe stoffen zijn vindt ook geen transport met infiltrerend regenwater (uitspoeling) plaats en zullen de dioxines zich permanent ophouden in de bovenste centimeters van de bodem. Alleen verdamping kan enigszins tot afname van gehalten leiden. Als gevolg hiervan zijn halfwaardetijden in de bodem van één tot enkele tientallen jaren gerapporteerd”.

Fibroned heeft in het verleden gezegd een reinigingsinstallatie te bouwen die de dioxine van de afvalgassen scheidt.
Je kunt dioxine op verschillende manieren uit de lucht halen, maar nooit voor 100%.
Om het leven van enkele tientallen padden te redden wordt het gemotoriseerd verkeer op een weg amper 200 meter van FibroNed vandaan stilgelegd als in het voorjaar de paddentrek begint en FibroNed mag gewoon honderden tonnen met gif verontreinigde lucht uitstoten waarvan een deel door de padden zal worden opgenomen die eraan overlijden.

Incidenten met dioxine

Er blijven nog veel vragen over het reinigen van de rookgassen van dioxine en dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele incidenten die zich bij vuilverbranders hebben voorgedaan.
Zo is de Afvalverwerking Rijnmond, één van de grootste dioxinevervuilers van ons land, al meerdere keren gesloten geweest vanwege een ongeoorloofde hoge uitstoot van dioxine.
Eind jaren ’80 en in 2004 werd de installatie door de autoriteiten stilgelegd nadat gebleken was dat de omgeving van de installatie sterk met dioxine was verontreinigd. En wat zeiden de autoriteiten:
“Geen normoverschrijding dioxine Rijnmond

Geen normoverschrijding dioxine Rijnmond
DEN HAAG (ANP) – Ondanks een verhoogd dioxinegehalte in de bodem, kunnen lokaal geproduceerde gewassen en melk uit het Rijnmondgebied zonder risico voor de volksgezondheid worden geconsumeerd. Dat concludeert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) na dioxinemetingen op gewassen en melk uit het gebied.
Aanleiding voor het onderzoek was een dioxine-incident in 2004. Toen bleek bij een controle dat bij Afvalverwerking Rijnmond (AVR) te veel dioxine vrijkwam bij de verwerking van gevaarlijke stoffen. De oorzaak was een defect. Er kwam zes keer meer kankerverwekkend dioxine vrij dan volgens de normen mag.
Het onderzoek van de VWA toont aan dat het dioxinegehalte in bodem, gras en melk weliswaar hoger is, maar voldoet aan de norm.

Wéér zien we dat de autoriteiten zich bij dit incident achter ‘de veilige norm’ verschuilen.

Hobbymatig geteelde groenten en fruit hoeft volgens de autoriteit niet extra te worden gewassen of geschild. De stof wordt niet door gewassen opgenomen en kan daardoor dus niet in groente of fruit terechtkomen.
Volgens de VWA is het dioxinegehalte in de grond in de afgelopen vijftien jaar niet gestegen. Toch blijkt grond moeilijker verhandelbaar, ondervinden de ondernemers in het gebied.

Grondeigenaars in de omgeving van FibroNed weten dus waar ze straks aan toe zijn: de prijzen van hun grond gaan zakken wat een reden voor hen kan zijn om op termijn planschadeclaims in de richting van de gemeente Apeldoorn in te dienen.

Overigens was het dioxine-incident bij de Afval Verwijdering Rijnmond, eind jaren ’80, veel erger. In de omgeving van de AVR, in de polder Lickebaert tussen Vlaardingen en Maassluis, werd een sterk verhoogde concentratie van dioxine in melk van koeien en in schapenvlees aangetroffen.
De verontreiniging door dioxine was zo hoog dat het ministerie van Landbouw een verbod instelde op de verwerking van melk en schapenvlees uit het gebied. Dat verbod bleef tot 1994 van kracht. Vijf jaar lang een verbod op het nuttigen van de twee belangrijkste middelen van bestaan voor boeren in deze polder, waarvan er velen failliet zijn gegaan!
Vijf jaar lang, ondanks de zogenaamde ‘veilige norm’!
Uiteindelijk is bewezen dat de dioxine van de AVR en een verbrandingsoven van de AKZO afkomstig was.
Bij de AVR was een defecte installatie in een actief koolstoffilter de oorzaak van de te hoge concentratie dioxine in de omgeving de oorzaak.
Een actief koolstoffilter is één van de manieren om een deel van de dioxine uit de afvoergassen te filteren. Bij de AVR is maandenlang met een kapot filter gewerkt. De actieve koolstof werd niet ververst waardoor er maandenlang geen dioxine uit de rookgassen van een afvalverbrander werd gefilterd. Maandenlang kon de verhoogde dioxineconcentratie gewoon in de omgevingslucht afgevoerd worden, zonder dat de AVR het merkte!
Nadat de dioxine uit de verbrandingsoven is gekomen, daalt het in kleine hoeveelheden op de omringende graslanden neer. Aangezien koeien veel gras en hooi eten, krijgen ze ook veel van de giftige stoffen binnen. Deze hopen zich op in het vet van de dieren, dus ook in hun vlees- en melkvet. Daarnaast krijgen ook vissen die in de buurt van verbrandingsovens leven via het water extreem hoge concentraties dioxine in hun lichaam.

De brandveiligheid

Een kippenmestverbrander zoals FibroNed wil bouwen moet aan de allerhoogste brandveiligheidseisen voldoen.
De kippenmest wordt bij een temperatuur van ongeveer 500° C en onder hoge druk in een reactor verbrand waarin water wordt verwarmd en stoom van ongeveer 450° ontstaat. Voor gedeeltes van het gebouw waar personeel werkt geldt dat de ruimte voldoende geventileerd moet worden en gasvrij moet zijn. Bovendien moet de ruimte explosieveilig zijn en moeten er blusinstallaties aanwezig zijn.
Ook de reactor zelf zal explosieveilig moeten zijn. Zo’n reactor onder hoge druk is geen speeltje. Gaat het een keer echt mis en is de beveiliging niet in orde, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende geld wordt geïnvesteerd in weiligheidsmaatregelen, dan is een eventuele ontploffing op minstens 10 kilometer te horen en sneuvelen ruiten van woningen en gebouwen in een straal van één kilometer rondom de kippenmestverbrander.
Dat er slachtoffers te betreuren zullen zijn staat vast.

Als u denkt, dat gebeurt toch niet in Nederland met al z’n strenge voorschriften voor brandbeveiliging?

Kijk dan even hier hoe een Nederlandse biomassacentrale brandt en ontploft. En dit is nog maar een klein bedrijf vergeleken met Fibroned. Het was de tweede grote brand in deze biomassacentrale binnen zes maanden tijd!
Het filmpje is in MP4 formaat, is ongeveer 22MB groot en zeer spectaculair.

In Engeland ging het ook mis:

Bij FibroThetford, de FibroWatt kippenmestverbrander in Thetford, Norfolk is al twee keer een grote brand geweest, waarna de productie wekenlang stilgelegd moest worden.
De laatste keer brak er op 29 juni 2005 een grote brand uit in de brandstofhal waar 6000 ton kippenmest lag te wachten op verbranding in de oven. De bijna 20 medewerkers die in het gebouw aanwezig waren moesten geëvacueerd worden. Niemand van hen liep verwondingen op.
In verband met de grote brand werd het vuur bestreden door ruim 100 brandweerlieden, allemaal voorzien van adembescherming in verband met de giftige dampen die bij de brand vrijkwamen. Uren na het blussen van het vuur waren ze nog bezig om de hoop van 6000 ton kippenmest uit elkaar te trekken om er zeker van te zijn dat het vuur gedoofd was.
Honderden tonnen, niet door de brand aangetaste kippenmest, werden naar de FibroWatt verbrander in EYE vervoerd.
De directeur operaties van FibroThetford verklaarde dat er wat lopende banden door het vuur vernield waren en dat er nogal wat electrische bedrading in de hal vernield was.
Zoals vaak het geval is bij dit soort gecompliceerde fabrieken was de oorzaak van de brand niet bekend.


Firefighters rotated shifts to contain
the poultry litter fire at Fibrothetford
on Mundford Road, near Thetford.

Ook ontploft er wel eens een biomassavergistingsinstallatie

Zo ontplofte in december 2007 in Duitsland een complete mestvergister. Door de explosie vloog de 20 meter hoge en 35 meter brede silo met de fermenteerder in de lucht waardoor de inhoud van de vergister, de mest en co-producten tot 200 meter werd verspreid. De schade van de explosie wordt geschat op 3 miljoen euro. Gebouwen in de directe omgeving van de vergister zijn deels ingestort. Bij de explosie raakte niemand gewond.

De oorzaak van de ontploffing van de vergister, die pas een week in gebruik was, is niet bekend. De vergister, die 1,1 megawatt energie zou moeten gaan produceren, draaide nog in de testfase en was nog niet goedgekeurd door de TUV.

Het reinigen van dioxinehoudende rookgassen

Er zijn verschillende manieren om dioxine uit de rookgassen te filteren.
Zo bestaat er de electrostatische methode. Bij deze wijze van reinigen worden de rookgassen en de asdeeltjes, waar dioxine aan gehecht zit en die zich in de rook bevinden, langs metalen platen die onder spanning staan, geleid. Door de electrostatische eigenschappen van de as, hecht deze zich aan de platen die van tijd tot tijd gereinigd moeten worden. Dit reinigen gebeurt door de metalen platen te ‘rammelen’ waardoor de as in een verzamelbak valt.

De rookgassen worden ook langs een natte gaswasser geleid.

Als laatste reinigingsstap wordt het rookgas gefilterd in een koolfilter, waarin een grote hoeveelheid actief kool is opgenomen. Sommige koolfilters bevatten wel tot 200 ton koolstof.
Dit filter moet onder andere dioxines afvangen. Het filter bestaat uit een groot aantal cassettes die gevuld zijn met actief kool waar de rookgassen doorheen worden geleid. Tijdens het bedrijf wordt het filter met een geautomatiseerd systeem van boven gevuld met verse kool en wordt de verbruikte kool aan de onderzijde afgevoerd.
In dit soort installaties doen zich nogal eens problemen voor.
Omdat het hier een geheel afgesloten systeem betreft zijn mankementen aan de cassettes nauwelijks op te merken.
Zo blijft de cassette aan de onderkant wel eens openstaan waardoor de cassette te snel leegloopt en niet gevuld wordt.
De consequenties zijn duidelijk, de rookgassen worden niet van dioxine ontdaan.

Wat is actieve koolstof?

Actieve koolstof is houtskool of steenkool die door oververhitte stoom (circa 1000° C) inwendig zodanig wordt ingebrand of “geactiveerd” dat een enorm absorberend oppervlak ontstaat (800 tot 1000 m2 per gram!). Actieve kool bestaat in poeder en in korrels. Actieve koolfilters zijn “biologisch actief” omdat ze alle chloor afbreken waardoor een stabiele bacteriële kolonie op de filter kan aangroeien die verbindingen zoals chlooramines en organische stoffen afbreekt.

De vragen die er zijn:
Waar laat FibroNed de verontreinigde actieve koolstof uit de filters die de uitlaatgassen in de schoorsteen van dioxine hebben gezuiverd? Het gaat hierbij om naar schatting vele honderden tonnen met dioxine verontreinigde koolstof per jaar. Welk bedrijf voldoet aan de zeer strenge milieubepalingen dat het deze sterk verontreinigde koolstof mag verwerken?
Waar laat FibroNed de met dioxine verontreinigde gassen?
Waar laat FibroNed het sterk verontreinigde water dat uit de natte gaswasser komt?

Behalve dioxine hebben we nog te maken met een heel scala van giftige stoffen die vrijkomen bij de verbranding van kippenmest.
In Engeland en de VS heeft FibroWatt diverse verbrandingsinstallaties gebouwd waar in de loop van de jaren door de instanties een enorme kennis is opgedaan en een grote hoeveelheid data is verzameld over de  uitstoot van giftige stoffen.
Zie http://www.fibronot.nl/ipadfibrowatt.html

Elke inwoner van Apeldoorn en omgeving mag er zonder meer van uitgaan dat de lokale, provinciale en landelijke overheden geen vergunningen aan bedrijven geven die met het uitstoten van deze hoeveelheden giftige lucht per jaar, de volksgezondheid in gevaar brengen.
Sterker nog, elke overheid heeft de maatschappelijke plicht tegenover haar burgers om ervoor te zorgen dat de uitstoot van giftige afvalgassen tot nul worden gereduceerd.

Gaan de zogenaamde economische voordelen van een kippenmestverbrander in de gemeente Apeldoorn en de publiciteit om de groenste gemeente in Nederland te worden, vóór de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Apeldoorn en omgeving?

Een vergelijkbare kippenmest verbrander van FibroWatch in de Amerikaanse Staat Minnesota, FibroMinn, is binnen één jaar uitgegroeid tot de grootste vervuiler van de Staat, waardoor in andere Amerikaanse Staten alle alarmbellen zijn gaan rinkelen.
FibroMinn lapt milieuvergunningen aan z’n laars en moest bovendien een beroep op subsidie van de Staat Minnesota doen omdat er op de productie van electriciteit aanzienlijk verlies wordt geleden.
Dat gaat in Apeldoorn straks ook gebeuren, want FibroNed kan zonder een aanzienlijke subsidie op geleverde KiloWattUren niet zelfstandig bestaan.

Bovendien zijn de economische voordelen van een kippenmestverbrander die Apeldoorn voor ogen had, door vorige gerechterlijke uitspraken, achterhaald.

De Wethouder van Milieuzaken van Apeldoorn, Ir. Boddeke zei op 15 januari 2009 tijdens een Politieke Markt dat Apeldoorn nu wat minder afhankelijk is geworden van de komst van FibroNed dan 6 jaar geleden.
Afhankelijk van Fibroned, het moet niet gekker worden.

Apeldoorn profileert zich met de slogan:

Apeldoorn koploper in CO2-reductie met project voor groene warmte

Hoe kunnen de Provincie Gelderland en Apeldoorn straks dan een vergunning aan FibroNed verlenen waar in één jaar meer dan 256.000 ton kooldioxide (CO2) ; meer dan 250.000 kg koolmonoxide; meer dan 400.000 kg zwaveloxide en meer dan 240.000 kg stikstofoxide de lucht in wordt geblazen?
Om nog maar niet te spreken over de hele rij giftige stoffen zoals Ammoniak, Antimoon, Arsenicum, Beryllium, Cadmium, Chroom, Koper, Lood, Mangaan, Kwik, Nikkel, Selenium, Zink, Dioxine, Waterstofchloride, Borium en Vanadium.

Alle hier genoemde hoeveelheden vallen binnen de zogenaamde ‘veilige norm’, maar dragen wèl bij aan een verschrikkelijke vervuiling van de atmosfeer in en rondom Apeldoorn.

Als u in een vliegtuigje vanaf Teuge opstijgt, vervolgens de autoriteiten zegt wat u gaat doen: in één jaar tijd bovenstaande hoeveelheid beetje voor beetje uit het raampje boven Apeldoorn uitstrooien, loopt u de kans door de luchtmacht uit de lucht te worden geschoten vanwege milieuterrorisme, nog afgezien van het feit dat u de dagelijkse hoeveelheid nauwelijks in het vliegtuigje kwijt kunt.
En FibroNed mag dit in één jaar wèl vrijelijk in de lucht strooien en op uw tuin en woonomgeving neer laten dalen?
Voor de goede orde, dit zijn dus cijfers die volgens ‘de veilige normen’ toegestaan zijn.
Over die meer dan 100 milligram dioxine die u gaat uitstrooien praten we dan even niet, ook niet over die 50 kilo koper en die 250 kilo lood en 2.5 kilo kwik.

Zouden de leden van het Apeldoornse College van Burgermeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad zich realiseren om welke hoeveelheden het gaat en dat de inwoners van Apeldoorn zich terecht zorgen maken?

De zwaveldioxide zal zonder twijfel bij de overwegend heersende zuidwesten winden het water in Bussloo op termijn ernstig doen verzuren.
Maar de voorstanders zullen zeggen, hoor eens, de uitstoot ligt binnen de ‘veilige’ norm. Jullie kunnen gewoon zwemmen hoor. Maar ze vergeten dat de kinderen die er nu in zwemmen op de langere termijn ernstige kwalen kunnen krijgen.
Ook de sprengen en beekjes in het natuurgebied Het Woudhuis zullen op termijn ernstig verzuurd raken.

Zwaveldioxide (SO2) is het belangrijkste verbrandingsproduct van zwavel in lucht. Het komt met name ook vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog. Het vormt in lucht in aanwezigheid van vocht en andere verbindingen makkelijk zwaveltrioxide (SO3), een verbinding waaruit zich in water zwavelzuur vormt. Dit regent uit de atmosfeer op de aarde neer (zure regen).

De kooldioxide, het beruchte CO2, draagt op een ernstige manier bij aan een toename van het broeikaseffect, dat, naar algemeen wordt aangenomen, verantwoordelijk is voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde.

Laten we nog eens naar wat andere stoffen kijken.
Arsenicum bijvoorbeeld. De uitstoot van ongeveer 2 kg die bij FibroNed verwacht wordt lijkt weinig. Er zal ongetwijfeld flink gefilterd worden om het arsenicum dat daadwerkelijk bij de verbranding van kippenmest vrijkomt, zoveel mogelijk op te vangen.
Het opgevangen arsenicum blijft vervolgens als restproduct achter in de as, die tot kunstmest verwerkt wordt en door boeren weer op het land wordt uitgestrooid of in winkels wordt verkocht.
Onderschat de hoeveelheden niet, want per jaar zit er voor vele tientallen kilo’s arsenicum in de strooimest die aan boeren verkocht wordt.
Hetzelfde geldt voor koper en zink, dat aan het kippenvoer als groeibevorderaar wordt toegevoegd.
De 50 kilo koper die per jaar in Apeldoorn uit de schoorsteen van FibroNed komt is een schijntje vergeleken met wat er in de mestverbrander in de as wordt opgevangen. Dat verdwijnt weer in de ‘kunstmest’ die verkocht wordt.
Over enige jaren liggen er zakken ‘schone’ milieuvriendelijke kunstmest van FibroNed bij de bouwmarkten in Apeldoorn in de schappen.
U weet dan in ieder geval wat voor rommel erin zit.

Zo’n vaart zal het hopenlijk niet lopen.
De Universiteit van Wageningen is na een uitgebreide studie tot de slotsom gekomen dat de koper- en zinkgehalten, die in het kippenvoer als groeibevorderaar zitten, te hoog zijn voor verwerking tot kunstmest.
De as kan alléén worden afgezet in de cementindustrie of de wegenbouw.
De mest kan niet meer ten goede komen aan de landbouw, waardoor de mineralenkringloop verder wordt verstoord.

Zogenaamde ‘veilige normen’ zijn in dit geval gebakken lucht, geven letterlijk een opgeblazen gevoel en een vieze smaak in de mond.

Maar dat is niet alles.

Een veelgehoord sprookje is dat het verbranden van kippenmest voor de opwekking van energie klimaatneutraal is.
Men zegt, het broeikasgas CO2 dat vrijkomt bij de verbranding, is vooraf bij het groeien door de planten uit de lucht opgenomen. Planten nemen CO2 als voedingsstof op als de zon schijnt. Eigenlijk is het gebruik van biomassa dus een indirecte vorm van zonne-energie.
Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop zetten, want bij de verbranding van kippenmest komt een gigantische hoeveelheid CO2 vrij, die als er géén mestverbranding zou zijn, ook niet uitgestoten wordt, en de adem van al die kippetjes is echt niet eerst allemaal door planten en bomen opgenomen en omgezet in zuurstof.
Elke bron van mestverbranding zorgt voor een uitstoot van CO2.
Bovendien is wetenschappelijk aangetoond dat sinds het begin van de industriële revolutie de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer drastisch is toegenomen.
Lange tijd zorgde de opname van CO2 door planten en bomen voor een goed evenwicht in de natuur, want het compenseerde precies de totale uitstoot CO2 van de hele ademende wereldbevolking.
Sinds de ontbossing op vele plaatsen op aarde is toegenomen, is de hoeveelheid ‘groen’ afgenomen waardoor er minder CO2 kan worden opgenomen. De toename van de vuiluitstotende industrie gedurende de afgelopen 50 jaar heeft vervolgens de rest gedaan: een toename van de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.
Vergeet ook niet dat er per jaar vele duizenden hectares bos in het regenwoud rondom de Amazone worden gekapt om plaats te maken voor de productie van veevoer soja dat aan kippenvoer wordt toegevoegd.

Stel dat er in Nederland 100 van deze mestverbranders komen die ieder voor zich aan de ”veilige norm’ voldoen, wat denkt u dat het totaal aan vervuiling zal zijn?
Nog steeds binnen de ‘veilige norm’?
Gelukkig komt het niet zover, want er is niet genoeg brandstof voorradig om al die mestverbranders van brandstof te voorzien.
Je kunt dus ook zeggen dat mestverbranding nauwelijks bijdraagt aan een verantwoorde energievoorziening op de langere termijn.

Dat is de reden dat FibroNed geen kippenmestverbrander in Apeldoorn moet bouwen, ook al zou FibroNed voldoen aan de ‘veilige norm’ wat betreft uitstoot van gassen en fijn stof.

Beter is om mestvergisters neer te zetten. De brandstof voor mistvergisters is in ruime mate voorhanden. De koeien- en varkenshouders produceren per jaar een afvalberg van ruim 70 miljoen ton mest, wat ruim voldoende is om een groot aantal mestvergisters in bedrijf te hebben.

Het zijn de boeren zelf die het meeste profiteren van de mestcentrale. De pluimveeboeren moeten nu fors betalen voor de afzet van hun teveel aan mest naar de akkerbouwgebieden die vooral in het voormalige Oostblok te vinden zijn. Zij zijn nu meer dan de helft minder kwijt door de mest naar FibroNed te laten brengen. De overheid geeft daarnaast twee miljoen gratis dierrechten weg aan pluimveeveehouders die hun mest laten verbranden of verwerken. Op die manier kan de veestapel vijf procent verder groeien met ruim vier miljoen stuks pluimvee. Het is wrang dat de huidige ministeriële regelingen zorgen voor een verdere groei van de veestapel. De verkapte miljoenensubsidie aan de bio-industrie is  een truc van Den Haag en de boeren om te zorgen dat er meer vee kan worden gehouden terwijl zogenaamd het mestprobleem wordt aangepakt. De enige manier om het mestprobleem op te lossen is forse inkrimping van de veestapel.

De Gemeente Apeldoorn heeft de maatschappelijke en morele plicht tegenover haar inwoners om ervoor te zorgen dat de uitstoot van alle giftige afvalgassen bij FibroNed tot het absolute nulpunt worden gereduceerd.
Daar mag géén concessie aan gedaan worden.
De gemeente Apeldoorn moet daarbij ook rekening houden met toekomstige milieueisen, zoals de afvang en opslag van CO2 die de Minister van Milieu op 7 april 2009 voor verbrandingsinstallaties bekend maakte.
Is dat niet haalbaar dan mag er geen kippenmestverbrander gebouwd worden.

Er mag onder geen voorwaarde aan die maatschappelijke plicht getoornd worden!