De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Gelders geurbeleid

Gelders geurbeleid

Nationale luchtkwaliteit: beleid

Het doel van het Nederlandse en Europese luchtkwaliteitsbeleid is om duurzame niveaus van de luchtkwaliteit voor gezondheid en natuur te bereiken. Hiervoor is beleid ingezet dat is gericht op het verminderen van emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Wel eens van het Gelders Geurbeleid gehoord?

De KEMA in Arnhem heeft in 2008 in opdracht van Evelop een onderzoek gedaan, genaamd:

Interactie tussen windturbines en emissies van Fibroned: effecten op de luchtkwaliteit

Download hier het KEMA rapport.

De nadruk in het onderzoek ligt op de geurconcentraties in Apeldoorn en omgeving en in mindere mate op de interactie van de windturbines op stoffen als CO2, dioxine, koper, zink en dergelijke.

Uit het rapport volgt dat de windturbines de geurbelasting verhogen. Echter, nergens worden volgens het rapport de normen van het Gelders geurbeleid overschreden.

Wéér zien we dat men zich achter de normen verschuilt.
Het gemak waarmee instanties zich achter de normen verschuilen begint ondertussen lachwekkende vormen aan te nemen.
Door zich achter de normen te verschuilen is men van een heleboel ellende af en opnieuw komt de vraag naar voren, stel dat er een stuk of tien kippenmestverbranders rondom Apeldoorn worden gebouwd, is de som van de normen dan niet bepalend voor een schoon leefklimaat?
Bij veel stoffen, onder andere fijn stof PM10, CO2 en NO2 (stikstofdioxide) worden de normen in dat geval in ernstige mate overschreden.
Vooral bij stoffen die nauwelijks of helemaal geen halfwaarde tijd hebben, zoals dioxine en fijn stof PM10 en PM2,5, die zich in het lichaam opslaan, geldt dat je ten alle tijde moet voorkomen dat het in de lucht komt.
Een norm of grenswaarde voor fijn stof PM10 van 50 µg/m³ als daggemiddelde is een zoethoudertje voor politici als je weet dat er meer dan 1.6 miljard m³ uitlaatgassen per jaar uit de schoorsteen van FibroNed komen.
Het is juist de optelsom van alle hoeveelheden van die stoffen op de lange termijn die het in politieke kringen veelgebruikte jargon ‘de norm’ tot een waardeloos stuk gereedschap degradeert.

Voor fijn stof bestaat geen gezondheidskundige grenswaarde waaronder geen gezondheidsschade optreedt.
Ook bij lage blootstelling kan dus gezondheidsschade ontstaan.
De WHO heeft om deze reden geen advieswaarde voor fijn stof bepaald.

Dat betekent kort gezegd dat elke door FibroNed uitgestoten hoeveelheid fijn stof, dus ook de hoeveelheid die binnen de zo vaak bejubelde veilige norm valt, een gevaar voor de volksgezondheid is.

Overigens is het opmerkelijk dat hoewel dit KEMA rapport over de wisselwerking tussen de windturbines en de uitgestoten lucht van de schoorsteen van FibroNed gaat, er in de conclusie van de KEMA uitspraken worden gedaan over bijvoorbeeld de uitstoot van fijn stof PM10 door FibroNed.

Er staat letterlijk:

PM10
De bijdrage van de installatie aan de fijn stof concentraties (PM10) is verwaarloosbaar; nergens treedt overschrijding van grenswaarden op, noch voor jaargemiddelde noch voor het aantal overschrijdingsdagen.

Merkwaardig, want de kippenmestverbranders in Engeland stoten tussen de 10 kiloton en meer dan 60 kiloton PM10 per jaar uit.

De KEMA moet zich onthouden in het trekken van conclusies die ze niet waar kunnen maken. De conclusie dat de fijn stof concentraties verwaarloosbaar zijn wordt niet onderbouwd. KEMA schrijft over onderzoeken die ze niet zelf heeft uitgevoerd.
Dit rapport laadt de verdenking op zich dat het een rapport is waarvan de (positieve) uitkomst bijvoorbaat voor Evelop vast moest staan.