De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Groene biomassa

Groene biomassa

De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu hebben vorig jaar met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken een rapport geschreven waarin de toepassing van biomassa als energiebron om klimaatverandering tegen te gaan, wordt onderzocht.
Met name wordt bekeken welke biomassa echt duurzaam is geproduceerd.

De verwachtingen van biomassa als energiebron om klimaatverandering tegen te gaan zijn hooggespannen. In toenemende mate groeit echter het besef dat aan biomassa ook veel nadelen kleven. Ontbossing in Indonesië en hogere voedselprijzen zijn problemen die steeds vaker gekoppeld zijn gekoppeld aan grootschalige inzet van biomassa. Ook leidt de vervanging van fossiele energiebronnen (zoals kolen en olie) door biomassa, per saldo soms niet of nauwelijks tot minder uitstoot van broeikasgassen. Ook premier Balkenende noemde de eerste generatie-biobrandstoffen niet duurzaam. Om ervoor te zorgen dat biomassa wel op verantwoorde wijze wordt geproduceerd en substantieel bijdraagt aan afname van CO2-uitstoot, willen De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu dat alleen duurzame biomassa wordt gestimuleerd.
De voorliggende visie ‘Heldergroene biomassa’ beschrijft welke biomassastromen wel en niet in aanmerking moeten komen voor stimulering via de Nederlandse subsidieregeling voor elektriciteitsproductie en de verplichting voor biotransportbrandstoffen.

Zowel lokaal, nationaal als internationaal zien wij het draagvlak voor het gevoerde biomassabeleid sterk verminderen. Verder komen er steeds meer vragen over de broeikasgasemissiebeperking over de hele keten. Ook spelen lokale problemen rond relatieve hoge NOx- en fijnstofemissies uit bio- energiecentrales. Gezaghebbende organisaties als OECD en AER brengen kritische verhalen uit over biotransportbrandstoffen. (Is the cure worse than the disease?)
Ook premier Balkenende noemt eerste generatie biotransportbrandstoffen niet duurzaam. Biomassabeleid vergt daarom een totaal andere aanpak. Nu beschouwen veel overheden biomassa nog als per definitie duurzaam en groen en zijn steeds verrast als dit weer niet zo blijkt te zijn. Biomassa blijkt echter het complete scala van ‘erger dan fossiel’ tot heel mooi heldergroen te bevatten. Een beleid van noodverbandjes voor de schandalen is niet voldoende.
Biomassabeleid dient duurzame ketens te ondersteunen.

Opmerkelijk is dat juist mest onder de noemer Negatief valt en dus eigenlijk niet voor subsidie in aanmerking dient te komen.

Groene Biomassa

Lees hier het volledige rapport