Fibronot op de smartphone en op de iPad

Artikel 21 van de Grondwet luidt: "De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu."

 

 

Waarom Fibronot?

 

U bent op deze pagina terecht gekomen omdat u een iPad gebruikt, of omdat u anders geïnteresseerd bent.
Wilt u desondanks terug naar de non mobile website klik dan hier.

De informatie op beide websites is identiek.

 

De website www.fibronot.nl is op 10 februari 2009 in gebruik genomen om de inwoners van Apeldoorn en omstreken op de hoogte te houden van de chemische aspecten die bij de verbranding van kippenmest vrijkomen en van de gevaren voor de volksgezondheid die de uitstoot van al dat gif tot gevolg heeft. In de loop van 2008 werd er in het onderzoek naar Fibroned steeds meer over een reeks van faillissementen rondom de directie van Fibroned bekend, waardoor het onderzoek zich verder uitbreidde naar de andere bedrijven waar de directie van Fibroned rechtstreeks bij betrokken is. Zoals de BioShape Holding B.V. die op 14 juni 2010 failliet werd verklaard, zoals BioShape Tanzania Ltd. dat maar wat aanrommelt in Tanzania en de BioShape Benefits Foundation, die in Tanzania naast liefdadigheidswerk ook politici en ambtenaren in de watten legde.

 

De aandacht op Fibronot.nl gaat speciaal uit naar:

WAT WORDT U NIET VERTELD ? WAT WORDT VERZWEGEN ? WAT MAG U (NOG) NIET WETEN ?

Ook de andere speeltjes van de heer Hermans, directeur van Fibroned, komen uitgebreid aan de orde. Lees in dat verband de tragedie die zich in Tanzania voltrekt en die veroorzaakt wordt door het bedrijf BioShape Tanzania Ltd., een dochterbedrijf van de BioShape Holding B.V. dat zich sinds november 2009 in staat van surseance van betaling bevond en op 14 juni 2010 door de rechter in Roermond failliet werd verklaard. Vrijwel alles waar de heer Hermans zich mee bemoeit gaat failliet. Drie dochters van zijn bedrijf, de BioOne Holding B.V., zijn enkele jaren geleden failliet verklaard. De vierde dochter is Fibroned....
Het daarna opgerichtte BioShape Holding B.V. met daaronder een tiental B.V.-tjes die zich bezig zouden moeten houden met energie-opwekking, is inmiddels failliet verklaard en ook het Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij, waar de heer Hermans in het bestuur zit, stond in oktober 2009 op het punt failliet te gaan. De gemeente Apeldoorn had al een toezegging voor een noodlening van € 200.000 gedaan, maar op het allerlaatste moment deelde de Coöperatie mede dat ze van dit aanbod af zagen.

Het noemen van cijfers over de uitstoot van allerlei giftige stoffen lijkt op een herhaling van zetten, immers, zes jaar geleden kwamen die cijfers ook al aan de orde. Sinds die tijd is er veel meer aandacht gekomen voor het milieu, broeikasgassen en de daaraan gerelateerde opwarming van de aarde, en de leefomgeving van de mensen zelf, zodat een nieuwe opsomming van feiten en cijfers zinvol is om de inwoners van Apeldoorn en omgeving opnieuw te confronteren met wat er net ten oosten van Apeldoorn op de Ecofactorij gaat gebeuren, een gebied waar binnen een straal van enkele kilometers bijna 100.000 mensen wonen. Vele duizenden van deze inwoners van Apeldoorn en omstreken hebben zich zes jaar geleden een bezorgde burger getoond en hun sympathie met de Werkgroep Bezorgde Burgers betuigd. We vragen al deze mensen opnieuw hun afkeer van FibroNed te tonen in een alles of niets poging deze gifgasfabriek bij het klaverblad Beekbergen te helpen tegenhouden. Denk niet dat een ander wel tegen zal zijn en dat u niets hoeft te doen. We hebben de steun van iedere inwoner van Apeldoorn en omgeving hard nodig, al is het alleen maar om uw kinderen en kleinkinderen een gezonde toekomstverwachting te kunnen geven.


 

Fibroned

Hoe nu verder?

 

Op 1 januari 2008 is een onderzoek gestart naar feiten en gebeurtenissen rondom Fibroned na de uitspraak van de Raad van State op 22 maart 2005, waarin de Raad opnieuw een verleende milieuvergunning vernietigde.
Gedurende het onderzoek kwam er dermate interessante informatie boven tafel dat in februari 2009 besloten is deze informatie op de website Fibronot.nl te publiceren.Deze website laat zien hoe bezorgde burgers in de Verenigde Staten in staat zijn geweest om een aantal Fibro kippenmestverbranders buiten de grenzen van hun Staat te houden. Zie hier en hier.
Het waren de lokale politici die hun verantwoordelijkheid namen in deze zaken. Politici die zich bewust waren van het feit dat zij er door de plaatselijke bevolking waren neergezet en zich niet dienden te richten naar signalen uit Washington.
Het plaatselijk belang ging hier boven het partijbelang uit.

Hoe anders liep dat in Apeldoorn, waar het toenmalige VVD Raads- en Statenlid, mevrouw Mariëtte Kroes, na de uitspraak van de Raad van State in 2005 zei dat Apeldoorn maar moet stoppen met FibroNed omdat er geen draagvlak onder de Apeldoornse bevolking zou zijn. Ze werd door de landelijke partijtop in Den Haag en de VVD fractie in de Provinciale Staten de oren gewassen en teruggefloten. Mevrouw Kroes voelde echter haarfijn aan wat er onder de Apeldoornse bevolking leefde.

En wat te denken van het toenmalige Tweede Kamerlid Oplaat, tevens partijgenoot van mevrouw Kroes? Hij heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Veerman, meerdere keren gevraagd hoe dat daar in Apeldoorn nu eigenlijk liep met FibroNed. Of de Minister de zaak niet even wat kon bespoedigen.

 


Kappen van tropische bossen

Het Namateule/Namatimbili tr

In Tanzania is een dochteronderneming van Fiboned actief, BioShape Tanzania Ltd.. Het moederbedrijf van BioShape Tanzania Ltd., de BioShape Holding B.V. uit Neer is in juni 2010 failliet verklaard nadat de grootste investeerder, ENECO, zich onverwachts uit BioShape terug trok. BioShape was van plan op grote schaal jatropha te gaan telen om met de olie uit de jatropha zaden het brandstofprobleem te helpen oplossen.We laten u zien hoe ten behoeve van de teelt van jatropha enorme hoeveelheden tropisch bos zijn gekapt, waardoor er van de beloofde CO2 besparing niets overblijft. Integendeel, de CO2 balans blijkt nu negatief te zijn. Hiernaast zien we een opname van het Namateule/Namatimbili tropisch regenwoud dat tegen de BioShape concessie aanligt.
BioShape is er door diverse internationale milieu- en natuurbeschermings organisaties van beschuldigd illegaal tropisch hardhout te hebben gekapt
.

 

Illegale houtkap

Het Namateule/Namatimbili tr

BioShape kapt het tropische hardhout van de plantages die het bedrijf met jatrophaplanten wil beplanten. Veel soorten bomen staan op een lijst van beschermde bomen van de FAO, de Wereld Voedsel en Landbouw Organisatie van de VN. BioShape kapt het tropische hardhout onder andere uit Miombo Woodlands die geschikt worden gemaakt voor het kweken van de jatrophanoten. In 2007 is BioShape een zogenaamde trial plot gestart van ongeveer 70 hectare. Leden van een lokale stam hebben de Forest and Beekeeping Division (FBD) ingelicht dat BioShape het tropische hardhout op de trial plot illegaal heeft gekapt. Volgens een mededeling van het WWF heeft BioShape van de plaatselijke autoriteiten een boete van ruim $ 17.000 gekregen voor de illegale kap van meer dan 200 m³ tropisch hardhout op de trial plot. Ook heeft BioShape Tanzania Ltd. buiten de trial plot actief illegaal tropisch hardhout gekapt. Zo heeft BioShape bomen gekapt waar een groep olifanten regelmatig de vruchten van kwam eten.

Toespraak Oplaat in Tweede Kamer

Hieronder staat een stukje uit een toespraak van de heer Oplaat tijdens de behandeling van de begroting van landbouw op 16 november 2004:

"Bij kleinere innovatieve bedrijven zijn vaak veel problemen. Ondernemers lopen vaak tegen een berg van wetgeving en administratieve lasten op, of hebben grote problemen met de vergunning verlening. Mag ik u het voorbeeld schetsen van Fibroned te Apeldoorn. Een innovatie die zijn weerga niet kent. Droge pluimveemest wordt verbrand voor het verkrijgen van groene energie, die afgezet op hetzelfde industrie terrein aan de bedrijven die zich weer verplicht hebben om die groene stroom af te nemen. Dit project werd gelanceerd op 26 augustus 1993. Nu ruim 10 jaar later ligt de vergunning, na afgifte door de provincie, voor de tweede maal bij de Raad van State. Het point of no return is al lang gepasseerd, de ondernemer heeft er al meerdere miljoenen euro’s ingestoken. Hier zouden we als overheid toch proactiever moeten handelen. Een uitspraak van de minister zou in deze nogal eens willen helpen. Het zou het kabinet sieren dit aan te durven. We laten zulke innovatieve bedrijven die het mes aan alle kanten laten snijden toch niet aan hun lot over? Graag een reactie van de minister?"

Sprookjes

Een innovatie die zijn weerga niet kent?

Hoe vertel ik de Tweede Kamerleden sprookjes?

Zo gaat het dus in de wereld van de mest. Bluffen, vriendjespolitiek bedrijven, de regels van een fatsoenlijke democratische weg bewandelen aan je laars lappen en de bevolking in de omgeving van deze milieuvervuilende kippenmestverbrander kan de boom in. De familie Oplaat kan beter op het eigen erf een kippenmestvergister bouwen die het hele dorp waar hij woont van gas, electra en warm water kan voorzien. Dan is hij in ieder geval schoner bezig dan al die troep bij iemand anders in de achtertuin verbranden.

We laten u ook zien hoe FibroMinn, de kippenmestverbrander in Minnesota binnen enkele jaren de grootste chemische vervuiler van de Staat Minnesota is geworden. Zie hier. Wist u overigens dat deze kippenmestverbrander nauwelijks economisch verantwoord draait? Dat de Staat Minnesota financieel moet bijspringen? Dat FibroMinn zwaar gesubsidieerd moet worden omdat er zonder subsidie geen bestaansrecht is?

Hoe gaat dat straks in Apeldoorn? Moeten we met z’n allen de tekorten van FibroNed opvangen?

Maar vooral laten we zien welke enorme hoeveelheden van de meest giftige stoffen via de schoorsteen de lucht in worden geblazen door de 3 Fibrowatt kippenmestverbranders in Engeland en de FibroMinn kalkoenmestverbrander in de VS, volgens welk voorbeeld Fibroned gebouwd gaat worden.

We laten dit alles zien met maar één gedachte in het achterhoofd: èlke toename in de atmosfeer, hoe klein ook, van welke hoeveelheid giftige afvalgassen dan ook, is volstrekt onaanvaardbaar voor de inwoners van Apeldoorn en omgeving. Elke bewoner mag er namelijk zonder meer van uitgaan dat de overheid geen vergunningen verstrekt aan bedrijven die de volksgezondheid in gevaar brengen. Hoe mooi en gekleurd alle gemeentelijke- en provinciale milieurapporten er ook uitzien, er komt altijd nog een aanzienlijke hoeveelheid giftige stoffen in de atmosfeer. Je ziet steevast dat woorden als 'de norm wordt niet overschreden' erbij worden gehaald.


Elke bewoner mag er namelijk zonder meer van uitgaan dat de overheid geen vergunningen verstrekt aan bedrijven die de volksgezondheid in gevaar brengen. Hoe mooi en gekleurd alle milieurapporten er ook uitzien, er komt altijd nog een aanzienlijke hoeveelheid giftige stoffen in de atmosfeer.

Normen


Maar wat is 'de norm'? Zie ook hier voor grenswaarde.
De meeste normen die vandaag de dag bestaan zijn met behulp van proeven op dieren vastgesteld. Gaat een dier eraan dood dan is de norm niet veilig. Merkt een dier er op de korte termijn niets van dan zal het wel veilig zijn.
Praatjes en een wassen neus zijn het, vooral bij giftige stoffen die nauwelijks of geen halfwaardetijd hebben, zoals dioxine.
En laat die zwaar giftige stof nu net in grote hoeveelheden vrijkomen bij de verbranding van organische producten als kippenmest, koeien- en varkensmest.
Er wordt gezegd dat de mens in veel opzichten genetisch verwant is met dieren en dan vooral met apen en dat ze dezelfde kwalen kunnen oplopen. Rechtvaardigt dat het doen van dit soort proeven op dieren? Laat driekwart van de wereldpopulatie apen nu besmet zijn met AIDS en er bovendien nog immuun voor zijn ook. En bij de mens...?
Dit is een voorbeeld hoe de uitwerking van een externe bron bij dieren een totaal verschillende invloed heeft dan bij de mens.
Om 'de norm' te bepalen geldt dat verschil ineens niet meer? Wie zegt dat proeven met dioxine op dieren dezelfde uitwerking hebben als bij de mens? Hoe anders kan een aap op CO2 of fijn stof reageren dan de mens?

Hoe sterk de uitlaatgassen van de FibroNed kippenmestverbrander ook gefilterd worden, er blijft altijd een restant over dat ongezuiverd de schoorsteen verlaat  en waarvan de maximaal aanvaardbare concentratie per kubieke meter uitlaatgas over een jaar gezien zéér aanzienlijk boven de zogenaamde 'veilige norm' uitkomt.

Dioxine, dat vrijkomt bij verbranding van organische stoffen zoals kippenmest, verzamelt zich in lichaamsvetten en zal naarmate de vervuiling langer duurt, een steeds hogere concentratie in het lichaamsvet aannemen en een steeds ernstiger gevaar voor persoonlijke gezondheid vormen, 'veilige norm' of niet.

Faillissementen

 

Wat we ook laten zien is het abnormaal grote aantal faillissementen dat er in de sector groene energie door middel van (kippen)mestverbranding plaatsvindt en vooral hoe dicht die faillissementen bij FibroNed in de buurt zitten en met welk gemak het oude personeel onder een nieuwe bedrijfsnaam gewoon weer verder gaat.
Zie hier om de faillissementen te bekijken.

 

Allereerst valt op met welk gemak in deze zogenaamde duurzame groene biomassa energiesector bedrijven worden opgericht en vervolgens weer failliet gaan als de nodige subsidies zijn opgestreken, grote leningen zijn afgesloten of het eens even tegenzit.

 

Het moederbedrijf van FibroNed, de BioOne Group, grossiert in faillissementen en niemand krijgt de garantie dat de stekker er bij FibroNed ook niet een keer wordt uitgetrokken als de zaken eens wat minder gaan.

Het faillissement van Econcern in 2009 is een toonvoorbeeld dat men het met de boekhouding ook niet erg serieus neemt.
Door te sjoemelen met cijfers werden banken en inversteerders nerveus en trokken zich van Econcern terug waarna op 12 juni 2009 het faillissement werd uitgesproken. Overigens, Econcern behoorde niet tot de BioOne Group.

We zijn er nog niet, want het regent faillissementen waar de directeur van Fibroned rechtstreeks bij betrokken is.

De Rechtbank in Roermond heeft op 10 november 2009 voorlopig surseance van betaling aan BIOSHAPE HOLDING B.V. in Neer verleend. Bij BioShape Holding B.V., een volle dochter van de BioOne Group, is de heer Hermans directeur, dezelfde functie die hij ook bij Fibroned vervult. Als een spin bevindt hij zich in het web van bedrijven die failliet zijn gegaan, bijna failliet zijn gegaan of surseance van betaling hebben gekregen.
Op 31 december 2009 sprak de Rechtbank in Roermond uit dat het bedrijf BioShape Holding B.V. zich in definitieve staat van Surseance van Betaling bevindt.
Op 11 februari 2010 heeft de Rechtbank in Roermond de surseance met drie maanden verlengd waarna op 14 juni 2010 het faillissement werd uitgesproken.
Op 22 april 2010 werd het faillissement van Power Plant Lommel N.V. uitgesproken en op 3 november 2010 werd de BioShape Power Plants B.V. door de Rechtbank in Roermond failliet verklaard.

In september 2009 schreef de redactie van Fibronot.nl op deze website: "Het houdt maar niet op, want gerommel rondom het bedrijf BioShape Tanzania zou zomaar een voorbode kunnen zijn van een faillissement van de BioShape Holding B.V."
Lees hier alles over BioShape Tanzania.

Eén ding valt onmiddelijk op bij de BioOne Group B.V., de BioShape Holding B.V. en Fibroned B.V., de hele zaak is een vergaarbak van ondernemingen die vervolgens allemaal van maar enkele personen blijken te zijn. Zo bestaat de directie van alle bedrijven niet uit natuurlijke personen, maar uit B.V.'s van natuurlijke personen. Men dekt zich van tevoren al flink in.

Inmiddels is de directeur van Fibroned, de BioOne Group B.V. en de BioShape Holding B.V. rechtstreeks betrokken bij 6 faillissementen.

Faillissementen in de afgelopen jaren van 3 BioOne dochters:

BioOne B.V.

BioOne Technology B.V.

Frese Biogas B.V.

Plus zeer recent:

Power Plant Lommel N.V 22 april 2010

BioShape Holding B.V. 14 juni 2010

BioShape Power Plants B.V. 3 november 2010

 

Aandacht voor biobrandstoffen


Er is de afgelopen twee jaar nogal wat te doen over biobrandstoffen.
Verontreinigingen met dioxine, biodiesel die gaat gisten in de tank bij lang stilstaan waardoor filters verstoppen, de nieuwe E10 benzine met 10% toevoeging beschadigt leidingen in de motor van wat oudere auto’s waardoor de motor beschadigd kan raken, de EU verordening dat er in 2020 10% biobrandstoffen verplicht bijgemengd moet worden bij diesel en benzine, wetenschappelijk bewijs dat er onvoldoende biomassa is om aan die EU eis te kunnen voldoen, met als gevolg scherpe prijsstijgingen van biomassa. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat biobrandstof in auto's niet minder schadelijk is dan fossiele brandstoffen. Integendeel, sommige schadelijke stoffen die na de verbranding van biobrandstof vrij komen zijn zelfs schadelijker voor cellen in het menselijk lichaam dan stoffen die bij verbranding van traditionele benzine of diesel vrij komen.
Kortom, alom slaat de terechte twijfel toe en worden vragen gesteld over de toepasbaarheid van biobrandstoffen, vooral nadat Shell begin maart 2011 bekend maakte met een groot algenproject in de VS te stoppen omdat er niet voldoende commerciële levensvatbaarheid voor deze manier van biodiesel maken is.
Inmiddels zijn begin maart 2011 Duitse automobilisten een massale kopersstaking begonnen. Ze tanken geen E10 benzine meer. Zie hier .
Aan al deze punten besteedt Fibronot.nl uitgebreid aandacht.


 

De ontwikkelingen in Apeldoorn worden niet vergeten

 

We besteden ruim aandacht aan de voorgenomen bouw van biomassavergisters, zoals aan de Kleinedijk in Klarenbeek en mogelijk in Hoenderloo, de windmolens op de Ecofactorij, waar Evelop al jaren bezig is om een vergunning te krijgen, en de jongste ontwikkelingen bij de Energie Coöperatie deA, een initiatief van ex wethouder Boddeke van Apeldoorn.

 

Omdat verwacht wordt dat er onder Apeldoorn ook schaliegas aanwezig is wordt ook aan dit onderwerp aandacht besteed. Lees alles over schaliegas op http://www.fibronot.nl/ipadschaliegas.html


 

Zonne- en windenergie

De ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie gaan razendsnel.

Op legio websites wordt er aandacht aan besteed.
Om dat er in Apeldoorn ook plannen zijn om deze vorm van duurzame energie toe te gaan passen wordt er ook aandacht aan deze tak van energie-opwekking besteed.

De speciale aandacht gaat daarbij uit naar de activiteiten van de Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn in oprichting, deA.

Lees alles over deA op http://www.de-a.nl/

 

Windenergie op zee

Windenergie op zee heeft ook onze speciale aandacht. Hoe bedrijven als aasgieren rond de subsidiepotten vliegen of alle moeite doen om op andere manieren aan geld te komen. Waarbij de aandacht vooral uit gaat naar ex-managers van het failliete Econcern en Evelop met hun plannen om enorme windparken op de Noordzee te bouwen en de wijze waarop gepoogd wordt met behulp van derden miljarden binnen te halen.


 

Meer Nederlandse bedrijven maken er in Afrika een rommeltje van

 

Tijdens het onderzoek naar BioShape kwam de redactie van Fibronot.nl in 2009 een ander Nederlands bedrijf in Afrika tegen dat er een rommeltje van maakte. Omdat de nadruk toendertijd op het onderzoek naar BioShape lag is er aan Buchanan Renewable Energy wat minder aandacht besteed.


Het bedrijf, Buchanan Renewable Energy ontdoet Liberia in noodtempo van z'n natuurlijke hulpbronnen.
De laatste maanden doen over Buchanan Renewable Energy nieuwe verhalen de ronde. Tijd voor Fibronot.nl om op onderzoek uit te gaan.

Lees hier alles over Buchanan Renewable Energy.

 


De Asian Pulp and Paper Company

 

De afgelopen twee jaar ligt ook het bedrijf Asian Pulp and Paper Company (APP) onder internationaal vuur. Het bedrijf, één van de grootste, zo niet de grootste milieu crimineel in Azië, is op Sumatra en Borneo als een razende Roeland bezig de groene longen van onze wereld, de tropische regenwouden, te kappen. Tot en met 2011 is er al 1,2 miljoen hectare tropisch regenwoud gekapt ten behoeve van de teelt van palmbomen die palmolie moeten leveren.
Maar is dat wel zo duurzaam als je weet dat 1 hectare tropisch regenwoud 8000 ton CO2 vasthoudt en 1 hectare palmbomen maar 70 ton CO2 vasthoudt?

Welke schandalen zich daarbij afspelen leest u hier:

http://www.fibronot.nl/ipadnieuwsarchief2011.html#app : Asia Pulp en Papier in opspraak

en ons Dossier APP op http://www.fibronot.nl/ipadasiapulpandpaper.html


 

 

"Wij bezitten de aarde niet, we zijn de rentmeester voor onze kinderen. Laten we daar dan ook naar handelen en zuinig zijn op wat we hebben".

- W. L. Hermans


Hoe wrang klinken deze woorden als we over de avonturen van BioShape in Tanzania lezen......