De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel191-2011 De routekaart naar een energieneutraal Apeldoorn in 2020

De routekaart naar een energieneutraal Apeldoorn in 2020

Zondag 5  juni 2011

De gemeente Apeldoorn hanteert al vele jaren lang een routekaart naar een energieneutrale gemeente in 2020.
De redactie van Fibronot.nl heeft daar vaak problemen mee gehad in die zin dat de doelstelling van de gemeente Apeldoorn om in 2020 net zoveel energie op te wekken als de gehele gemeente gebruikt, niet realistisch is. Het is financieel gezien namelijk volstrekt onhaalbaar.

De meest recente  routekaart dateert van oktober 2010 en is nu onder verantwoordelijkheid van de nieuwe wethouder, Olaf Prinsen,  herschreven.
De oude dateerde uit 2007 en was aan verandering toe vanwege voortschrijdend inzicht door uitvoering van projecten, een nieuw bestuurscollege dat meer nadruk legt op een terugtredende overheid die meer een regisserende en faciliterende rol wil vervullen dan een regelende en investerende rol. Dat betekent dat marktpartijen de concrete realisatie van complete projecten moeten overnemen. Ook is er sinds 2007 nogal wat veranderd aan de technologische en rendementsontwikkelingen van duurzame technologiën.

De routekaart van oktober 2010 baseert zich op drie duurzame fundamenten, te weten, zonne-energie, windenergie en biomassa en geeft een duidelijke tijdsfasering aan waarbinnen de diverse projecten gerealiseerd moeten zijn.

Doelstellingen
Opvallend is dat de doelstellingen om in 2020 energieneutraal te zijn iets uitgerekt zijn.
Doelstelling 1 is een energieneutrale gebouwde omgeving in 2020.
Doelstelling 2 is een energieneutrale gebouwde omgeving en bedrijvigheid in 2025.
Doestelling 3 is een energieneutraal Apeldoorn (gebouwde omgeving, bedrijvigheid en verkeer en vervoer) in (streefdatum) 2035.
Energieneutraal = de duurzame energieopwekking, lokaal en regionaal als het qua schaalniveau beter past, is even groot als de energie die verbruikt wordt in Apeldoorn.
Gebouwde omgeving = woningen, scholen en gemeentelijke gebouwen (inclusief openbare voorzieningen)

Huidige energiesituatie in Apeldoorn
Om in 2020 een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren moet eerst gekeken worden naar het huidige energieverbruik van de gemeente Apeldoorn.

In totaal is er in 2009 19.840 TJ aan energie verbruikt in de gemeente Apeldoorn. Iets minder dan de helft, 44% van deze energie wordt verbruikt door bedrijven, 29% door huishoudens (wonen), één kwart door verkeer en vervoer en 2% door de gemeente en scholen.
Het totale energieverbruik is gebaseerd voor bedrijvigheid (inclusief onderwijs en gedeelte gemeente) op basis van verbruiksgegevens van Liander (Energieatlas Apeldoorn 2009), het huidige woningbestand van Apeldoorn en CBS cijfers (verkeer en vervoer)

Hoeveel energie is 19.840 TJ?
19.840 TJ komt overeen:
met ongeveer 3,25 miljoen vaten olie (1 vat olie = 159 liter = 6100 MJ)
de energie die ongeveer 400 windmolens van ieder 5 MW per jaar kunnen produceren
de energie die met ruim 9 km² aan zonnepanelen opgewekt kan worden.

Volgens de milieumonitor van het CBS was het aandeel van de duurzame opgewekte energie in Apeldoorn in 2008 0,5%. Het landelijk gemiddelde aandeel duurzame energie was in 2008 3,4%.
De belangrijkste projecten die aan het aandeel van 0,5% bijdroegen waren de zonne projecten in Sluisoord/ de Mheen en de aansluiting van 400 woningen in Zuidbroek op het warmtenet dat gevoed wordt met duurzame warmte vanuit de Riool Waterzuivering Installatie in Apeldoorn Noord.
Uit de berekeningen van de CBS milieumonitor van 2009 blijkt dat het aandeel duurzame energie opwekking in 2009 gestegen is naar 0,6%.
Als de 0,6% van de totale energievoorziening doorgetrokken wordt naar de gebouwde omgeving dan is het aandeel duurzame energie ten opzichte van het totale energieverbruik van de gebouwde omgeving 2,3%.

Windenergie
Apeldoorn is al bijna tien jaar bezig met pogingen om op de Ecofactorij 5 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 14.5 MW te bouwen.
Vanwege allerlei procedurefouten, fouten in vergunningen, faillissementen en een reeks van juridische procedures is het nog steeds niet gelukt om deze 5 windmolens te bouwen.
De meest recente uitspraak van de bestuursrechter in Zutphen was half mei en hield in dat de 150 meter hoge molens niet op de Ecofactorij gebouwd  mogen worden, omdat er mogelijk gevaar is voor vliegverkeer van en naar Teuge.
Deze uitspraak werd in hoger beroep in december 2011 bevestigd.

Opvallend is dat wethouder Olaf Prinsen nu minder enthousiast is over windenergie dan hij in zijn routekaart naar 2020 van oktober 2010 doet voorkomen.
Hij zegt naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in Zutphen dat Apeldoorn veel minder waarde hecht aan windenergie en dat Apeldoorn niet de goede plaats is voor het opwekken van energie met grote windmolens. Hij vindt zonne-energie logischer.
De wethouder erkent dat Apeldoorn zeer terughoudend is om nog werk te maken van nieuwe windmolenparken. Als dat geen duidelijk signaal is naar de bouwer van het windmolenpark, Evelop, waarvan inmiddels de naam veranderd is in Windpark Ecofactorij B.V.

Zonne-energie
Om Apeldoorn in 2020 volledig energieneutraal te maken is naar schatting een oppervlakte van ruim 9 km² aan zonnepanelen nodig.
Afgezien van de problemen om deze oppervlakte ergens te vinden klinkt zoiets leuk als je in een omgeving woont waar de zon meer dan gemiddeld schijnt.
Nu is elke vierkante meter zonnepaneel meegenomen, maar 9 km² is meer dan de oppervlakte van alle daken in Apeldoorn bij elkaar.
In de praktijk zou tien procent van die oppervlakte al aardig zijn, maar dan moeten wel de voorwaarden voor teruglevering aan het openbare net voor de burger aanzienlijk versoepeld worden.

Bio-energie, de vergister
Bio-energie onderscheidt zich in het vergisten van biomassa en het verbranden van biomassa.
Op dit moment levert de Riool Waterzuivering Installatie de grootste bijdrage met het vergisten van biomassa. Naar verwachting zal de RWZI in 2015 ongeveer 2500 woningen in Zuidbroek van energie voorzien. Dit komt overeen met een bijdrage van 4% in de doelstelling om in 2020 energieneutraal te zijn.
Op dit moment zijn er plannen voor de bouw van enkele mestvergisters in de omgeving van Apeldoorn, in Klarenbeek en Hoenderloo. Deze biomassavergisters zijn betrekkelijk klein en zullen slechts een marginale bijdrage aan de doelstelling leveren.
De gemeente bekijkt de optie om op de Ecofactorij een opwerkingsinstallatie te bouwen die het door de vergisters opgewekte methaangas omzet naar aardgaskwaliteit.
Om pakweg tien tot twintig procent van de doelstelling te halen zijn naar verwachting 8 grote biomassavergisters nodig.

Bio-energie, de verbrander
Behalve vergisters zijn er ook biomassa verbranders.
Het bedrijf Fibroned is al vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw bezig met de realisatie van een kippenmestverbrander op de Ecofactorij.
Diverse rechtszaken en even zo vele uitspraken verder waarbij telkens de verstrekte milieuvergunningen door de Raad van State werden vernietigd, ziet de gemeente kennelijk ook weinig heil meer in de bouw van een kippenmestverbrander. Het was vroeger de bedoeling opgewarmd water met behulp van kostbare lange leidingen vanaf de Ecofactorij naar de nieuwbouwwijk Zuidbroek te transporteren. Een nieuw leidingennet zou in die tijd tegen minder kosten inpasbaar zijn geweest dan naar bestaande woningen een nieuw warm water netwerk aan te leggen.
De wethouder is duidelijk wat betreft Fibroned.
In de routekaart naar 2020 zegt hij dat zowel de eigenaar en investeerders in Fibroned ter discussie staan, evenals de toegepaste technologie waarbij kippenmest wordt verbrand.
Een duidelijker antwoord is niet mogelijk en een stil signaal aan de eigenaren om dit zinloze en sterk milieuvervuilende project te stoppen.

Het lijkt er bovendien sterk op dat de huidige eigenaren en directie van Fibroned af willen. Men is op zoek naar een nieuwe eigenaar, kennelijk in de hoop dat ze van een geldverslindend en sterk vervuilend project verlost zijn en in de wetenschap dat een nieuwe alles omvattende vergunningsaanvraag niet ongeschonden door de wet BIBOB komt.

Doodlopende weg
Het lijkt erop dat het huidige gemeentebestuur met de huidige bio-energie oplossingen op een doodlopende weg is beland en er nieuwe initiatieven nodig zijn om Apeldoorn op te stuwen in de vaart van duurzaam opgewekte energie.

deA
Wat dat betreft had deA, de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn in oprichting niet snel genoeg kunnen komen.
deA wil met behulp van zonnepanelen en biomassa groene energie opwekken en die dan ter beschikking stellen aan de inwoners van Apeldoorn.
Om een lang verhaal kort te maken, kijk voor nadere informatie over deA op www.de-a.nl