De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-10 In nieuw bestemmingsplan Ecofactorij is geen plaats voor Fibroned

In nieuw bestemmingsplan Ecofactorij is geen plaats voor Fibroned

Woensdag 11 januari 2012

In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de Ecofactorij in Apeldoorn, dat op 28 december 2011 in de Staatscourant werd aangekondigd, is geen plaats meer voor Fibroned.
De gemeente heeft dat op ingediende bezwaren van een belanghebbende geantwoord.

In 1999 is een bestemmingsplan voor de Ecofactorij vastgesteld welke zich richt op de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Inmiddels is deze ontwikkeling grotendeels afgerond.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. De bestemmingsplannen die voor de Ecofactorij en directe omgeving gelden zijn ouder dan 10 jaar. Bovendien zijn deze bestemmingsplannen niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling verouderd. Actualisering is daarom nodig.

Met dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de noodzaak tot actualisering. Het plan bevat een éénduidige en actuele regeling gericht op het beheer van het gebied, welke voldoet aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening.

Bezwaar

Een belanghebbende had bezwaar ingediend tegen vestiging van alle bedrijven welke zich op de Ecofactorij willen vestigen, doch niet daadwerkelijk (groen) verantwoord zijn.
De gemeente Apeldoorn heeft uitvoerig op dit bezwaar gereageerd en in het antwoord in het inspraakverslag vermeld dat het nieuwe bestemmingsplan vestiging van Fibroned niet toestaat.

De gemeente Apeldoorn schrijft in bijlage 1 van het Inspraakverslag letterlijk:

Wat betreft het bezwaar dat Aannemersbedrijf J. de Vries heeft tegen vestiging van alle bedrijven welke zich op de Ecofactorij willen vestigen, doch niet daadwerkelijk (groen) verantwoord zijn, het volgende. Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Ecofactorij eind jaren negentig is uitgangspunt geweest dat er zich bedrijven kunnen vestigen uit de milieucategorieen 3 en 4. Op basis daarvan is in het nu geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Apeldoorn Oost: Ecofactorij’ een regeling opgenomen die de vestiging van bedrijven uit die milieucategorieen toestaat. Deze regeling wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Met het nieuwe bestemmingsplan worden dus ten opzichte van de huidige situatie geen zwaardere milieubedrijven toegelaten. Het nieuwe bestemmingsplan laat vestiging van Fibroned niet toe.

In een toelichting op het ontwerpbestemmingsplan schrijft de gemeente nog:

Niet uitgesloten is dat Fibroned een  bio-energiecentrale wil vestigen op de Ecofactorij. Vestiging is op grond van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Vooralsnog wordt in het nieuwe bestemmingsplan geen regeling getroffen die vestiging toelaat. Besluitvorming over een planologisch-juridische procedure en regeling zal plaatsvinden zodra er een concrete aanvraag wordt ingediend.

Eén van de redenen om Fibroned niet op de Ecofactorij te vestigen is omdat de hoogte van 45 meter van de fabriek aanzienlijk hoger is dan de maximale hoogte die in het bestemmingsplan wordt genoemd, 16 meter.
Bovendien valt de schoorsteen met een hoogte van 90 meter ook niet binnen de voorwaarden die het bestemmingsplan hanteert.

Het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij

Van 29 december 2011 tot en met 8 februari 2012 ligt in het stadhuis ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij.
Lees hierover in de Staatscourant

Windturbines op de Ecofactorij

Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht. Ondermeer is de regeling voor windturbines geschrapt.
Op 14 december 2011 vernietigde de Raad van State de verleende milieuvergunning voor de bouw van 5 windmolens op de Ecofactorij.
Kennelijk heeft de gemeente in de gaten dat de ingeslagen weg naar de 5 windmolens een heilloze weg is en heeft alle plannen voor de bouw van deze windmolens op de Ecofactorij geschrapt.

Drie keer is scheepsrecht?

Als iets twee keer niet gelukt is, lukt het dan de derde keer wel?

De gemeente Apeldoorn heeft gedurende de afgelopen 11 jaar voor de reservering van ongeveer 5 ha grond op de Ecofactorij voor Fibroned naar schatting € 1 miljoen aan rente moeten betalen.

De belangrijkste feiten in die periode waren twee uitspraken van de Raad van State, in 2003 en 2005 waar de Raad in beide gevallen de verleende milieuvergunning vernietigde.

De redactie van Fibronot.nl verwacht dat er evenals vorige keren weer diverse langdurige rechtszaken zullen worden gevoerd om uiteindelijk voor de Raad van State te eindigen. De juridische procedures vertragen een eventuele bouwaanvraag weer voor vele jaren zodat, wanneer bijvoorbeeld halverwege dit jaar een bouwaanvraag wordt ingediend, pas op z’n vroegst in 2015 met de bouw kan worden begonnen.
We verwachten niet dat de gemeente Apeldoorn, die per 1 januari 2012 onder financieel toezicht van de Provincie Gelderland is geplaatst, nog langer bereid is de aanzienlijke rentekosten die voor de reservering van de 5 ha grond betaald moeten worden, voor z’n rekening wil nemen.

De redactie van Fibronot.nl zou het onverstandig van de directie van Fibroned vinden om via deze weg toch te proberen een kippenmestverbrander in Apeldoorn te bouwen. De maatschappelijke weerstand tegen dit soort enorme milieuvervuilers, niet alleen nationaal maar ook internationaal, is bijzonder groot.
Zo is in de VS de bouwaanvraag voor een soortgelijke kippenmestverbrander van FibroMinn gestaakt omdat de maatschappelijke weerstand zo groot was. Daar nam de directie het moedige besluit met de volgende woorden: “Als de bevolking ons niet wil, dan zullen we dat eerbiedigen.”

Fibroned kan nog proberen het hele kippenproject te verkopen, maar gezien de toestand op de kapitaalmarkt lijkt het ons onwaarschijnlijk dat er ook maar één instelling te vinden is die zomaar even tussen de € 150 miljoen en € 200 miljoen op tafel legt om kippenpoep te gaan verbranden, laat staan dat er een bank te vinden is die deze soap financiert.