De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-12 SodM waarschuwt mijnbedrijven: voorkom vervuiling van grondwater bij boren naar schalie- en kolengas

SodM waarschuwt mijnbedrijven: voorkom vervuiling van grondwater bij boren naar schalie- en kolengas

Vrijdag 13 januari 2012

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft per brief alle partijen die zich bezighouden met onshore boringen gemaand om zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe ze denken te voorkomen dat hun boorwerkzaamheden grondwater zullen verontreinigen. De maatschappelijke onrust over mogelijke grondwaterverontreiniging is voor de inspectiedienst aanleiding om het belang hiervan te onderstrepen.

De plannen die er zijn voor winning van schaliegas en steenkoolgas in Nederland hebben de discussie over milieurisico’s die erbij kunnen komen kijken aangewakkerd. Het gaat daarbij vooral op het risico dat grond- en drinkwater vervuild raakt door vermenging met zoute waterlagen, maar ook door bij de winning van deze onconventionele gassen gebruikte chemicaliën.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft daarom in december 2011 een waarschuwende brief gestuurd naar alle mijnondernemingen die zich bezighouden met onshore mijnactiviteiten. In die brief worden zij op het hart gedrukt om in hun boorprogramma’s “expliciet en zo transparant mogelijk” aan te geven hoe ze willen voorkomen dat bij hun boringen zoetwaterlagen zich vermengen met zoutwaterlagen als gevolg van hun boringen. Ze moeten aangeven hoe ze zoetwaterlagen zullen isoleren van zoutwaterlagen, en een uitgebreide beschrijving van de lokale waterhuishouding presenteren inde boorprogramma’s die het SODM moet goedkeuren. Ook moeten de mijnondernemingen aangeven welke chemicaliën ze willen toepassen bij het boren en bij het fraccen (de methode waarbij gesteente wordt ‘opengebroken’ om schaliegas uit ondergrondse steenlagen te winnen).

Mijnbedrijven die hier niet duidelijk genoeg over zijn in hun boorprogramma’s, moeten rekening houden met vertraging in de beoordeling van hun programma en daarmee de uiteindelijke goedkeuring, aldus de dienst. Volgens een SODM-medewerker is de brief de deur uitgegaan om nog eens te onderstrepen dat de Mijnbouwwet vereist dat borende partijen (milieu)schade voorkomen met hun werkzaamheden.