De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-196 Noord-Holland stopt per direct vergunningen voor windmolens

Noord-Holland stopt per direct vergunningen voor windmolens

Woensdag 11 juli 2012

Windmolens in Noord Holland

Windmolens in Noord Holland. 10 jaar geleden kon je hier nog vrij vliegen met je ballon. Klik op de foto voor een vergroting

De provincie Noord-Holland geeft per direct geen vergunning meer af voor de bouw van nieuwe windparken. De provincie heeft besloten een halt toe te roepen aan de groei van het aantal windmolens, zo is vandaag bekend gemaakt.

In Noord-Holland staan op dit moment ongeveer 300 windmolens. De coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 heeft vorig jaar al afgesproken dat er een terughoudend beleid zou worden gevoerd voor nieuwe projecten. Horizonvervuiling is daarvoor een belangrijk argument, aldus een woordvoerder van de provincie.

Noord-Holland heeft momenteel voor 330 MW aan windturbines binnen de provinciegrenzen staan, en dat is veel te weinig om met alle provincies samen aan de eis van het rijk van 6.000 MW in 2020 te voldoen.

In Europees verband heeft Nederland afgesproken dat in 2020 14% van de gebruikte energie een hernieuwbare oorsprong kent. Om dat doel te halen, moet de elektriciteitsproductie een duurzaamheidsaandeel van rond de 35% halen. Verantwoordelijk (maar demissionair) minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) herhaalde laatst nog eens in de Tweede Kamer dat daarvoor 6.000 MW wind op land nodig is. En om die 6 GW opgesteld te krijgen, moeten in alle provincies alle zeilen worden bijgezet.

Maar er dreigt een kink in de kabel te komen: de provincies hebben grote problemen met die 6.000 MW. Ze zien nauwelijks ruimte voor dat getal. Dat frustreert het overleg tussen rijk en provincies, dat al sinds 2007 gaande is, en eigenlijk is ontaard in een machtsstrijd over wie er nu zeggenschap over de publieke ruimte heeft: provincies of rijk.

De laatste officiële committering van de lagere overheden is dat de provincies zorg dragen voor 3.356 MW in 2020. Die toezegging stamt uit 2011. Vanuit de provincies zelf is daarna nog eens gezegd dat 3.800 MW ook nog wel haalbaar is. En als het rijk nog wat flessenhalzen verwijdt, zou daarbovenop zelfs nog eens 1.200 MW kunnen komen, wat het totaal op 5.000 MW brengt. Om de eis van Verhagen -en het nationale klimaatdoel- te halen is dus nog eens voor 1.000 MW extra ruimte nodig. Mede dankzij enige druk uit de Tweede Kamer leek het Verhagen te lukken om de provincies via het Interprovinciaal Overleg (Ipo) toch zo ver te krijgen dat er twaalf handtekeningen zouden komen naast twaalf streefcijfers die samen optellen tot 6.000 MW. Om op het juiste tijdspad richting 2020 te blijven, moeten die handtekeningen dit jaar nog worden gezet.

Onduidelijk is voor welk aandeel de kustprovincie Noord-Holland zal moeten tekenen -dat is nog onderwerp van overleg. Maar duidelijk is wel dat dit aandeel ver boven de huidige 330 MW zal liggen. Toen het Ipo zich verbond aan de 3.356 MW was het Noord-Hollandse aandeel 500 MW. Om tot een Nederlands totaal van 6.000 MW te komen, zal Noord-Holland dus nog een tandje bij moeten schakelen. Maar Noord-Holland gooit nu juist als eerste provincie de kont tegen de krib. Volgens een woordvoerder van de Provincie heeft Noord-Holland “geen boodschap” aan afspraken die het Ipo met het rijk maakt.

Het enige dat voor Noord-Holland telt zijn de afspraken die de provincie zelf met het rijk maakte in het Klimaat- en Energieakkoord uit 2008. Daarin sprak het landsdeel af te zorgen voor 430 MW aan windturbinevermogen, stelt de woordvoerder van de Provincie. Die afspraak wil de provincie nakomen, hoewel gelijktijdig het paradoxale uitgangspunt wordt verkondigd dat er met ingang van heden bovenop de huidige 330 MW “geen windmolen meer bijkomt” in Noord-Holland -overigens geheel conform het coalitieakkoord van 2011, gesloten tussen VVD, PVDA, D66 en CDA. Navraag brengt geen verklaring voor deze discrepantie: De Provincie volhardt dat het uitgangspunt blijft ‘geen turbine erbij’ naast ‘het nakomen van gemaakte afspraken’.

Een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg probeert de zaak wat te bagatelliseren: “De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten om het starten van werkzaamheden aan windenergieprojecten te bevriezen voor zes maanden, totdat de ruimtelijke plannen in Noord-Holland klaar zijn. Dit besluit heeft geen relatie met de inzet van het Ipo om ruimte te maken voor 6.000 MW windenergie op land. Het aandeel van elke provincie aan deze inzet wordt in de komende maanden concreet uitgewerkt. De voorbereiding van de ruimtelijke plannen in Noord Holland past in dit tijdpad.”

Lees hier het voorbereidingsbesluit van de Provincie Noord Holland.