De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-225 Windpark Egmond aan Zee en de invloed op ons klimaat

Windpark Egmond aan Zee en de invloed op ons klimaat

Zondag 12 augustus 2012

In ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat zijn we ingegaan op diverse internationale wetenschappelijke studies over de invloed die mega windparken hebben op ons klimaat. Plaatselijke temperatuurstijgingen, wolkenvorming, het ontstaan van zware regenbuien achter een offshore windpark en verminderde windkracht achter een windpark zijn allemaal aan bod geweest.
Illustratief van deze invloed op ons klimaat is de foto van het Deense windpark Horns Rev 1 en hier voor de kust van Denemarken. Op de bewuste dag kwam er toevallig een sportvlieger in de buurt van dit windpark die verschillende opnamen maakte van een aanzienlijke turbulentie achter het windpark die veroorzaakt werd door het mengen van verschillende luchtlagen door de wieken. Tot op 100 km achter het windpark viel zware regen.
Als spin-off op ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat zijn we op onderzoek uitgegaan naar Nederlandse offshore windparken en hun mogelijke betrokkenheid bij invloed op ons klimaat.

Over de Nederlandse offshore windparken is weinig bekend

Windparken Q7 en Egmond voor de kust van Egmond aan Zee

Windparken Q7 en Egmond voor de kust van Egmond aan Zee (klik op de afbeelding om te vergroten)

Het Windpark Egmond aan Zee bestaat uit 36 Vesta windmolens van ieder 3 megawatt op een onderlinge afstand van 600 meter en 1000 meter tussen de rijen windmolens op een oppervlakte van meer dan 25 km².  De afstand tot het vaste land bedraagt minimaal 10 en maximaal 25 km. Het wordt beheerd door NoordzeeWind waar Shell en Nuon ieder voor 50% in deelnemen.

O, jawel, er zijn legio onderzoeken en milieu-effect-rapportages over Nederlandse offshore windparken gedaan over de gevolgen die de windparken hebben voor het vogelleven, vissen en andere zeezoogdieren in en rondom het Windpark Egmond aan Zee, OWEZ,  maar de invloed op ons klimaat is niet onderzocht omdat dit de instituten niet uitkomt. De negatieve effecten van dit soort klimaat-onderzoeken zou er immers toe kunnen leiden dat de bedoelde instituten minder subsidie krijgen.

Dus wordt er alleen over vogels, jonge kabeljauw, dolfijnen en zeehonden geschreven.
Jarenlang met de boot vol met ingewikkelde radarapparatuur op zee dobberen om maar zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen dat windmolenparken op zee geen invloed hebben op de vogelstand en het leven in het zeewater.
Dat er per windmolen in het park Egmond per jaar 40 vogels overlijden vinden de onderzoekers niet interessant omdat, zeggen ze, er per jaar meer vogels om het leven komen door het verkeer.
Van het feit dat zoogdieren als dolfijnen het windpark mijden vanwege de trillingen en geluiden die de windmolens onder water veroorzaken liggen ze ook niet wakker.
Kortom, er zijn geen negatieve invloeden op het dierenleven.

Het is een uitkomst die de redactie van Fibronot.nl eigenlijk al verwacht had, gezien grote de (financiële) belangen en banden  die sommige onderzoeksinstituten met de overheid hebben. Zonder overheidsopdrachten hebben dit soort instellingen namelijk geen bestaansrecht, dus is het in hun eigen belang dat er een onderzoeksresultaat verschijnt waar alle partijen tevreden naar kunnen knikken.

Er zijn in het kader van studie-opdrachten wel wat kleine onderzoeken verricht door studenten aan de TU Delft. Zij hebben hoofdzakelijk de reeds bestaande Nederlandse studies over de ecologische gevolgen die het Windpark Egmond heeft bekeken en halen daar in sommige gevallen de negatieve punten uit tevoorschijn die ze dan ook nadrukkelijk in hun studie-opdracht vermelden.
In één studie is ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat van Fibronot.nl geraadpleegd, zonder dieper in te gaan op de gevolgen. De gevolgen voor het klimaat paste niet in deze onderzoeken.

De invloed van het windpark Egmond op het klimaat in Nederland

Bestaande en nog te plannen offshore windparken

Bestaande en nog te plannen offshore windparken rondom Nederland (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Hoewel de invloed van dit windpark op het klimaat in Nederland nog klein is, kunnen we het zeker niet verwaarlozen, immers als er meerdere grote windparken in de omgeving worden gebouwd zullen ze elkaars invloed versterken.
Op nevenstaande kaart is te zien waar dat in de EU en vooral Nederland toe leidt. Een heel scala aan (geplande) offshore windparken die hun invloed op ons klimaat beslist zullen laten voelen, zowel ’s zomers als ’s winters.
Er wordt vooral uitgezien naar de bouw van mega offshore windparken voor de oostkust van Engeland. Behalve dat deze windparken voor een groot deel de wind voor de Nederlandse windparken zullen wegnemen wordt vooral ook de invloed van deze mega windparken op het klimaat gevreesd.

Er wordt in Nederland door officiële instanties dus niets over geschreven, niets onderzocht, terwijl internationale onderzoeken aantonen dat er met dit soort windparken wel degelijk iets mis is in relatie tot het klimaat.
De klimaatverandering wordt aangegrepen om alternatieven zoals windenergie aan te dragen, maar zodra deze alternatieven daadwerkelijk aantoonbare invloed hebben op ons klimaat is er niemand meer die zijn vingers aan dit  onderwerp wil branden.

Windparken als het Windpark Egmond zijn neergezet om het klimaat te redden. Volgens het Wereld Natuur Fonds zou zelfs de Noordzee volgezet moeten worden met windmolens om de ijsbeer te redden. Je moet er maar op komen om dit soort onzin te verzinnen.
De CO2 hype die ons door vrijwel alle media werd aangepraat noopte vervolgens de overheid tot het plaatsen van windmolens. Zij besparen immers tonnen CO2 per jaar? Werd ons door de autoriteiten en de media voorgespiegeld…..

Nu, na enkele jaren blijkt er van CO2 besparing nauwelijks sprake te zijn en kosten de windparken veel geld aan onderhoud en het herstel van gebreken.
Zo zijn bij veel windturbines in het Windpark Egmond bij een groot aantal windmolens al na één jaar de tandwielkasten tussen de wieken en de generator vervangen omdat ze defect raakten. Dit viel nog onder de garantie, dus daar moest Vestas voor opdraaien.

Uit onderzoek is ook gebleken dat er na een jaar ook beweging zat in de fundering van de windmolens waardoor er speling optrad tussen de mast waar de windmolens op staan en de fundering. Om omvallen of breken van de masten te voorkomen werd met het storten van honderden tonnen beton rond de funderingen getracht het probleem op te lossen.

Mistveld achter Windpark Egmond aan Zee

Mistveld achter Windpark Egmond aan Zee (klik op de foto voor een vergroting)

Doorspitten van tienduizenden foto’s van weer- en aardobservatie satellieten
Omdat er in Nederland geen onderzoek wordt gedaan naar de invloed die windparken als dat bij Egmond hebben op het klimaat is de redactie van Fibronot.nl op zoek gegaan in databases met tienduizenden foto’s van weer- en aardobservatie satellieten.
We zijn begonnen met de foto’s vanaf maart 2007 en in enkele foto’s van mei 2009 was het voor het eerst raak.
Een groot mistveld en laaghangende bewolking was zichtbaar op een foto die een aardobservatiesatelliet van een gebied ten oosten van het Windpark Egmond maakte.
Op de foto is het mistveld en bijbehorende bewolking goed te zien. Op deze datum was het verder onbewolkt in Nederland en een mooie zomerse dag met een temperatuur van boven de 20 graden.
Onze speurneuzen hebben inmiddels nog twee mooie opnames gevonden die we op een later tijdstip in een nieuw artikel zullen plaatsen. Het mistveld op de foto hier boven lijkt dus geen eendagsvlieg.
De foto’s tonen niet de bosbranden tussen Bergen aan Zee en Schoorl zoals gesuggereerd werd. Deze branden waren in augustus en september 2009 in de duinen bij Schoorl, in april 2010 tussen Schoorl en Bergen aan Zee en in april en mei 2011 tussen Bergen Binnen en Bergen aan Zee. De satellietopname hierboven is uit mei 2009.

Enkele onderzoekers van de Universiteit van Hongkong hebben een samenvatting gemaakt van alle wereldwijde klimaatonderzoeken die zijn gedaan rondom grote windparken.
Zij komen tot de conclusie dat alle onderzoeken aantonen dat de huidige invloed op het klimaat weliswaar klein is, maar dat bij uitbreiding van megawindparken de invloed op het klimaat tot desastreuze gevolgen kan leiden die niet kunnen worden genegeerd.

Het mistveld achter Windpark Egmond aan Zee

Het mistveld achter Windpark Egmond aan Zee (klik op de afbeelding voor een vergroting)

We hebben de juiste coördinaten van het Windpark Egmond op nevenstaande foto ingetekend en duidelijk is de vorming van het mistveld en de bewolking aan de oostzijde van het windpark te zien. Met een beetje fantasie zijn zelfs de vier rijen windmolens van het windpark in het mistveld te zien. Het uit zich door een dikkere mist die overgaat in bewolking.
We hebben deze opname aan enkele meteorologen voorgelegd en gevraagd naar hun mening. Van de drie geraadpleegde meteorologen vond één het maar flauwekul, wat te verwachten was gezien zijn verstokte mening als klimaatalarmist. De overige twee vertelden dat, mede gezien de heersende windrichting, het verschil in temperatuur tussen bovenlucht en zeewater, en de relatieve vochtigheid van meer dan 80%, het ontstaan van dit mistveld wel degelijk door het windpark veroorzaakte kan zijn, maar dat er meer onderzoek voor nodig is.

Het is de redactie van Fibronot.nl nog steeds een raadsel waarom de mainstream media in Nederland dit onderwerp niet oppakken.
We wachten dan ook rustig af wanneer de media dit wel doen en erover durven te publiceren voordat het te laat is.

Waarom schrijft de redactie van Fibronot.nl over het onderwerp dat windmolens invloed hebben op ons klimaat? Zijn we dan zo tegen windenergie?
Integendeel, maar we vinden dat ontwerpers, exploitanten, netbeheerders en financiers die er iets zinvols over zouden kunnen vertellen, kortom iedereen die rechtstreeks belang heeft bij de bouw van grote windparken en de miljarden Euro’s subsidie die er in deze sector te verdelen zijn, zwijgt als het graf over de invloed die grote windparken hebben op ons klimaat.
Tot het te laat is. Dan heeft niemand het geweten…maar zijn er wel honderden miljarden door het putje weggespoeld en in de diverse zakken verdwenen.

Op zo’n moment waarop de bevolking onwetend wordt gehouden over de mogelijk negatieve gevolgen van de toepassing van grootschalige windenergie, komt het onderzoeksteam van Fibronot.nl om de hoek kijken.
We pretenderen uitdrukkelijk geen wetenschappelijk onderzoek te doen, maar gewoon te vertellen wat we ontdekt hebben. Je hoeft namelijk geen wetenschapper te zijn om te zien wat er achter windparken gebeurt.
Zo weten we dat windmolens in Nederland voor hooguit 17 tot 20 procent van de tijd werkelijk draaien en dat bijvoorbeeld de slogan, “dit windpark is goed voor de energie van 300.000 huishoudens”, met de nodige reserve moet worden bekeken, want er wordt niet bij verteld dat dit alleen kan als de windmolens het gehele jaar door voor 100 procent draaien.

Banken die dit soort grote windprojecten financieren moeten dan ook goed beseffen wat de maatschappelijke gevolgen van hun investeringen op den duur zullen zijn. Je kunt als bank moeilijk aan de cliënten uitleggen dat je belegt en investeert in zogenaamde groene en duurzame energieprojecten, terwijl aan de andere kant internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat diezelfde energieprojecten op den duur grote invloed op het milieu en het klimaat zullen hebben.

De redactie van Fibronot.nl onderzoekt de mogelijkheden tot plaatsing van een semi permanent weerstation in de duinen ter plaatse van het Windpark Egmond met als doel om over een langdurige periode waarnemingen te doen omtrent de invloed van dit windpark op ons milieu en klimaat.

Bronnen:

Databases Spot 5, NOAA, GeoEye

Wind energy development and its environmental impact: A review

Effect studies Offshore Wind Farm Egmond aan Zee; Final report on fluxes, flight altitudes and behaviour of flying birds

Inpassing van grootschalig windvermogen op zee in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningsysteem

Effecten van het offshore windpark Egmond aan Zee op de ecologie

“Effecten van het Offshore Windpark Egmond aan Zee”