De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-240 De juridische nasleep van de wolkbreuk boven Egmond aan Zee op 14 augustus 2012

De juridische nasleep van de wolkbreuk boven Egmond aan Zee op 14 augustus 2012

Donderdag 23 augustus 2012

De wolkbreuk op 14 augustus 2012 die zich boven Egmond aan Zee ontlaadde heeft voor nogal wat ophef en commotie gezorgd.
Niet in de laatste plaats omdat het verschijnsel zich volstrekt onverwacht voordeed, maar ook de schade die middenstanders en particulieren in Egmond aan Zee lijden is aanzienlijk. Een eerste schatting is dat er voor een aanzienlijk bedrag schade aan gebouwen, huizen, inboedels, voorraden en gederfde omzet is.

Wie draait er nu voor die schade op?  Wie is er verantwoordelijk voor het ontstaan van deze wolkbreuk?

Laten we voorop stellen dat Nederland nog moet wennen aan dit soort verschijnselen.

Natuurrampen zijn een veel voorkomend fenomeen, maar dat dit soort voorvallen als boven Egmond aan Zee zeer waarschijnlijk een oorsprong vindt in menselijk handelen is nieuw.

Vele tientallen internationale wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat grote windparken het weer in en in de omgeving van en windpark behoorlijk kunnen beïnvloeden.

In Nederland wordt dit verschijnsel schromelijk onderschat. Men spreekt er liever niet over om de eigen belangen in deze wind- en subsidiesector niet te schaden.

Maar daar heeft u geen boodschap aan.

U wilt als gedupeerde uw geld terug.

Het eerste advies dat we willen geven is, organiseer u, middenstanders en particulieren. Voor zover dat nog niet gebeurd is, richt een vereniging van gedupeerden op. Samen staat u sterker dan als individu. Men zal meer bereid zijn naar u te luisteren.

Aansprakelijkheidstelling

U wilt de geleden schade vergoed hebben, u gaat dus die instanties aansprakelijk stellen die zich op enige manier met de bouw van beide windparken hebben bemoeid.

Voor het windpark Egmond aan Zee zijn dat de exploitanten NUON en Shell. Maar zij niet alleen, ook de overheid gaat u aansprakelijk stellen en wel om de volgende reden:

Sinds 2001 is in meer dan 40 landen – waaronder Nederland en de Europese Unie – het Aarhus Verdrag van kracht, voluit de  Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters. De volledige tekst daarvan kunt u hier lezen, maar nu volstaan we met een opsomming van de drie peilers waar het Verdrag op rust:

  • het verlenen van toegang tot milieu-informatie aanwezig bij de overheid. Naast de “passieve” toegang, d.i. informatie verstrekken wanneer een burger of milieuvereniging erom vraagt, dient de overheid ook aan “actieve” informatieverstrekking te doen via onder meer het publiceren van rapporten over de toestand van het milieu, publiek toegankelijke databanken of soortgelijke registers, etc.
  • het verlenen van inspraak in de besluitvorming omtrent milieuaangelegenheden. Dit slaat zowel op specifieke activiteiten (een lijst hiervan is opgenomen als bijlage bij het verdrag) als plannen, programma’s, beleid en regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient rekening gehouden te worden met de inspraakresultaten, en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden.
  • het verlenen van toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden, bijvoorbeeld om toegang tot milieu-informatie te verkrijgen.

U kunt het hele artikel nalezen op de website van de Groene Rekenkamer via de link hieronder

Is dit de manier om van windenergie af te komen?

Denk nu niet dat is allemaal te moeilijk voor mij. Daar zijn specialisten voor. Als u zich verenigd heeft als gedupeerde kan een advocaat dat haarfijn voor u uitzoeken en desnoods tegen de overheid gaan procederen.
Nederland is namelijk in overtreding omdat het de richtlijnen van dit verdrag niet volgt.

Diverse organisaties in landen als Ierland en Schotland gaan nu procederen en de uitkomst kan wel eens erg verrassend zijn, namelijk dat alle windmolens in de EU stilgelegd moeten worden.

Goed, via uw advocaat wordt alvast de overheid aangesproken. Een goede advocaat Bestuursrecht zal gehakt van de overheid maken met het Verdrag van Aarhus in de hand.

Dezelfde advocaat gaat ook uw schade claimen bij de NUON en Shell. Zij zullen ongetwijfeld uw claim afwijzen en zich beroepen op een natuurverschijnsel.
Maar was dit wel een natuurverschijnsel of was deze wolkbreuk een gevolg van menselijk handelen?

In Nederland is een soortgelijk geval al eerder voorgekomen. Is het een natuurverschijnsel of het gevolg van menselijk handelen?

Bij de gaswinning in ons land bijvoorbeeld

Aardgas dat uit poreus gesteente wordt onttrokken zorgt er namelijk voor dat er beweging in dit gesteente ontstaat, er vormen zich scheuren die af en toe verschuiven.

De inwoners van Slochteren en Loppersum in Groningen kunnen u er alles over vertellen.

De kleine aardbevingen met een kracht van 2 tot 4 op de Schaal van Richter, die ze met de regelmaat van de klok voelen hebben namelijk ook geen natuurlijke oorzaak maar zijn het directe gevolg van menselijk handen.

Na jaren juridisch gesteggel is een regeling getroffen met de Gasunie en betaalt de Gasunie aan slachtoffers van dit soort aardbevingen een financiële vergoeding voor de geleden schade als scheuren in muren van woningen of verzakkingen van de funderingen.

Zit dus niet te snel bij de pakken neer, pik het niet dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Er is juridisch geen verschil tussen de gevolgen van een aardbeving die door het onttrekken van aardgas aan de bodem is ontstaan of een wolkbreuk die als gevolg van een windpark is ontstaan. Nogmaals, Nederland zal moeten wennen aan dit verschijnsel dat zich in de toekomst vaker zal voordoen, mede gezien de voorgenomen massale bouw van windmolens op de Noordzee.

Zoals ik al zei, Nederland moet wennen aan dit soort verschijnselen.

In ons artikel Windpark Egmond aan Zee oorzaak wolkbreuk op 14 augustus? hebben we geschreven over een onderzoek van twee wetenschappers uit Hongkong die een uitgebreid literatuurstudie hebben gedaan naar de invloed van windmolens op het lokale weer en het klimaat.

Zij komen tot de conclusie dat alle onderzoeken aantonen dat de huidige invloed op het klimaat nog weliswaar klein is en op lokale schaal plaats vindt, maar dat bij uitbreiding van megawindparken de invloed op het klimaat tot desastreuze gevolgen kan leiden die niet kunnen worden genegeerd.

En daar wringt hem de schoen.

Tot nu toe negeren in Nederland alle main stream media, alle zogenaamde duurzame energiebedrijven, alle duurzame banken die bij de financiering van windmolenparken betrokken zijn, alle bouwers en alle exploitanten van windmolenparken angstvallig dit onderwerp omdat de uitkomst ervan hun bestaansrecht ondermijnt. Het is in hun eigen belang er over te zwijgen. Totdat er meer wolkbreuken als bij Egmond aan Zee ontstaan.

Zijn we nu klaar?

Nee, want er worden in de nabije toekomst nog meer windparken voor de Nederlandse kust gebouwd.

Om u alvast in te dekken voor mogelijke schade als gevolg van de bouw van nieuwe windparken kunt u het volgende doen.

U gaat bijvoorbaat de energiemaatschappijen die deze windparken gaan bouwen, aansprakelijk stellen voor de mogelijke gevolgen en schade die u in de toekomst als gevolg van de bouw van hun windparken gaat lijden. Eneco en NUON bijvoorbeeld. Maar ook de bouwer van het windpark, Oord, de financiers van dit windpark, een reeks van banken, Triodos, ASN, Rabo, ABNAmro, SNS, ING, particuliere investeerders, enz. zoals oliemaatschappij Shell.
Banken zullen waarschijnlijk nog huiveriger zijn dan ze nu al zijn om grote windparken te financieren als ze weten wat de gevolgen zijn.

Denk nu niet, het zal mijn tijd wel uitdienen, ik bekijk het wel.

Dit soort wolkbreuken is niet te voorspellen, niet door het KNMI, door niemand. Ze ontstaan binnen enkele minuten vanwege de turbulentie die de wieken van windmolens tussen de verschillende luchtlagen genereren.

Het gaat zo snel dat u niet eens in staat bent geweest om een paar zandzakken voor de deur te leggen.

Het kost een paar uur tijd om u voor te bereiden, maar die tijd betaalt zich later meer dan dubbel en dwars uit.

Lees ook ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat