De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-255 Windmolens in de Provincie Utrecht

Windmolens in de Provincie Utrecht

Zaterdag 8 september 2012

Gaat de Provincie Utrecht Noord Holland achterna?
Het is nog net geen absoluut verbod om windmolens te bouwen, maar grote gebieden in de provincie Utrecht zijn aangewezen waar beslist geen windmolens meer mogen worden gebouwd.
Waar wel nog mag worden gebouwd is langs ‘lijnstructuren’, zoals Rijkswegen, Amsterdam Rijnkanaal en een enkel industrieterrein.

Door de aanpassingen kunnen er geen windmolens komen bij Woerden, bij Nieuwer ter Aa en bij Baambrugge. “Deze drie plekken leken ons wel geschikt, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat ze niet aan alle eisen voldeden”, verklaart een woordvoerder van de Provincie Utrecht.

Momenteel staat in de provincie Utrecht 9 MW aan windenergie opgesteld, het streven voor 2020 is 50 MW. Utrecht wil dat bereiken door “op een beperkt aantal locaties ruimte te bieden voor grootschalige windturbines met een ashoogte van 60 meter en hoger. Op deze locaties mogen geen belemmeringen ontstaan voor het realiseren van deze windturbines.” De overgebleven zoekgebieden in de provincie zijn bij bedrijventerrein Lage Weide in de stad Utrecht, bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein, een strook langs de A12 ten zuidwesten van Utrecht, langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten, en een grote strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede.

In de voorlopige Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 van eind augustus 2012, staat in de Paragraaf Windenergie een interessant stuk over windenergie in de Provincie Utrecht.
Eind januari 2013 wordt de structuurvisie definitief vastgesteld na het beantwoorden van alle zienswijzen.

Uit het rapport:

GS zijn van mening zijn dat de provincie Utrecht niet de meest logische keuze is voor (onbelemmerde) grootschalige opwekking van energie door windturbines.

Dit is ambtelijke taal voor: not in my backyard.

en

In gebieden met grote natuur-, milieu- of landschappelijke waarden zien wij geen mogelijkheden voor plaatsing. Daarnaast gelden wettelijke beperkingen, zoals ten aanzien van woongebieden (geluid, slagschaduw), aanvliegroutes vliegvelden, veiligheidsbeperkingen, flora- en faunawet, natura2000, etc.

en

In aanvulling op bovenstaande gebieden achten wij het niet aanvaardbaar om in ieder theoretisch mogelijk gebied windturbines te plaatsen. Naast gebieden mét windturbines achten wij het wenselijk ook gebieden zónder windturbines te hebben.

Deze Structuurvisie lijkt ons een eerste aanzet om in beleefde termen te zeggen wat Noord Holland reeds in de praktijk heeft gebracht: een bouwverbod voor windmolens in de hele provincie Utrecht.

Landelijk hebben rijk en provincies de afspraak gemaakt om tot 2020 te streven naar 6.000 MW wind op land. Met 50 MW lijkt de ambitie van Utrecht dus bescheiden, maar, zo schrijft de provincie zelf: “Deze op het oog lage ambitie komt vooral voort uit de kernkwaliteiten van het Utrechtse landschap. Andere gebieden in Nederland zijn beter geschikt voor windenergie.”

Eén zo’n bij uitstek geschikt gebied, de provincie Noord-Holland, maakte vorige week bekend helemaal geen nieuwe windmolens op land meer toe te staan. En in de provincie Friesland heeft de PVV Gedeputeerde Staten opgeroepen om net als Noord-Holland een algeheel verbod op nieuwe windmolens in te stellen. Kortom, de 6.000 MW op land, die ook mét politieke wil al een zeer grote uitdaging is, lijkt verder weg dan ooit.