De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-258 Europese Unie wil grens gebruik biobrandstoffen en stop op subsidies

Europese Unie wil grens gebruik biobrandstoffen en stop op subsidies

Woensdag 12 september 2012

Een snelle toename van het biobrandstofgebruik is niet langer prioriteit voor de EU

De Europese Unie is voornemens een grens te stellen aan het gebruik van biobrandstoffen die door middel van voedingsgewassen worden geproduceerd. Deze biobrandstoffen zijn minder klimaatvriendelijk dan aanvankelijk werd gedacht en bovendien concurreren ze met de voedselproductie.

Dit alles staat in een ontwerptekst voor een nieuwe EU wet over biobrandstoffen. De ontwerptekst die de goedkeuring van de afzonderlijke EU lidstaten vereist, betekent een belangrijke verschuiving binnen het door de EU veel bekritiseerde biobrandstof beleid en een erkenning van het geluid van critici die vonden dat de doelstelling om in 2020 10% biobrandstoffen als bijmenging te verordenen gedoemd was te mislukken.

Dit is geweldig nieuws voor Afrika. Een tijdlang was biobrandstof het Europese panacee voor een milieuvriendelijker energiebeleid, maar dat ‘eerste generatie’ biobrandstof honger veroorzaakt in Afrika werd er niet bij verteld. Verschillende NGO’s en wetenschappelijke organisaties laten al geruime tijd kritische geluiden horen. Blijkbaar komt er nu toch een omslag binnen de EU.
Ook deze website heeft zich steeds sterk gemaakt om een kritisch tegengeluid te laten horen.

Einde subsidies op biobrandstoffen

EU doelstelling niet haalbaar

De Europese doelstelling voor biobrandstoffen is niet haalbaar

De nieuwe plannen van de EU omvatten ook een bepaling dat alle openbare subsidies voor op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen na het beëindigen van de huidige wetgeving in 2020 zullen worden afgeschaft. Dit betekent niets anders dan dat een jaarlijkse subsidie van € 17 miljard per 2020 wordt stopgezet.

De Europese Commissie is van mening dat in de periode na 2020 biobrandstoffen alleen nog worden gesubsidieerd indien ze leiden tot een aanzienlijke reductie van de broeikasgasemissies en niet zijn geproduceerd uit gewassen die voor levensmiddelen en diervoeders zijn bestemd.

De politieke U-bocht constructie is een vervolg op wetenschappelijke studies die door EU instellingen zijn uitgevoerd. Onze website publiceerde daar vorig jaar september over in het artikel Rekenfout haalt biobrandstofbeleid EU onderuit.

Jarenlang door de EU voor de gek gehouden

We zijn in feite jaren lang door de EU voor de gek gehouden. Nu de situatie voor de EU in feite onhoudbaar is geworden door de zich opstapelende bewijzen hoe de biobrandstoffen het leven van veel mensen verwoest en in geen enkel opzicht een bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen levert, verandert het tij.

Bijvoorbeeld voor de gek gehouden door EU-commissaris Andris Piebalgs.
Hij is nu verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking, maar had in de commissie-Barroso I (2004-2010) de portefeuille van energie en sprak toen nadrukkelijk zijn steun uit voor het kweken van gewassen om brandstof uit te halen, tot groot ongenoegen van onder meer voedselexperts.
In 2007 verdedigde Piebalgs (als EU-commissaris voor Energie dus ) de strategie dat minstens 10 procent van alle transport op EU-wegen tegen 2020 door biobrandstof moet worden aangedreven.
Naar nu dus blijkt stond Piebalgs houding haaks op een hele reeks uitkomsten van onderzoeken van EU instellingen waaruit de milieuschade bij toepassing van biobrandstoffen bleek.
Deze EU commissaris is dus verantwoordelijk voor het wegsluizen van naar schatting meer dan € 80 miljard naar biobrandstof bedrijven. Het bleek een bodemloze put te zijn, zoals bij zoveel duurzame experimenten als zonne- en windindustrie.
Als de Europese Commissie echt ballen heeft dan gaat ze ook onderzoek doen naar de effectiviteit en bijdrage van windenergie.
Ook hier gaan tientallen miljarden Euro’s per jaar in rook op naar een industrie die alleen maar in stand wordt gehouden door subsidies en op geen enkele wijze bijdraagt aan een betrouwbare Europese energievoorziening.

Ook de slechte oogsten in de belangrijkste graan regio’s op de wereld die een prijsopdrijvend effect hebben en de angst voeden van voedseltekorten hebben de EU kennelijk wakker geschud.

We noemden ook vorig jaar maart op deze website het onderzoek van TU Eindhoven onderzoekster Anna Sues: EU-doelstelling voor biobrandstof blijkt niet haalbaar.

Onder de nieuwe voorstellen zou het gebruik van biobrandstoffen uit gewassen als koolzaad en tarwe worden beperkt tot hooguit 5 procent van het totale energieverbruik in de EU transportsector in 2020.

Volgens de laatste gegevens uit 2011 is het gebruik van biobrandstoffen uit gewassen als koolzaad en tarwe momenteel goed voor ongeveer 4,5 procent van de totale EU transportvraag naar brandstoffen, zodat er nauwelijks ruimte is om de huidige omvang van de productie te verhogen.

Zo is het verbruik van biobrandstof gestagneerd met nog maar 3% groei in 2011 in vergelijking met 13,6% het jaar ervoor. Ook de productie van biodiesel is met 8% afgenomen waardoor de biobrandstofsector minder aantrekkelijk wordt om in te investeren.

Een dergelijke beperking zal ook de EU doelstelling om in 2020 tien procent bijmenging door biobrandstoffen te halen, onderuit halen. Het overgrote deel van deze 10 procent moest namelijk van biobrandstoffen komen.

In een poging om het tekort te compenseren wil de Europese Commissie nu het aandeel van het niet grond gebonden gebruik van biobrandstoffen uit huishoudelijk afval en algen bevorderen om het tien procent doel in 2020 alsnog te halen.

De redactie van Fibronot.nl voorspelt voor de zoveelste keer een tekort aan grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen als de EU dit onzalige beleid niet los laat.

In het nieuwe EU wetsontwerp staat dat het wenselijk is om een grotere productie van dergelijke geavanceerde biobrandstoffen aan te moedigen omdat ze op dit moment niet in grote hoeveelheden in de handel te koop zijn, voor een deel als gevolg van het huidige gevoerde subsidie beleid voor op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen.

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat het gebruik van dergelijke geavanceerde biobrandstoffen moet verviervoudigen binnen de 10 procent EU doelstelling, in een poging om ten minste op papier aan die doelstelling te voldoen.

Maar met het vooruitzicht dat de commerciële productie volumes naar verwachting tot 2020 laag zullen zijn is het twijfelachtig of het doel kan worden behaald.

De Europese Commissie zegt ook dat het voorstel de bestaande investeringen en subsidies tot 2020 zal beschermen, maar de biobrandstof producenten vrezen dat door het wegnemen van elke prikkel voor de biobrandstof bedrijven, de toekomst van de hele sector op het spel staat.
Bij dat laatste sluit de reactie van Fibronot.nl zich van harte aan. Het is natuurlijk belachelijk dat er per jaar meer dan € 17 miljard in de zakken van enkele biobrandstof producenten verdwijnt.

De leugen dat het gebruik van biobrandstoffen de uitstoot van broeikasgassen vermindert is eindelijk doorgeprikt.

Ook hier zien we dus weer dat subsidies als een ‘prikkel’ wordt gezien en dat bedrijven zonder deze ‘prikkel’ niet in staat zijn om op commerciële winstgevende basis biobrandstoffen te produceren.

Dat de biobrandstof sector kwaad is blijkt uit de dreigende woorden van de CEO van Sofiproteol, de grootste biobrandstof producent binnen de EU. Hij zegt in een reactie op het nieuwe EU beleid dat een industrie die drie jaar geleden op instigatie van de EU regels omtrent biobrandstoffen is ontstaan om zeep wordt geholpen en dat er rechtstreeks 50.000 banen van afhangen.

Ook hier dus weer de chantage door te dreigen met banenverlies. Deze biobrandstof industrie kon alleen bestaan dankzij de vele tientallen miljarden subsidies. En zoals we allemaal weten, het geven van subsidies maakt bedrijven lui en noopt niet tot investeringen in nieuwe technieken. Waarom is er met de miljarden geen onderzoek gedaan naar alternatieven?

Nederland koploper

De Nederlandse regering daarentegen is nog niet overtuigd. Sterker nog, onlangs kondigde staatssecretaris Atsma aan om al in 2016 te willen voldoen aan de Europese Energie richtlijn, die de lidstaten verplicht om 10% van alle energieverbruik uit duurzame energiebronnen te halen. Voor de vervoerssector betekent dit al snel een ‘makkelijke’ overstap naar biobrandstof.

Staatssecretaris Bleker stelt echter dat biobrandstoffen gemaakt uit voedselgewassen niet langer gebruikt mogen worden. Hij begrijpt nu ook dat de Europese vraag naar biobrandstof bijdraagt aan de stijging van voedselprijzen.