De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-312 Raad van State ziet geen problemen in mestvergister Eexterveen, maar….

Raad van State ziet geen problemen in mestvergister Eexterveen, maar….

Woensdag 31 oktober 2012

De Raad van State heeft op 24 oktober 2012 alle bezwaren afgewezen tegen de bouw van een mestvergister aan de Dorpsstraat in het Drentse Eexterveen door een akkerbouwer uit het dorp. Twintig bewoners van Eexterveen-Zuid en De Hilte maken zich zorgen over de plannen van Houwing en stapten in augustus naar de Raad van State.

Daar maakte akkerbouwer Houwing bekend dat hij zijn plannen voorlopig in de ijskast heeft gezet, omdat mestvergisting op dit moment niet rendabel is.

De door de gemeente Aa en Hunze verleende milieuvergunning is met de uitspraak van de Raad van State nu definitief geworden. Dus als de akkerbouwer wil, mag hij toch een mestvergister bouwen.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State in bovengenoemde zaak.

Aan de belanghebbenden in Eexterveen: Nog niet alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput

We verwijzen hiervoor naar ons artikel Belangrijke jurisprudentie rondom mestvergisters waar de Raad van State een ruimere definitie aan het woord ‘belanghebbende’ geeft dan gemeenten in het algemeen doen. Ook al woont u op meerdere kilometers afstand kunt u als belanghebbende worden aangemerkt als u ook maar het geringste geurtje of geluid dat van de installatie afkomstig is, ruikt of hoort.

Een stukje uit de uitspraak over Eexterveen luidt:

2. Het college stelt zich op het standpunt dat [appellant] en anderen gedeeltelijk op zodanig grote afstand van de inrichting wonen, dat zij niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt.

2.1. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan een belanghebbende tegen een besluit op grond van deze wet beroep instellen.
Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.2. Wanneer krachtens de Wet milieubeheer een vergunning wordt verleend zijn naast de aanvrager onder meer eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van deze inrichting kunnen worden ondervonden belanghebbenden.

2.3. Gezien de beperkte omvang van de inrichting waarvoor thans vergunning is verleend, en daarmee de beperkte omvang van de mogelijk milieugevolgen, en mede gezien de aanzienlijke afstand van de inrichting tot de verschillende woningen van appellanten, moet worden geoordeeld dat uitsluitend [2 appellanten] belanghebbenden zijn. Hun woning staat in de hoek van de kruising waar het verkeer afslaat naar de toegangsweg van de inrichting, op korte afstand van de rijbaan. Gelet op de afstand en situering van de woningen van de andere appellanten en gelet op de aard en de omvang van de inrichting is het niet aannemelijk dat ter plaatse van deze woningen milieugevolgen ten gevolge van de bij het bestreden besluit vergunde inrichting kunnen worden ondervonden.

Voor belanghebbenden in Eexterveen het volgende advies: Dien, zodra de mestvergister in werking is getreden, en indien u last heeft van geur- of geluidshinder dat van de installatie afkomstig is, een handhavingsverzoek in bij de gemeente omdat u van mening bent dat er een overtreding van de milieuvergunning plaatsvindt.

Met de uitspraak van de Raad van State van 12 september 2012 inzake de mestvergister in Coevorden staat u ijzersterk.

Ook de gemeente Aa en Hunze maakt dezelfde fout als de gemeente Coevorden door te zeggen dat u niet als belanghebbende kunt worden aangemerkt als u op te grote afstand van de installatie woont.
Aan die stelling maakte de Raad van State een einde.