De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-340 RvS behandelt bezwaren windpark Noordoostpolder

RvS behandelt bezwaren windpark Noordoostpolder

Dinsdag 20 november 2011

Windmolens bij Urk

Artist impression van windmolenpark bij Urk. Als Urk werelderfgoed was geweest, dan zou het die status direct kwijtraken door de aanleg van het windpark aan de noordkant van het voormalige eiland, een keileemformatie uit de ijstijd.

Protesten tegen de windmolens van onder meer actiegroep Urk Briest hebben vooralsnog niets opgeleverd. De Raad van State is om een oordeel gevraagd. Op 21 november doet de Raad formeel uitspraak. Het betreft dan besluiten die het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder en het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Zuiderzeeland hebben genomen. Het gaat om uitvoeringsbesluiten voor het Windpark Noordoostpolder.

Aanleg is al begonnen
In het IJsselmeer voor de Rotterdamse Hoek is 2 maanden geleden, op 18 september, begonnen met de aanleg van Windpark Westermeerwind, het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder. Er wordt nu een lange stenen dam van 1.100 meter aangelegd zodat schepen niet de bocht af kunnen snijden en zo tussen de toekomstige windmolens terecht kunnen komen. In totaal komen er 48 windmolens in het water die 160.000 huishoudens van stroom moeten voorzien. In 2015 moeten ze in bedrijf zijn.

Geluidsnormen
Het gemeentebestuur wil voorkomen dat de geluidsbelasting van alle windturbines gezamenlijk niet boven een bepaalde geluidsnorm uitkomt. Een aantal bezwaarmakers vindt de voorschriften niet streng genoeg en de gekozen geluidsnormen bovendien ongeschikt. Het waterschap Zuiderzeeland heeft drie vergunningen op grond van de Waterwet verleend voor de windparken bij de Westermeerdijk, Zuidermeerdijk en de Noordermeerdijk. De vergunningen zijn nodig omdat de windturbines worden gebouwd in de zogenoemde beschermingszones rondom de dijken.

Aantasting dijken
Enkele bezwaarmakers vinden dat het waterschap de vergunningen niet had mogen verlenen omdat de fundering van de windturbines zou leiden tot de vorming van kwelwater dat de dijken zou kunnen aantasten. De Raad van State heeft de zaak op 17 september 2012 op zitting behandeld. In februari 2012 oordeelde de Raad van State dat het Windpark Noordoostpolder mocht worden aangelegd. Het rijksinpassingsplan ‘Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder’ is toen in stand gelaten.

Vier windparken
Windpark Noordoostpolder bestaat uit vier windparken: windpark Westermeerwind voor de kust van de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk, het binnendijkse windpark bij de Westermeerdijk, het binnendijkse windpark bij de Noordermeerdijk en het binnendijkse windpark bij de Zuidermeerdijk. Het gemeenbestuur heeft twee besluiten genomen waarbij zogenoemde maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld. In die voorschriften is bepaald hoe hoog de geluidsbelasting mag zijn bij een aantal woningen in de omgeving van het binnendijkse windpark bij de Westermeerdijk en van windpark Westermeerwind.

Update 22 november 2012

De raad van State heeft gisteren, woensdag 21 november 2012 alle beroepen die tegen de bouw waren ingesteld ongegrond verklaard of verworpen. Vooral de inwoners van Urk keerden zich fel tegen de plannen. Zij vrezen landschapsvervuiling en geluidsoverlast.

Lees hier de uitspraak