De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-54 Kappen van oerwoud in Tanzania door BioShape met medeweten van de wetenschap?

Kappen van oerwoud in Tanzania door BioShape  met medeweten van de wetenschap?

Vrijdag 17 februari 2012

Het al dan niet illegaal kappen van oerwoud in Tanzania door BioShape lijkt te zijn  ingegeven door prietpraat in de oratie van prof. dr. Steven de Bie op 1 maart 2007 bij de aanvaarding van zijn ambt bijzonder hoogleraar Duurzaam gebruik van Levende Hulpbronnen aan de Wageningen Universiteit.
Maar welke link was er dan tussen de Bie en de BioShape Holding? Steven de Bie was ook voorzitter van de Raad van Advies van de BioShape Holding.
Samen met de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jan Paul van Soest, zou dit duo een grote stempel zetten op de zogenaamde duurzame kweek van jatropha.
Ze bleven zelf buiten spel en lieten BioShape het vuile werk opknappen zonder in te grijpen.

De Bie zei in zijn oratie dat de achteruitgang van de biodiversiteit ons dwingt om op een heel andere manier aan te kijken tegen het duurzaam gebruik daarvan.
Voor het behoud van biodiversiteit moeten naast de ecologische kant ook sociale en economische aspecten van het gebruik van biodiversiteit worden betrokken.
Dan wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het arme deel van de wereldbevolking niet in staat is bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit. In de dagelijkse zoektocht naar voedsel, energie en onderdak is daar gewoon geen aandacht voor.

Daar komt de aap uit de mouw.
De arme bevolking in het district Kilwa in Tanzania had natuurlijk geen tijd om aan de bijzondere vogeltjes te denken en konden met wat zachte dwang en het rammelen met de geldbuidel gemakkelijk uit hun bossen verdreven worden. Vervolgens kon BioShape zijn gang gaan in de wetenschap dat prof. dr. Steven de Bie achter hun werkzaamheden stond en het misschien zelfs wel aanbevolen had.

De Bie zegt verder in zijn oratie dat niet alleen de natuur continue terrein verliest, maar ook dat de fragmentatie van de natuur ervoor zorgt dat de biodiversiteit wereldwijd achteruit gaat. Plaatselijk dreigt die zelfs door de ondergrens te zakken van een minimale noodzakelijke soortenrijkdom.
Daardoor kunnen ecosystemen omkiepen naar situaties met minder verscheidenheid aan soorten en dientengevolge minder mogelijkheden voor duurzaam gebruik door de mens. Eén van de grootste uitdagingen voor regeringen, bedrijven en lokale gemeenschappen is daarom het gebruik van de levende hulpbronnen op aarde duurzaam te maken. Doen we dat niet, dan zal de biodiversiteit onherroepelijk verder afnemen. Daarmee treedt een verdere erosie op van de  gebruiksmogelijkheden die de ecologische omgeving de mens biedt, zoals voedselvoorziening of andersoortige producten en diensten.
De Bie meent dat duurzaam gebruik van biodiversiteit nooit kan worden bereikt zonder een goed antwoord op het vraagstuk van de armoede in de wereld. Elke beperking van het gebruik van hun omgeving, hoe uitputtend die ook is, beperkt de overlevingskansen van arme mensen.
Nou, daar weten de inwoners van Kilwa alles van.

De voedselvoorziening van veel inwoners in de streek waar BioShape heeft huisgehouden ligt volledig aan de beademing. Oorspronkelijke bewoners zijn van hun land verdreven waar ze al generaties lang hun voedsel verbouwden.

Hoe wrang klinkt dit als je de activiteiten van BioShape in Tanzania bekijkt. Legio nationale en internationale milieu- en natuurbeschermingsorganisaties hebben in lijvige rapporten gewaarschuwd voor het verlies aan biodiversiteit in en rond de bossen waar BioShape aan het kappen was geslagen onder toeziend oog van van Soest en de Bie.

Dit soort mensen deinst er niet voor terug om ons in dure rapporten en veel geld kostende toespraken  te vertellen dat de opwarming van ons klimaat veroorzaakt wordt door een toename van CO2 in de atmosfeer.
Afgezien van het feit dat er nog niet één wetenschappelijk bewijs door dit soort mensen is geleverd dat CO2 inderdaad de oorzaak van opwarming van het klimaat is, er zijn nog andere stoffen zoals waterdamp die een minstens net zo grote invloed op het klimaat kunnen hebben.

Niet vergeten moet worden dat de invloed van de zon en de oceanen op het klimaat minstens of zelfs groter is dan het hele verhaal dat ons rondom CO2 door de leden van de Groene Taliban vrijwel dagelijks op de mouw gespeld wordt.
Ze spelen listig in op de angstgevoelens die er onder mensen heerst omdat zij niet weten hoe het in elkaar steekt. Ze maken gebruik van de onwetendheid bij het grote publiek en proberen als een verlicht despoot hun mening op te dringen onder het mom van de enig juiste.

Aan de andere kant hebben dit soort bedrijvers van angstwetenschap er geen enkel probleem mee om met wederzijdse echtgenotes van Nederland naar Tanzania en terug te vliegen in een kist die gigantisch veel CO2 uitstoot.  Om een bezoek te brengen aan het avontuur waar BioShape zich in gewaagd had.