De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-024 Provincie Gelderland start met inpassingsplan windmolens Zevenaar

Provincie Gelderland start met inpassingsplan windmolens Zevenaar

Vrijdag 25 januari 2012

De Provincie Gelderland kan een inpassingsplan gaan ontwerpen voor een windmolenpark bij de Bijvanck in Zevenaar. Het verzoek dat het bedrijf Raedthuys Windenergie BV daarvoor indiende bij de provincie wordt ingewilligd. Dat was afgelopen woensdag de uitkomst van het debat hierover dat door de fractie van de SP in Provinciale Staten was aangevraagd.

Draagvlak
Het belangrijkste discussiepunt vormde het draagvlak bij gemeenteraden voor het plaatsen van windmolens. Voor een aantal partijen is dat het enige criterium waaraan plannen getoetst moeten worden. Geen draagvlak, geen molens. In de Gelderse Staten is daar al veel over gesproken, evenals over de noodzaak van energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie).

Zowel in 2010 als recentelijk in 2012 hebben de Staten zich uitgesproken over randvoorwaarden voor realisatie van windenergie in Gelderland. In beide genoemde gevallen werd draagvlak bij de betrokken Gelderse Gemeente(s)raden, als dwingende voorwaarde voor Provinciale medewerking, gesteld. Omdat de gemeenteraad van Zevenaar, breed gedragen, medewerking heeft geweigerd, is daar in dit geval daar absoluut geen sprake van. Hierdoor druist het in deze Statennotitie vervatte collegevoornemen, dus in tegen door de Staten genomen besluiten.

Burgerparticipatie
Daarom is het volgens gedeputeerde Annemieke Traag belangrijk dat het bedrijf het plan kan gaan opstellen. Zij gaf tevens aan dat de Staten tijdens de hele procedure om te komen tot een inpassingsplan - zo’n zes tot acht maanden – alle ruimte krijgen om mee te denken en mee te praten. Zij zal er namens Gedeputeerde Staten ook nadrukkelijk op toezien dat burgerparticipatie onderdeel uitmaakt van het proces. Aan het eind van het traject kunnen de Staten altijd nog ja of nee zeggen.

Vastgelegd
Tussendoor kon de gedeputeerde de Staten ook nog melden dat het Rijk zeer onlangs heeft bepaald dat eind van dit jaar de Nederlandse ambitie van 6000 megawatt moet zijn vastgelegd in ruimtelijke plannen. Dus ook de 210 mW van Gelderland. Lukt dat niet, dan neemt het Rijk de regie over.

Pilots
Een motie van de VVD om de uitrol van hernieuwbare energie op een ‘goede’ manier mogelijk te maken via drie kleinschalige pilots (de Gelderse maat), wordt zeer breed door de Staten gesteund. Het college wordt in deze motie gevraagd om voor de zomer van dit jaar met een plan van aanpak te komen.

Lees hier over het verzoek van Raedthuys en de discussie binnen de Staten