De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-071 Cuadrilla selecteert locaties proefboring schaliegas NOP

Cuadrilla selecteert locaties proefboring schaliegas NOP

Vrijdag 1 maart 2013

Het Britse bedrijf Cuadrilla heeft twee mogelijke locaties in de Noordoostpolder uitgekozen voor een proefboring naar schaliegas. De komende weken laat het bedrijf op de twee plekken onderzoek doen om een definitieve keuze voor één plaats te maken. Het bedrijf heeft dat vandaag bekend gemaakt.

De onderzoeken  vinden in deze periode plaats, omdat de werkzaamheden voor de start van het broedseizoen (medio maart) moeten zijn afgerond.

“Het ecologisch- en bodemonderzoek maakt onderdeel uit van een serie studies die nodig zijn om straks een omgevingsvergunning voor een proefboring aan te vragen,” laat directeur Frank de Boer van Cuadrilla Resources weten. “Wij zullen zo’n vergunningsprocedure voor Noordoostpolder pas starten als het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken uitwijst dat mogelijke risico’s en gevolgen van het boren naar schaliegas voor mens en milieu acceptabel zijn. Het onderzoek van het ministerie is uiterlijk 1 juli afgerond.”

In juni 2010 verkreeg Cuadrilla Resources een opsporingsvergunning voor het concessiegebied in Noordoostpolder. Het bedrijf heeft in het gebied twee locaties op het oog, een nabij Marknesse en een in de buurt van Luttelgeest. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is eigenaar van de beide locaties. Cuadrilla zal te zijner tijd een van deze twee locaties kiezen voor de proefboring.

Ecologisch onderzoek

Het ecologisch onderzoek wordt gedaan om na te gaan of er effecten te verwachten zijn op bepaalde beschermde diersoorten. Het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van beschermde diersoorten bestaat uit een veldinventarisatie en wordt doorgaans in dit jaargetijde gedaan. Door het ontbreken van gebladerte en bodemvegetatie zijn nesten en schuilplaatsen van deze dieren goed waar te nemen.

In het voorjaar en najaar vindt aanvullend onderzoek plaats naar plantensoorten, amfibieën en vleermuizen. Ecologen van RoyalHaskoningDHV zijn belast met dit onderzoek in de omgeving van de beoogde locaties. Zij lopen daar af en toe rond en dragen onder meer een verrekijker, schepnet, fuiken of batdetector (sonarontvanger voor vleermuizen) bij zich.

Bodemonderzoek

Ten noorden en ten zuiden van Marknesse wordt onderzoek gedaan

Ten noorden en ten zuiden van Marknesse (rode markeringen) wordt onderzoek gedaan. (Klik op het kaartje voor een vergroting)

Het bodemonderzoek brengt de bodemkwaliteit in beeld en bepaalt bovendien de draagkracht van de bodem (geotechnisch onderzoek). Het heeft de voorkeur van Cuadrilla deze werkzaamheden voor de start van het broedseizoen (15 maart) uit te voeren om eventuele verstoringen te voorkomen. De werkzaamheden worden in handen gegeven van ingenieursbureau Oranjewoud.

Onderzoek naar de bodemkwaliteit betekent concreet dat wordt nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de bodem op de beoogde locaties belemmeringen geeft voor een eventuele proefboring. In het onderzoek wordt tegelijkertijd de nulsituatie van de bodemkwaliteit vastgelegd.

Het onderzoek gebeurt met behulp van een handboor. Twee onderzoekers verrichten de boringen en plaatsen peilbuizen voor de bemonstering van het grondwater. De werkzaamheden nemen een dag in beslag. Na een week keert een onderzoeker voor een halve dag naar de locatie terug en bemonstert de peilbuizen. Ook dat gebeurt handmatig.

Voor het geotechnisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sondeerwagen die op de locatie aan het werk gaat. Bij het sonderen wordt een stalen pijp met een doorsnede van nog geen 4 cm een aantal meters de grond ingedrukt. De werkzaamheden duren een halve dag.

Onderdeel van de werkzaamheden in het kader van het bodemonderzoek is ook het inmeten van de locatie inclusief de ontsluiting naar de bestaande infrastructuur. Het inmeten wordt gedaan met behulp van GPS-apparatuur en is nodig om in het ontwerp de plaatselijke situatie exact vast te leggen. Een landmeter voert de metingen uit en is daar een dag mee bezig.

Voor het vooronderzoek is geen vergunning nodig, laat de gemeente Noordoostpolder weten.

Boxtel op ramkoers

Caudrilla heeft ook voor de provincie Noord-Brabant een concessie gekregen om proefboringen uit te voeren. De gemeente Boxtel ligt op ramkoers. De gemeenteraad is tegen elke proefboring in de gemeente en wil haar gemeente schaliegasvrij houden, met steun van de leugens van de milieubeweging. Als antwoord hierop heeft Cuadrilla een aanvraag om naar schaliegas proef te boren ingetrokken.

De gemeenteraden Boxtel, Haaren en Noordoostpolder besluiten ieder voor zich anders over (mogelijke) proefboringen van schaliegas op hun grondgebied.

De gemeenteraad is op 7 oktober 2010 in principe akkoord gegaan met het verzoek van Cuadrilla voor een tijdelijke ontheffing voor een exploratieboring.

De gemeente Haaren heeft twee proefboringen naar schaliegas van het Britse concern Cuadrilla toegestaan. De gemeente Noordoostpolder lijkt een middenpositie in te nemen en zegt de ontwikkelingen ‘kritisch’ te volgen.