De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-108 Staatssecretaris gaat mestvergisting evalueren

Staatssecretaris gaat mestvergisting evalueren

Donderdag 18 april 2013

Staatssecretarissen Sharon Dijksma van landbouw en Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu gaan onderzoek doen naar de effecten van co-vergisting. Dat heeft Staatssecretaris Dijksma gezegd tijdens een debat over de milieu-effecten van de veehouderij. “Ik ben geen voorstander van een bouwstop voor co-vergistingsinstallaties. Maar we gaan wel evalueren of de voordelen van co-vergisting opwegen tegen de nadelen. Daarna zullen we conclusies trekken”, zegt Dijksma in reactie op vragen van Carla Dik-Faber van de Christenunie. Zij pleit ervoor om voorlopig geen nieuwe vergistingsinstallaties te bouwen, maar om bestaande installaties te renoveren, omdat er opmerkelijk veel vergisters zijn die stil staan in verband met het slechte rendement dat een dergelijke installatie kent.

Verliezen van vergunning of beschikking

Vorige maand schreef Staatsecretaris Dijksma nog in antwoord op Kamervragen dat bedrijven met co-vergistingsinstallaties die niet toegelaten reststoffen vergisten,  intrekking van de subsidiebeschikking  riskeren of de vergunning om te mogen vergisten verliezen.

Per 1 januari 2013 geldt namelijk in de vergistingsbranche een vrijwillig certificeringssysteem voor stoffen die in vergisters kunnen, overeenkomstig met het GMP+ voor diervoeders. “De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit stelsel via steekproefsgewijze controles. Waar mogelijk werkt de NVWA samen met andere inspectie- en opsporingsdiensten”, aldus Dijksma. Van bedrijven die de regels overtreden kunnen subsidiebetalingen worden opgeschort of betaalde subsidies worden teruggevorderd. Ook kunnen erkenningen worden ingetrokken die nodig zijn om dierlijke bijproducten te mogen vergisten.

Wanneer er teveel overtredingen worden geconstateerd, wordt het beleid voor toelating van co-vergistingsmateriaal heroverwogen. Het ministerie evalueert het huidige beleid met certificering van stoffen eind 2013.

Dijksma geeft na vragen van de Partij voor de Dieren over de rentabiliteit van vergisters aan dat er in Nederland begin 2013 122 vergisters geregistreerd staan met een MEP-subsidie of overgangs MEP-subsidie.
Hiervan hebben het afgelopen half jaar achttien vergisters geen biogas geproduceerd. Dijksma erkent dat de kosten voor vergisting zijn gestegen, met name door hogere kosten van grondstoffen. “Om een hoge biogasproductie te kunnen blijven realiseren en om de toelating beter te laten aansluiten bij die in buurlanden is daarom eerder dit jaar uitbreiding gegeven aan de lijst van toegelaten co-vergistingsmaterialen”,  aldus Dijksma.

In opdracht van het Agentschap NL wordt nu een onderzoek uitgevoerd dat ondernemers kan helpen het vergistingsproces te optimaliseren, om de rentabiliteit van de sector te verbeteren.

Nutteloos onderzoek

De redactie van Fibronot.nl vindt dit onderzoek door Agentschap NL een nutteloze bezigheid die weer veel geld kost, immers de prijzen van co-producten blijven zodanig snel stijgen vanwege het schaarse aanbod en de grote vraag, dat optimaliseren van het vergistingsproces geen enkele oplossing biedt. Optimalisatie zal altijd achter blijven lopen ten opzichte van de prijsstijgingen. Op een gegeven moment ben je uit-geoptimaliseerd.

In Duitsland staan meer dan 5000 vergisters die een zodanig grote vraag naar co-vergistingsproducten oproept dat veel co-producten vanuit Nederland naar Duitsland vervoerd worden omdat de prijs daar beter is.