De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-114 Provinciale Staten Fryslân durven SP-plan windenergie niet aan

Provinciale Staten Fryslân durven SP-plan windenergie niet aan

Donderdag 25 april 2013

Op maandag 22 april jl. heeft de Statenfractie van de SP in Fryslân, in reactie op het provinciale plan om drie megaclusters windturbines te plaatsen, haar ideeën over windenergie in een notitie aan de overige Statenfracties gepresenteerd. Deze notitie ging gepaard met een motie die tijdens de Statenvergadering van woensdag 24 april werd ingediend. De motie verzocht de Staten om solitaire windturbines en kleinere clusters windturbines toe te staan.

In de notitie pleit de SP bij monde van Statenlid Fenna Feenstra voor het toestaan van solitaire windturbines en kleine clusters, omdat hiervoor draagvlak in de gemeenschap bestaat. Solitaire dorpsmolens bijvoorbeeld zijn van en voor de dorpelingen. Eventuele overlast wordt gecompenseerd doordat dorpelingen profiteren van de opbrengsten van de turbine en er ook nog eens projecten binnen het dorp (mede) worden gefinancierd met de opbrengsten van de turbine. Voor kleinere clusters geldt dit ook, zij het in mindere mate. Er zijn echter voorbeelden, zoals de windmolenparken Beabuorren en Riedpolder, waarin alles in harmonie met de regio gaat.

Dit in tegenstelling tot de plannen van de provincie om drie megaclusters op te stellen; de maatschappelijke weerstand hiertegen is massaal; zo zijn er ruim duizend zienswijzen op de plannen ingediend. Daar komt nog eens bij dat de plannen van de provincie niet voldoende zijn om haar eigen ambitie (opwekking van 525 mW in 2020) waar te maken.

Door de motie van de SP te steunen hadden Provinciale Staten van Fryslân zowel maatschappelijk draagvlak kunnen ondersteunen, als een goede stap gezet in de richting van het waarmaken van de ambitie van de provincie. Ondanks de vele positieve reacties die Fenna mocht ontvangen mocht het echter niet zo zijn; alleen GrienLinks, Christenunie, D66 en Friese Koers waren bereid de SP in haar plannen te steunen, de overige fracties bleven vasthouden aan de onrealistische plannen van het college.