De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-234 Verleende offshore windvergunningen onzeker na 2015

Verleende offshore windvergunningen onzeker na 2015

Vrijdag 30 augustus 2013

De negen bestaande vergunningen voor offshore windparken, waarvan de geldigheidsduur vorig jaar verlengd is tot 2020, kunnen tussen 2015 en 2020 alsnog worden ingetrokken als zij in die periode niet worden gebruikt èn als er nieuw ruimtelijk beleid voor wind op zee wordt ingevoerd. Met het nieuwe energieakkoord wordt er vrijwel zeker nieuw ruimtelijk beleid voor wind op zee ingevoerd.

Dat blijkt uit de beleidsregels voor het intrekken van de vergunningen, die op donderdag 29 augustus in werking zijn getreden. Een cruciaal punt in deze beleidsregels staat in artikel 2.3.a, waaruit blijkt dat “nieuw ruimtelijk relevant beleid” reden kan zijn om de vergunningen in te trekken. Met een Structuurvisie Wind op Zee èn een nieuwe aanbestedingsronde in het vooruitzicht, mag duidelijk zijn dat het voortbestaan van de vergunningen vanaf 2015 op basis van deze regels tamelijk onzeker is. Tenzij de eigenaren van de vergunningen tegen die tijd aantoonbaar begonnen zijn met de bouw van een windpark, maar dat lijkt onwaarschijnlijk zolang er geen subsidie is toegekend.

Het gaat om negen vergunningen die verdeeld zijn over Eneco (3), Nuon (1), RWE/Essent (1), Typhoon Offshore (1) en SSE Renewables (3), en die in 2009 zijn uitgegeven in de zogenaamde tweede ronde, waarin ook Luchterduinen (Eneco) en het tweelingpark Gemini (Typhoon) vergund werden. Deze vergunningen werden dankzij een aangenomen motie van mevrouw van Veldhoven (D66) verlengd, zodat de ontwikkelaars langer de tijd hebben om hun parken alsnog te bouwen -nu lukt dat niet omdat er geen geld beschikbaar is.
Is er in 2020 nog steeds geen begin gemaakt met het benutten van de vergunning, dan wordt deze sowieso ingetrokken, omdat er anders te lang beslag gelegd wordt op een locatie die in de drukke Noordzee ook door anderen gebruikt kan worden.

In ieder geval kunnen de vergunningen niet ingetrokken worden tot 2015, drie jaar nadat ze onherroepelijk zijn geworden. De vergunningen zijn in 2009 afgegegeven, maar pas in 2012 onherroepelijk geworden. En ook na 2015 is het in principe niet de intentie dat ze worden ingetrokken, benadrukt het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de regels. Bij intrekking “zou immers het beleidsstreven om met de huidige vergunningen direct te kunnen overgaan tot realisatie op het moment dat dit financieel-economisch zeker is, teniet worden gedaan”.

Maar toch: het is de bedoeling dat er vanaf 2015 weer nieuwe offshore windparken worden aanbesteed, er is een Structuurvisie Wind op Zee in de maak, en er zou ook goed een nieuw uitgiftestelsel kunnen komen, waarbij gestreefd wordt naar “een maximale koppeling tussen gebiedsuitgifte en financiële beschikkingen”. Allemaal ontwikkelingen dus die onder de noemer “nieuw ruimtelijk relevant beleid” geschaard kunnen worden. En zulk nieuw beleid “ten aanzien van windturbineparken op zee [...] kan het noodzakelijk maken de instandhouding van de vergunningen uit de zogenaamde tweede ronde opnieuw te bezien”, aldus het ministerie.

De minister heeft daarnaast ook de mogelijkheid een vergunning in te trekken als een vergunning niet gebruikt wordt en “een andere gebruiker” een activiteit van nationaal belang wil ontplooien op dezelfde locatie, blijkt verder uit de beleidsregels.

Op zich is het niet nieuw dat de vergunningen tot 2020 niet onaantastbaar zijn. Bij het besluit ze te verlengen in 2012, zei toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma al dat hij die mogelijkheid had indien duidelijk zou worden dat ze toch niet zouden worden gebouwd. Met de nu in werking getreden is dus vooral duidelijk geworden onder welke voorwaarden de intrekking van de vergunningen mogelijk is.

Windenergie op zee

Windenergiegebieden op zee.
Bestaande windparken
Windparken in voorbereiding
Windparken vergund
Windparken in procedure
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)