De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-252 Vitens verzwijgt informatie over vervuiling drinkwater

Vitens verzwijgt informatie over vervuiling drinkwater

Zaterdag 14 september 2013

Niet de winning van gas of schaliegas is een bedreiging van de drinkwaterbronnen. In 50 jaar gaswinning in Nederland zijn nog nooit drinkwaterbronnen verontreinigd geraakt door deze gasboringen, de boorspoeling of het fracken.

Wel zijn drinkwaterbronnen verontreinigd door de vermesting uit de landbouw, het gebruik van bestrijdingsmiddelen door gemeenten en particulieren tegen onkruid en ten slotte nog door lekkende vuilstortplaatsen.

Dit zijn stuk voor stuk grotere bedreigingen voor de drinkwaterbronnen dan gas of schaliegaswinning. Maar het CDA en PvdA willen nu toch ook niet de landbouw verbieden?

Laat Vitens en de andere drinkwaterbedrijven daar nu eens eerlijk info over geven aan de burgers en de media.

Waterbedrijf Vitens heeft in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO een kaart ontwikkeld waarop alle waterwingebieden en schaliegashoudende lagen staan aangegeven. Daaruit blijkt dat een kwart van alle waterwingebieden van Vitens de schaliehoudende lagen overlappen.

Schaliegaskaart en waterwinputten Vitens

Schaliegaskaart en waterwinputten Vitens. (Klik op de kaart voor een vergroting in hoge resolutie)

Bovenstaande kaart van Vitens met de grondwatervoorraden en de schaliegasvoorraden is reuze suggestief. Zo lang de boormaatschappij buiten het grondwaterbeschermingsgebied boort is er helemaal niets aan de hand.

Waarom maakt Vitens geen kaart met alle lekkende rioleringen geprojecteerd op de grondwatervoorraden? Die potentieel lekkende rioleringen van de gemeenten zijn namelijk een veel grotere bedreiging voor de volksgezondheid dan de gaswinning in Nederland.

Laat Vitens en andere drinkwaterbedrijven daar eens eerlijke informatie over geven. In veel gemeenten is een potentiële tijdbom aanwezig in de vorm van weglekkende chemicaliën uit vuilstortplaatsen die niet ver van verwijderd liggen van waterwinputten.

Welke politieke partij in de Tweede Kamer durft hierover vragen te stellen?

Waterwingebied

Vitens in Apeldoorn

Onderstaande kaart toont de situatie bij het drinkwaterstation in Apeldoorn aan de Amersfoortseweg waar Vitens op 1000 meter afstand jarenlang volstrekt illegaal via 2 illegaal aangelegde afvoerbuizen water heeft geloosd op een voormalige vuilstortplaats, het gat van Zevenhuizen, die na onderzoek vol bleek te liggen met een paar honderdduizend ton chemisch afval dat daar tussen de jaren ’50 en ’74 in de vorige eeuw eveneens illegaal werd gestort.
De provincie Gelderland deed in 2000 onderzoek naar de samenstelling van de grond. Bij laboratoriumonderzoek werd vastgesteld dat er sterk verhoogde concentraties cyanide, chroom, koper, nikkel, lood, zink, arseen en PAK’s werden aangetroffen.
In rapportages wordt dan ook gesproken over een ‘gifwolk onder de stortplaats’.
Het is duidelijk dat de jarenlange illegale waterlozingen door Vitens een potentieel gevaarlijke situatie hebben geschapen, maar dat zal Vitens worst zijn. Het bedrijf maakt zich liever druk om mogelijke verontreiniging van grond- en drinkwater door chemicaliën die bij het boren naar schaliegas worden gebruikt.

Waterwinputten van Vitens

De 26 waterwinputten van Vitens bevinden zich in het rood omcirkelde gebied. De illegale waterlozingen vonden plaats in het groene ovale gebied op 1 km afstand van de waterbronnen.

Tussen de vuilstortplaats en het waterwingebied bevinden zich op 4 plaatsen waarnemingsputten waar het water gemonitord wordt.

In het ondiepe grondwater en met name naast de voormalige stortplaats in zandgat Zevenhuizen worden verhoogde gehalten nitraat, sulfaat of chloride gemeten. In één waarnemingsput naast stortplaats zandgat Zevenhuizen wordt een verhoogd gehalte cyanide aangetoond.
In het onttrokken grondwater worden verhoogde gehaltes nikkel en trichloormethaan (ook wel chloroform genoemd) gemeten. Het gemeten gemiddeld gehalte trichloormethaan is 0,18 μg/l.

In heel Oost-, Noord- en Midden Nederland liggen vergelijkbare vuilstortplaatsen dichtbij Vitens waterbronnen waarbij zich volgens goed ingelichte bronnen vervuiling van drinkwater heeft voorgedaan.

Dus als Vitens die kaart ook even kan maken.

De Provincie Gelderland heeft eind 2012 een 70 pagina’s dik rapport gemaakt, Gebiedsdossier Amersfoortseweg, waarin alle wetenswaardigheden rond deze Vitens waterbronnen staan vermeld, inclusief verontreinigingen die in de omgeving van de waterbronnen zijn aangetroffen.

Lees ook: Waterleidingmij Vitens fracked en spuit chemicaliën in waterbronnen

Vitens schaart zich met het verborgen- en achterhouden van verontreiniging van drinkwater in haar waterwingebieden in het rijtje bedrijven dat ‘ongelukjes’ met chemicaliën, zuren, plantaardige oliën, petroleum producten, dioxine en vele andere stoffen angstvallig binnen de poort hielden. We noemen bekende namen als Odfjell en Thermphos.

Hoe zit dat nu mevrouw Declercq?

Vitens schopt verbaal herrie als ook maar ergens het woord schaliegas valt maar verzuimt de eigen verontreinigingen transparant te communiceren.

Wanneer komt die kaart van Vitens met plaatsen waar het drinkwater in uw wingebieden de afgelopen 10 jaar verontreinigd is geweest?
En dan vooral ook de hot-spots aangeven waar de komende 10 jaar een gerede kans op chemische verontreiniging aanwezig is, want die plaatsen zijn u bekend.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen
Vitens heeft eind vorig jaar na een onderzoek door Zembla gezegd dat het diverse waterwinputten heeft moeten sluiten als gevolg van bodemverontreiniging. Niet bekend is of daar putten bijzitten die het bedrijf zelf heeft verontreinigd na het gebruik van chemicaliën om de put te regenereren.
Wat wel vaststaat is dat Vitens nog niet één waterwinput heeft hoeven te sluiten vanwege de gaswinning in Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland of Utrecht.

Dus nuanceren we de kop van dit artikel enigszins.

In de toekomst verwacht Vitens meer waterwinputten te moeten sluiten vanwege bodemverontreiniging.

Het zou verstandig van Vitens zijn al deze bedreigde waterputten ook in een kaart aan te geven. De schaliegaskaart was het afgelopen voorjaar immers ook in no-time gereed.