De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-258 Schaliegas, wel of niet boren?

Schaliegas, wel of niet boren?

Donderdag 19 september 2013

De brief die minister Kamp gisteren naar de Tweede Kamer stuurde met de aankondiging een nieuwe studie naar mogelijke boorlocaties in Nederland te laten verrichten was voor velen een complete verrassing. Ook de redactie van Fibronot.nl was verrast, niet in het minst omdat de minister pas nog had gezegd niet eerder een besluit te nemen nadat de MER over dit onderwerp klaar is. De minister heeft zich ongetwijfeld laten leiden door het ontbreken van een politieke meerderheid in de Tweede Kamer. Hoe nu verder?

Moet Nederland wel of niet naar schaliegas gaan boren? Is schaliegas als ruilmiddel ingezet tegenover de JSF?

Voorop staat dat het maatschappelijk draagvlak ontbreekt. In die zin heeft de milieubeweging in Nederland gewonnen. Met het verspreiden van leugens en het bang maken van de bevolking gedurende de afgelopen twee jaar is de tegenstand gegroeid.

Een inhoudelijke discussie over technische zaken en nieuwe ontwikkelingen die zich bij het boren naar schaliegas in snel tempo voordoen is met de milieubeweging niet te voeren. Van meet af aan stonden de hakken in het zand en na het besluit van de minister gisteren om voorlopig niet te gaan boren voordat een uitvoerig locatieonderzoek is gedaan, worden de hakken nog dieper in de grond gezet: men eist afstel van het boren naar schaliegas.

In plaats daarvan wil de milieubeweging Nederland volzetten met windmolens. Ook hier weer de hakken in het zand, een zinvolle inhoudelijke technische discussie is over dit onderwerp niet te voeren. Men wil niet inzien dat je een sterk fluctuerende windstroom nu eenmaal niet zonder grote problemen op je af te roepen op een vraag gestuurd elektriciteitsnetwerk kunt inpassen.

Bij het boren naar schaliegas is de rekening voor de Nederlandse huishoudens nihil. Anders wordt het als je naar windenergie kijkt. De Groene Rekenkamer heeft uitgerekend dat de kosten om windenergie te kunnen betalen voor de Nederlandse huishoudens over een aantal jaren oplopen tot 100 Euro per maand. Als je aan de portemonnee van de burgers komt is het snel afgelopen met een maatschappelijk draagvlak.

In die zin ziet de redactie van Fibronot.nl het plan om Nederland en de aangrenzende zeewateren vol te zetten met windmolens als onhaalbaar. De problemen die Nederland nu al ondervindt om Duitse windstroom op het net in te passen zijn nu al bijna onoplosbaar door de netbeheerder.
Omdat de hardware niet aanwezig is, de transportcapaciteit is te laag, past de netbeheerder peperdure software oplossingen toe. Met de software worden de Nederlandse energiecentrales afgeregeld als zich weer een golf Duitse windstroom richting Nederland begeeft.
Om die reden hebben landen als Polen en Tsjechië een soort slot op de grens gebouwd dat er voor zorgt dat een plotseling aanvoer van Duitse windstroom geblokkeerd wordt.

Snapt u nu waarom de netbeheerder zo graag wil dat u een zogenoemde ‘slimme meter’ thuis moet installeren? Via die meter kan de netbeheerder in de nabije toekomst uw elektrische apparaten thuis in- of uitschakelen om de balans op het elektriciteitsnetwerk te handhaven. Het is voor de netbeheerder aanzienlijk goedkoper om uw elektrische apparaten te gebruiken dan om energiecentrales af- en weer op te schakelen. Uiteraard betaald u zelf de rekening als uw apparaten door de netbeheerder worden ingeschakeld om een onbalans op het netwerk te voorkomen.

Terug naar het schaliegas

Gezien het feit dat een maatschappelijk draagvlak om naar schaliegas te boren ontbreekt is het niet ondenkbeeldig dat schaliegas in Nederland op dit moment al een gelopen race is ondanks het optimisme van de directie van Cuadrilla, het boorbedrijf dat in Nederland enkele concessies heeft om een proefboring te doen. De directie denkt nog steeds op enige termijn naar schaliegas te kunnen boren.

De redactie van Fibronot.nl denkt dat er ongetwijfeld mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld over twee jaar, dankzij nieuwe boortechnieken en nieuwe boortoevoegingen, opnieuw een poging te wagen, maar is van mening dat Cuadrilla in de discussie naar de inwoners toe onvoldoende gebruik  heeft gemaakt om op deze nieuwe toepassingen te wijzen, waardoor de milieubeweging kon blijven doorhameren op die verschrikkelijke giftige geheime chemicaliënmix die bij het boren gebruikt wordt.
Met steun van de waterleidingmaatschappijen die plotseling verontreiniging van hun waterbronnen zagen zit de milieubeweging op rozen terwijl de waterleidingmaatschappijen zelf op grote schaal chemicaliën toepassen om verstopte waterbronnen te regenereren.
De waterleidingmaatschappijen weigeren tot nu toe openheid van zaken te geven welke waterputten in Nederland zijn gesloten vanwege een mogelijke verontreiniging die door de bedrijven zelf is veroorzaakt.

Resumerend kan de redactie van Fibronot.nl vaststellen dat schaliegas in Nederland een gepasseerd station is. Dat is jammer omdat Nederland tientallen miljarden inkomsten gaat missen die het land hard nodig heeft. Dit veroorzaakt een nationale verarming. Cuadrilla kan zich dan ook beter uit Nederland terugtrekken of windmolens gaan bouwen….

We hebben als redactie geprobeerd met ons Dossier Schaliegas, dat zowel nationaal als internationaal de aandacht trok, open en transparante informatie over schaliegas te geven. Nu er weer een paar jaar gewacht gaat worden of er opnieuw geboord gaat worden is voor de redactie een reden wat minder op schaliegas te focussen. Er zijn legio nieuwe ontwikkelingen gaande die ook aandacht behoeven. U hoort daar binnenkort meer over.

In plaats van het boren naar schaliegas krijgt Nederland een onstabiel windenergiesysteem dat afhankelijk is van het weer, maar waar de Nederlandse huishoudens de volledige rekening van gepresenteerd krijgen en dat bovendien, gezien de technische aspecten van windenergie voor hooguit 10% tot 12% aan de nationale energievoorziening zal bijdragen. Dat betekent dat bij afwezigheid van wind er 100% fossiel, gas, kolen en kernenergie moet worden opgewekt. Het idee dat in het energieakkoord staat om een aantal kolenenergiecentrales te sluiten staat haaks op de komende ontwikkelingen.

De gedachte dat Nederland in 2022 16% duurzame energie heeft kan in het rijtje van financieel mislukte projecten als de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn bijgeschreven worden.

De hoge kosten van dit alles, 80 miljard Euro tot 2022, zorgen er bovendien voor dat de Nederlandse samenleving nog verder verarmt, de prijs voor energie explosief zal stijgen, net als het aantal faillissementen en de werkloosheid zal oplopen naar 1 miljoen.

De noodmaatregel die minister Kamp gaat nemen om de zware elektriciteitsgebruikende industrie te helpen met een verlaging van de transportkosten is een maatregel die op de korte termijn wellicht een paar duizend werklozen scheelt, maar op de lange termijn volledig teniet zal worden gedaan door het ontbreken van een goed op elkaar afgestemd Europees energiesysteem en energiebeleid.