De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel357-2011 Verzet tegen windmolenparken groeit

Verzet tegen windmolenparken groeit

Donderdag 22 december 2011

Drie grote windmolenparken in de Drentse en Groningse Veenkoloniën kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage vandaag naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een windmolenpark langs de N33 (Assen-Veendam). De bij wet ingestelde commissie adviseert de overheid over milieu-effectrapportages.

Het Samenwerkingsverband Windpark N33 wil langs de provinciale weg tot 40 windturbines bouwen. Maar er zijn meer plannen voor windmolenparken in de Veenkoloniën, tot een totaal van zo’n 200 turbines. Vanuit de bevolking is steeds meer verzet tegen de komst van de windparken. Ook de provincie Drenthe heeft grote bezwaren.

Door windpark N33 en andere plannen voor windenergie in Groningen en Drenthe in samenhang te onderzoeken kan milieuwinst voor het landschap geboekt worden.

De ministers van Economische zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur en Milieu willen het park mogelijk maken en stellen daarom een rijksinpassingsplan met een milieueffectrapport (MER) op.

Milieuwinst landschap
Het is belangrijk dat het Rijk locatie en grootte van dit windpark en de daaraan verbonden milieueffecten in het MER goed onderbouwd. Daarvoor is het nodig de samenhang van windpark N33 met andere plannen in de Veenkoloniën te bekijken, bijvoorbeeld de naastgelegen plannen voor de windparken Drentse Monden en Oostermoer.
Een integrale visie waarbij de locatie en het ontwerp van windpark N33 afgestemd zijn op deze plannen kan leiden tot een betere inpassing en milieuwinst voor het landschap. Bijvoorbeeld door een balans te vinden tussen de vrije horizon en de nieuwe opstellingsvormen van windturbines in lijnen en clusters.

Commissie voor de m.e.r.
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief.

Samenwerkingsverband
KDE Energy BV en Blaaswind BV, verenigd in het samenwerkingsverband ‘Windpark N33′, willen een windpark realiseren. De beoogde locatie ligt langs de N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde. Om het windpark ruimtelijk mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan opgesteld, daarnaast zijn verschillende vergunningen nodig.

MER advies
De Commissie adviseert in het MER vooral aandacht te besteden aan:

  • Een onderbouwing van de locatiekeuze en specificering van het totale vermogen op de locatie. Waarbij de locatie ook in samenhang is bekeken met andere (lopende) inititieven voor windenergie in het veenkoloniale gebied. Zij adviseert hierbij ook aandacht te besteden aan de standpunten van de provincie Groningen, de gemeente Menterwolde en de gemeente Veendam.
  • De ontwikkeling van inrichtingsvarianten voor het park als geheel. Met als variabelen het totale vermogen, de totale oppervlakte, het aantal turbines, de verspreiding van turbines binnen het gebied en de landschappelijke kwaliteit.
  • Een overzicht waarin de maximale milieueffecten op landschap, natuur en leefomgeving van de inrichtingsvarianten zijn vergeleken. Vergelijk de effecten zowel absoluut als relatief (per eenheid opgewekte energie).