De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Faillissementsverslagen

Faillissementsverslagen van de volgende bedrijven:

BioShape Holding B.V.
BioShape Powerplants B.V.
BioOne B.V.
Frese Biogas B.V.
Econcern
CIG Biodiesel B.V.
Biomassa Holding B.V.
Power Plant Lommel N.V.
BioValue B.V.


BioShape Holding B.V.

http://www.fibronot.nl/download/Aanvangsverslag-Curator-Bioshape.pdf (09/07/2010)

http://www.fibronot.nl/download/Verslag-2-Curator-Bioshape.pdf (18/01/2011)

http://www.fibronot.nl/download/Verslag-3-Curator-Bioshape.pdf (22/07/2011)

http://www.fibronot.nl/download/Verslag-4-Curator-Bioshape.pdf (30-01-2012)

http://www.fibronot.nl/download/Verslag-5-Curator-Bioshape.pdf (12-10-2012)


BioShape Powerplants B.V.

http://www.fibronot.nl/download/faillissementsverslag_BioshapePowerplants.pdf

http://www.fibronot.nl/download/faillissementsverslag_2_BioshapePowerplants.pdf

http://www.fibronot.nl/download/faillissementsverslag_3_BioshapePowerplants.pdf (30/01/2012)

Op 19 juni 2012 is het faillissement van BioShape Powerplants B.V. opgeheven wegens gebrek aan baten.

 


BioOne B.V.

http://www.fibronot.nl/download/she-05-564-f-v-01-verslag-30-07-2010.pdf

http://www.fibronot.nl/download/she-05-564-f-v-02-verslag-15-02-2011.pdf


Frese Biogas B.V.

http://www.fibronot.nl/download/she-05-565-f-v-01-verslag-03-08-2010.pdf

19-08-2005 – she.05.565.F.1300.1.05 – Uitspraak faillissement op 17 augustus 2005

19-01-2011 – she.05.565.F.1317.1.11 – einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 24 december 2010


Econcern

faillissementsverslag_1.pdf (12MB)
faillissementsverslag_2.pdf (7MB)
Organigram-Econcern.pdf (2.5MB)
financieel_verslag_Econcern.pdf (13.5MB)
Bijlage_1_bij_verslag_2.pdf (6MB)
Bijlage_2_bij_verslag_2.pdf (6MB)
Bijlage_3_bij_verslag_2.pdf (5MB)
faillissementsverslag_3.pdf (.5MB)
faillissementsverslag_4.pdf (.5MB)
faillissementsverslag_5.pdf (5MB)
faillissementsverslag_6.pdf (0.5MB)
fin-verslag-nr-6-deel-1-20110803.pdf
fin-verslag-nr.-6-deel-2-20110803.pdf
Faillissementsverslag 7 (07-12-2011) (3MB)
Faillissementsverslag 7 Financieel deel 1 (7MB)
Faillissementsverslag 7 Financieel deel 2 (9MB)
Faillissementsverslag_8-Econcern.pdf (7 juni 2012)
Faillissementsverslag 9 (23-10-2012)
Faillissementsverslag 10 (20-06-2013)
Faillissementsverslag 11  (11-12-2013)
Onderzoeksrapport curatoren Deterink en van Andel  (11-12-2013)


CIG Biodiesel B.V.

Hoe de BioShape Holding B.V. in aanraking kwam met CIG Biodiesel B.V. en het dochterbedrijf EMS Beheer B.V. is te lezen op:

http://www.fibronot.nl/nieuwsarchief2010.php#spitteninfaillissementsverslag

en

http://www.fibronot.nl/nieuwsarchief2010.php#luxemburgconnection

Faillissementsverslagen CIG Biodiesel

Faillissementsverslag 1 CIG Biodiesel

Faillissementsverslag 2 CIG Biodiesel

Financiële Bijlage bij verslag 2

Tekst uit het faillissementsverslag betreffende de BioShape Holding B.V.

Interessant is de volgende tekst over de Bioshape Holding B.V. in het faillissementsverslag van CIG Biodiesel:

EMS Beheer B.V. is betrokken bij in eerste instantie de surseance en later het faillissement van de besloten vennootschap BioShape Holding B.V. (KvK nummer 12058724).
Deze vennootschap hield zich eveneens bezig met bio energie (zij bezit onder meer een notenplantage te Tanzania en streefde naar de realisatie van een fabriek om die grondstoffen te bewerken).
Blijkens de informatie van de curator zou EMS Beheer B.V. ten behoeve van BioShape de financiering van een bedrag van € 5.000.000 verzorgen ( welk bedrag afkomstig zou zijn uit Amerika en via een Luxemburgse vennootschap en EMS Beheer B.V. aan BioShape geleend zou worden).
De surseance is in afwachting daarvan verlengd doch de financiering is niet afgekomen waarna het faillissement is uitgesproken.

Rond de Luxemburgse vennootschap die als hoofdfinancier van CIG Biodiesel zou optreden, “Groupe Hima Finance” SA, zijn inmiddels nogal wat vragen gerezen. Niet vastgesteld kan worden wie er achter zit(ten) en/of over welke middelen deze vennootschap werkelijk beschikt en/of wat de herkomst van die middelen is. De zich als bestuurder van de vennootschap presenterende J.H. van Leuvenheim ( tevens verbonden -geweest- aan CRT Register International N.V. te Luxemburg voornoemd) beroept zich op een beweerdelijk naar Luxemburgs recht bestaand verschonings-recht.

Wel blijkt dat oprichting, bestuur en domicilie via dezelfde intermediair (CRT) te hebben plaatsgevonden als bij de SA die betrokken zou zijn bij BioShape Holding.
Er zijn aanwijzingen dat de vennootschap in 2006 door of namens Hofland voornoemd is verworven derhalve in het kader van het onderhavige project, terwijl Hofland indertijd opdracht heeft gegeven aan een drukker om briefpapier te vervaardigen voor deze vennootschap, te gebruiken in uitingen richting potentiële obligatiehouders.
Opmerkelijk lijkt voorts dat een project waar deze vennootschap € 52.000.000,00 in zou willen steken niet doorgaat omdat de aanloopkosten € 4.000.000,00 wèl, maar “slechts” € 2.000.000,00 niet gedekt zijn.

Het vorenstaande werpt de vraag op of Hima werkelijk een derde c.q. externe financier is die een bedrag van € 52.000.000,00 kan en wil verstrekken, of slechts een leeg vehikel van Breur C.S. dat de schijn daarvan moet wekken om obligatiehouders over te halen te investeren.
Geen van beide kon tot nu toe vastgesteld of uitgesloten worden.
Hima is gedetailleerd om opheldering gevraagd.

Grossieren in faillissementen

De eigenaren van CIG Biodiesel, vader en zoon Breur, grossierden in faillissementen. Ze waren niet alleen eigenaar van CIG Biodiesel, maar ook van enkele bouwbedrijven die failliet zijn gegaan.

Breur sr. was als bestuurder en aandeelhouder betrokken bij het op 11 januari 2002 uitgesproken faillissement van een aantal vennootschappen te Zwijndrecht die zich bezig hielden met aanneming van werken en projectontwikkeling (o.a. Breur Zwijndrecht Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V. en Breur Bouwprojecten B.V.
In het kader daarvan is Breur sr. op 6 april 2005 ook privé failliet verklaard.
Genoemde faillissementen lopen nog steeds.

Breur Zwijndrecht Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V. en Breur Bouwprojecten B.V.

aannemingsmij breur 1e verslag.pdf
aannemingsmij breur 2e verslag.pdf
aannemingsmij breur 3e verslag.pdf
aannemingsmij breur 4e verslag.pdf
aannemingsmij breur 5e verslag.pdf
aannemingsmij breur 6e verslag.pdf
aannemingsmij breur 7e verslag.pdf
aannemingsmij breur 8e verslag.pdf
aannemingsmij breur 9e verslag.pdf
aannemingsmij breur 10e verslag.pdf
aannemingsmij breur 11e verslag.pdf
aannemingsmij breur 12e verslag.pdf
aannemingsmij breur 13e verslag.pdf
aannemingsmij breur 14e verslag.pdf


Biomassa Holding B.V.

Over de Biomassa Holding B.V. is een apart hoofdstuk geschreven, zie hier.

Uitspraak Raad van State in het beroep dat de Biomassa Holding B.V. aantekende tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Limburg op op grond van een BIBOB advies geen milieuvergunning aan de Biomassa Holding B.V. te verstrekken.

De faillissementsverslagen staan hieronder.

BiomassaHolding-1e.pdf

BiomassaHolding-2e.pdf

BiomassaHolding-3e.pdf

BiomassaHolding-4e.pdf

BiomassaHolding-5e.pdf

BiomassaHolding-6e.pdf

BiomassaHolding-7e.pdf

BiomassaHolding-8e.pdf

BiomassaHolding-13e.pdf

BiomassaHolding-14e.pdf

(Voorlopig) financieel eindverslag

14-01-2010 – utr.07.436.F.1328.1.10 – vervanging rechter-commissaris mr. D.J.van Maanen door mr. C.M. Dijksterhuis

30-12-2010 – utr.07.436.F.1316.1.10 – Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 28 december 2010


Power Plant Lommel N.V.

Publicatie : 2010-04-29

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij vonnis van 22 april 2010, de faillietverklaring, op dagvaarding, uitgesproken van Power Plant Lommel NV, Anton Philipsweg 4, te 3920 Lommel.
Ondernemingsnummer 0886.841.702.
Dossiernummer : 6819.
Rechter-commissaris : de heer Missoul.
Curator : Mr. Lesire, Godfrey, De Gerlachstraat 11, te 3500 Hasselt.
Tijdstip ophouden van betaling : 22 april 2010.
Indienen van de schuldvorderingen : griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt, Havermarkt 10, vóór 22 mei 2010.
Datum waarop het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen ter griffie wordt neergelegd, is bepaald op 3 juni 2010, om 14 uur.
De natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde dienen ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neer te leggen om te kunnen genieten van de bevrijding (overeenkomstig artikelen 72bis en 72ter F.W.).
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Achten.

Publicatie : 2011-03-02

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij vonnis van 17 februari 2011 het faillissement op naam van Power Plant Lommel NV, Anton Philipsweg 4, te 3920 Lommel, ondernemingsnummer 0886.841.702, dossiernummer 6819, gesloten verklaard.
Aard vonnis : sluiting ontoereikend actief.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Bleucourt Beheer BV, vertegenwoordigd door de heer Wilhelmus Hermans.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.


BioValue B.V.

Eerste faillissementsverslag Delta Biopat B.V. (05-04-2011)

Eerste faillissementsverslag Delta BioValue B.V. (05-04-2011)

Eerste faillissementsverslag Delta BioValue Nederland B.V. (05-04-2011)

Tweede faillissementsverslag Delta Biopat B.V. (25-07-2011)

Tweede faillissementsverslag Delta BioValue B.V. (25-07-2011)

Tweede faillissementsverslag Delta BioValue Nederland B.V. (25-07-2011)

Derde faillissementsverslag Delta Biopat B.V. (23-12-2011)

Derde faillissementsverslag Delta BioValue B.V. (08-11-2011)

Derde faillissementsverslag Delta BioValue Nederland B.V. (08-11-2011)

Vierde faillissementsverslag Delta BioValue B.V. (26-04-2012)

Vierde faillissementsverslag Delta BioValue Nederland B.V. (26-04-2012)