De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

Zuidbroek

Zuidbroek

De wijk Zuidbroek in Apeldoorn krijgt via een ruim 1400 meter lange buis warm water vanaf de rioolwater zuiveringsinstallatie van het Waterschap Veluwe aangeleverd.

In het voorjaar van 2007 is deze warmtetransportleiding aangelegd vanaf de rioolwaterzuivering in Apeldoorn naar de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Op de rioolwaterzuivering wint men biogas dat bij het zuiveringsproces vrijkomt uit het rioolslib. Bacteriën zetten het organische materiaal in het slib om in methaan en kooldioxide in een zuurstofloos milieu. Waterschap Veluwe, eigenaar van de rioolwaterzuivering, voegt aan het slib nog putvet uit de horeca toe om de biogasproductie te vergroten.

Op de RWZI produceren twee biogasmotoren van 750 kWe warmte, waarvan een deel op de zuivering zelf worden gebruikt. De resterende warmte wordt benut voor de verwarming van woningen, scholen en een zorgcentrum en als warmtebron voor warm tapwater in de woningen.

Het oude plan om met restwarmte van FibroNed energie voor Zuidbroek op te wekken is inmiddels door de procedures voor de Raad van State van de baan.

Schema warmtevoorziening woningen Zuidbroek
Schema warmtevoorziening Zuidbroek

Schema warmtenet Zuidbroek
Uitgebreid schema warmtenet Zuidbroek

Biogas uit rioolwater

Na het zuiveren van rioolwater bij het zuiveringsschap blijft slib over. Dit is al het opgeloste vuil dat uit het water is gehaald. Met centrifuges haalt men zoveel mogelijk water uit het slib en pompt het slib dat overblijft naar gistingtanks. Het slib gist hier bij een constante temperatuur van 33°C. Bij dit proces komt gas vrij en dit gas wordt gebruikt als brandstof voor een gasmotor en verwarming van de eigen bedrijfsgebouwen van het Zuiveringsschap.
Na het zuiveren van rioolwater blijft dus slib over. De kosten voor de verwerking van slib zijn afhankelijk van het gewicht van het slib. Door zoveel mogelijk water uit het slib te halen (slibontwatering), vermindert het gewicht. De verwerking van het slib is dan goedkoper.
Het waterschap haalde zelf met centrifuges zoveel mogelijk water uit het slib, waarna een gespecialiseerd bedrijf er nog meer water uithaalde en het slib verder verwerkte. De slibverwerkingsinstallatie van dit bedrijf was uniek in de wereld omdat deze het slib in vloeibare vorm kon verwerken. Het bedrijf, waarschijnlijk wordt hier de VARTech installatie bedoeld, is echter onherstelbaar beschadigd en daarom ook definitief gesloten. Andere bedrijven kunnen het slib niet vloeibaar verwerken.

Maar er valt nog meer te halen uit rioolslib. Op dit moment werkt het waterschap samen met energieleverancier Essent en de gemeente Apeldoorn aan de realisatie van een warmtenet in de nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn.
Bij de verbranding van biogas ontstaat ook warmte. Een groot gedeelte hiervan wordt tot op heden weggekoeld, net als bij een radiator van een auto. Dit gaat veranderen. Van de warmte die straks bij de gasmotoren vrijkomt, kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie volledig in de eigen energiebehoefte voorzien. De warmte die overblijft, stelt het waterschap beschikbaar aan Essent die er uiteindelijk ruim 2500 van de 3100 woningen in Zuidbroek mee van energie gaat voorzien.

Rioolwaterzuivering Apeldoorn produceert meer energie dan het verbruikt

Donderdag 20 januari 2011

In 2010 leverde de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn voor het eerst meer stroom dan het zelf verbruikt. Stroom voor 1.068 huishoudens kon aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.

Bij de vergisting van zuiveringsslib – bacteriemassa – uit de zuiveringsinstallatie ontstaat biogas. Dat gas wordt verbrand in een motor die elektriciteit opwekt. Bij die verbranding ontstaat ook warmte. De warmte levert het waterschap aan de wijk Zuidbroek voor de verwarming van verwarmings- en kraanwater. Afgezet tegen het gemiddeld gasverbruik in ons land kunnen met de ontstane warmte 283 huizen een jaar lang van warmte en warmwater worden voorzien.

Productieproces werd in 2010 efficiënter

Waterschap Veluwe experimenteert als één van de eerste waterschappen in ons land met het opwekken van energie uit zuiveringsslib. In 2010 verdubbelde de biogasproductie in Apeldoorn. Een medewerker van het waterschap hierover: ‘In 2010 hebben we het vergisten nog beter onder de knie gekregen. We leren het proces nu nog beter voeden. Daardoor verloopt het vergistingsproces efficiënter en halen we meer energie uit een m3 zuiveringslib. Dit zijn belangrijke stappen in het terugdringen van het gebruik van fossiele energie in ons land.’

Maatregelen

De Nederlandse waterschappen maakten in 2008 afspraken met de Rijksoverheid over het terugdringen van hun energieverbruik. Daarbij legden zij vast in de periode 2005-2020 30% efficiënter te gaan werken. Met de huidige biogasproductie in Apeldoorn zal het waterschap die doelstelling al in 2011 kunnen halen.
Bron: Waterschap Veluwe


Waterschap levert nu ook elektra

Woensdag 26 januari 2011

APELDOORN – De zuiveringsinstallatie van Waterschap Veluwe leverde het afgelopen jaar niet alleen warm water maar ook elektriciteit.

Naast de opwekking van stroom voor eigen gebruik bleef er – voor het eerst – nog voldoende ‘over’ om terug te laten vloeien naar het net. Van de teruggeleverde stroom konden 1068 huishoudens profiteren.
Daarnaast leverde de installatie in 2010 voldoende warmte om 283 woningen van warm kraanwater en verwarmingswater te voorzien. In 2009 stond de teller nog op 20 woningen.

Met een drietal vergistingsinstallaties haalt het waterschap energie uit zuiveringsslib.
Bij vergisting van het slib door middel van bacteriën ontstaat biogas. Gas dat vervolgens als brandstof dient voor een motor die elektriciteit opwekt. De hitte die deze motor ook produceert wordt gebruikt om water te verwarmen dat via een zogeheten warmtenet de waterleiding (voor kraanwater en cv-installatie) opwarmt.
Waterschap Veluwe experimenteert als een van de eerste waterschappen met het opwekken van energie uit zuiveringsslib.

De extra energie kon worden geleverd doordat het vergistingsproces in 2010 efficiënter is ingericht. Er is meer meer energie per kubieke meter slib gewonnen.
De stroom gaat terug naar Nuon, de warmte levert het waterschap aan Essent dat daarmee woningen in Zuidbroek verwarmt.
Vorig jaar verbeterde het waterschap het vergistingsproces al door levensmiddelen als cola en appelmoes en slachtafval aan het rioolwater toe te voegen. Dat leverde een betere gasproductie op.

Om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen spraken waterschappen in 2008 met de rijksoverheid af voor 2020 dertig procent efficiënter te gaan werken.
Waterschap Veluwe is zo goed op streek dat het waterschap verwacht dat in 2011 al te halen.
De aanleg van een warmtenet in Zuidbroek speelt een belangrijke rol bij de ambitie van gemeente Apeldoorn in 2020 energieneutraal te zijn.
Bron: de Stentor