RSSXML                  Fibronot op de smartphone en op de iPad

zoeken op fibronot.nl

Artikel 21 van de Grondwet luidt: "De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu."

 

Waarom Fibronot?

Welkom op de website van de Werkgroep Fibronot

De website www.fibronot.nl is op 10 februari 2009 in gebruik genomen om de inwoners van Apeldoorn en omstreken op de hoogte te houden van de chemische aspecten die bij de verbranding van kippenmest vrijkomen en van de gevaren voor de volksgezondheid die de uitstoot van al dat gif tot gevolg heeft.
In de loop van 2008 werd er in het onderzoek naar Fibroned steeds meer over een reeks van faillissementen rondom de directie van Fibroned bekend, waardoor het onderzoek zich verder uitbreidde naar de andere bedrijven waar de directie van Fibroned rechtstreeks bij betrokken is.
Zoals de BioShape Holding B.V. die op 14 juni 2010 failliet werd verklaard, zoals BioShape Tanzania Ltd. dat maar wat aanrommelt in Tanzania en de BioShape Benefits Foundation, die in Tanzania naast liefdadigheidswerk ook politici en ambtenaren in de watten legde.

De aandacht op Fibronot.nl gaat speciaal uit naar:

WAT WORDT U NIET VERTELD ?  WAT WORDT VERZWEGEN ?  WAT MAG U (NOG) NIET WETEN ?

Ook de andere speeltjes van de heer Hermans, directeur van Fibroned, komen uitgebreid aan de orde.
Lees in dat verband de tragedie die zich in Tanzania voltrekt en die veroorzaakt wordt door het bedrijf BioShape Tanzania Ltd., een dochterbedrijf van de BioShape Holding B.V. dat zich sinds november 2009 in staat van surseance van betaling bevond en op 14 juni 2010 door de rechter in Roermond failliet werd verklaard.
Vrijwel alles waar de heer Hermans zich mee bemoeit gaat failliet. Drie dochters van zijn bedrijf, de BioOne Holding B.V., zijn enkele jaren geleden failliet verklaard. De vierde dochter is Fibroned....
Het daarna opgerichtte BioShape Holding B.V. met daaronder een tiental B.V.-tjes die zich bezig zouden moeten houden met energie-opwekking, is inmiddels failliet verklaard en ook het Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij, waar de heer Hermans in het bestuur zit, stond in oktober 2009 op het punt failliet te gaan. De gemeente Apeldoorn had al een toezegging voor een noodlening van € 200.000 gedaan, maar op het allerlaatste moment deelde de Coöperatie mede dat ze van dit aanbod afzagen.

Het noemen van cijfers over de uitstoot van allerlei giftige stoffen lijkt op een herhaling van zetten, immers, zes jaar geleden kwamen die cijfers ook al aan de orde.
Sinds die tijd is er veel meer aandacht gekomen voor het milieu, broeikasgassen en de daaraan gerelateerde opwarming van de aarde, en de leefomgeving van de mensen zelf, zodat een nieuwe opsomming van feiten en cijfers zinvol is om de inwoners van Apeldoorn en omgeving opnieuw te confronteren met wat er net ten oosten van Apeldoorn op de Ecofactorij gaat gebeuren, een gebied waar binnen een straal van enkele kilometers bijna 100.000 mensen wonen.
Vele duizenden van deze inwoners van Apeldoorn en omstreken hebben zich zes jaar geleden een bezorgde burger getoond en hun sympathie met de Werkgroep Bezorgde Burgers betuigd.

We vragen al deze mensen opnieuw hun afkeer van FibroNed te tonen in een alles of niets poging deze gifgasfabriek bij het klaverblad Beekbergen te helpen tegenhouden.

Denk niet dat een ander wel tegen zal zijn en dat u niets hoeft te doen. We hebben de steun van iedere inwoner van Apeldoorn en omgeving hard nodig, al is het alleen maar om uw kinderen en kleinkinderen een gezonde toekomstverwachting te kunnen geven.


Uw steun is onontbeerlijk.

Kijk op www.bezorgdeburgers.nl


Fibroned

Hoe nu verder?

Op 1 januari 2008 is een onderzoek gestart naar feiten en gebeurtenissen rondom Fibroned na de uitspraak van de Raad van State op 22 maart 2005, waarin de Raad opnieuw een verleende milieuvergunning vernietigde.
Gedurende het onderzoek kwam er dermate interessante informatie boven tafel dat in februari 2009 besloten is deze informatie op de website Fibronot.nl te publiceren.


Deze website laat zien hoe bezorgde burgers in de Verenigde Staten in staat zijn geweest om een aantal Fibro kippenmestverbranders buiten de grenzen van hun Staat te houden. Zie hier en hier.
Het waren de lokale politici die hun verantwoordelijkheid namen in deze zaken. Politici die zich bewust waren van het feit dat zij er door de plaatselijke bevolking waren neergezet en zich niet dienden te richten naar signalen uit Washington.
Het plaatselijk belang ging hier boven het partijbelang uit.


Hoe anders liep dat in Apeldoorn, waar het toenmalige VVD Raads- en Statenlid, mevrouw Mariëtte Kroes, na de uitspraak van de Raad van State in 2005 zei dat Apeldoorn maar moet stoppen met FibroNed omdat er geen draagvlak onder de Apeldoornse bevolking zou zijn. Ze werd door de landelijke partijtop in Den Haag en de VVD fractie in de Provinciale Staten de oren gewassen en teruggefloten. Mevrouw Kroes voelde echter haarfijn aan wat er onder de Apeldoornse bevolking leefde.

En wat te denken van het toenmalige Tweede Kamerlid Oplaat, tevens partijgenoot van mevrouw Kroes? Hij heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Veerman, meerdere keren gevraagd hoe dat daar in Apeldoorn nu eigenlijk liep met FibroNed. Of de Minister de zaak niet even wat kon bespoedigen.

Hieronder staat een stukje uit een toespraak van de heer Oplaat tijdens de behandeling van de begroting van landbouw op 16 november 2004:

"Bij kleinere innovatieve bedrijven zijn vaak veel problemen. Ondernemers lopen vaak tegen een berg van wetgeving en administratieve lasten op, of hebben grote problemen met de vergunning verlening. Mag ik u het voorbeeld schetsen van Fibroned te Apeldoorn. Een innovatie die zijn weerga niet kent. Droge pluimveemest wordt verbrand voor het verkrijgen van groene energie, die afgezet op hetzelfde industrie terrein aan de bedrijven die zich weer verplicht hebben om die groene stroom af te nemen. Dit project werd gelanceerd op 26 augustus 1993. Nu ruim 10 jaar later ligt de vergunning, na afgifte door de provincie, voor de tweede maal bij de Raad van State. Het point of no return is al lang gepasseerd, de ondernemer heeft er al meerdere miljoenen euro’s ingestoken. Hier zouden we als overheid toch proactiever moeten handelen. Een uitspraak van de minister zou in deze nogal eens willen helpen. Het zou het kabinet sieren dit aan te durven. We laten zulke innovatieve bedrijven die het mes aan alle kanten laten snijden toch niet aan hun lot over? Graag een reactie van de minister?"

Waarom was de heer Oplaat er zo op gebrand FibroNed in Den Haag te pushen? Familiebelangen wellicht? Inderdaad.
De broer van Oplaat heeft in Markelo een grote kippenboerderij die met FibroNed een contract had afgesloten voor de levering van kippenmest voor de mestverbrander. Voordat mestwoordvoerder Oplaat van de VVD in de Tweede Kamer kwam was hij mede eigenaar van die kippenfarm.
Vreemd dat iemand het verbranden van kippenmest een innovatie zonder weerga te noemt.

Een innovatie die zijn weerga niet kent?

Hoe vertel ik de Tweede Kamerleden sprookjes?

Zo gaat het dus in de wereld van de mest. Bluffen, vriendjespolitiek bedrijven, de regels van een fatsoenlijke democratische weg bewandelen aan je laars lappen en de bevolking in de omgeving van deze milieuvervuilende kippenmestverbrander kan de boom in.

De familie Oplaat kan beter op het eigen erf een kippenmestvergister bouwen die het hele dorp waar hij woont van gas, electra en warm water kan voorzien. Dan is hij in ieder geval schoner bezig dan al die troep bij iemand anders in de achtertuin verbranden.

We laten u ook zien hoe FibroMinn, de kippenmestverbrander in Minnesota binnen enkele jaren de grootste chemische vervuiler van de Staat Minnesota is geworden. Zie hier.
Wist u overigens dat deze kippenmestverbrander nauwelijks economisch verantwoord draait? Dat de Staat Minnesota financieel moet bijspringen? Dat FibroMinn zwaar gesubsidieerd moet worden omdat er zonder subsidie geen bestaansrecht is?
Hoe gaat dat straks in Apeldoorn? Moeten we met z’n allen de tekorten van FibroNed opvangen?

Maar vooral laten we zien welke enorme hoeveelheden van de meest giftige stoffen via de schoorsteen de lucht in worden geblazen door de 3 Fibrowatt kippenmestverbranders in Engeland en de FibroMinn kalkoenmestverbrander in de VS, volgens welk voorbeeld Fibroned gebouwd gaat worden. Zie hier.

We laten dit alles zien met maar één gedachte in het achterhoofd: èlke toename in de atmosfeer, hoe klein ook, van welke hoeveelheid giftige afvalgassen dan ook, is volstrekt onaanvaardbaar voor de  inwoners van Apeldoorn en omgeving.

Elke bewoner mag er namelijk zonder meer van uitgaan dat de overheid geen vergunningen verstrekt aan bedrijven die de volksgezondheid in gevaar brengen. Hoe mooi en gekleurd alle milieurapporten er ook uitzien, er komt altijd nog een aanzienlijke hoeveelheid giftige stoffen in de atmosfeer.
Je ziet steevast dat woorden als 'de norm wordt niet overschreden' erbij worden gehaald.

Maar wat is 'de norm'? Zie ook hier voor grenswaarde.
De meeste normen die vandaag de dag bestaan zijn met behulp van proeven op dieren vastgesteld. Gaat een dier eraan dood dan is de norm niet veilig. Merkt een dier er op de korte termijn niets van dan zal het wel veilig zijn.
Praatjes en een wassen neus zijn het, vooral bij giftige stoffen die nauwelijks of geen halfwaardetijd hebben, zoals dioxine.
En laat die zwaar giftige stof nu net in grote hoeveelheden vrijkomen bij de verbranding van organische producten als kippenmest, koeien- en varkensmest.
Er wordt gezegd dat de mens in veel opzichten genetisch verwant is met dieren en dan vooral met apen en dat ze dezelfde kwalen kunnen oplopen. Rechtvaardigt dat het doen van dit soort proeven op dieren? Laat driekwart van de wereldpopulatie apen nu besmet zijn met AIDS en er bovendien nog immuun voor zijn ook. En bij de mens...?
Dit is een voorbeeld hoe de uitwerking van een externe bron bij dieren een totaal verschillende invloed heeft dan bij de mens.
Om 'de norm' te bepalen geldt dat verschil ineens niet meer? Wie zegt dat proeven met dioxine op dieren dezelfde uitwerking hebben als bij de mens? Hoe anders kan een aap op CO2 of fijn stof reageren dan de mens?

Hoe sterk de uitlaatgassen van de FibroNed kippenmestverbrander ook gefilterd worden, er blijft altijd een restant over dat ongezuiverd de schoorsteen verlaat  en waarvan de maximaal aanvaardbare concentratie per kubieke meter uitlaatgas over een jaar gezien zéér aanzienlijk boven de zogenaamde 'veilige norm' uitkomt.

Dioxine, dat vrijkomt bij verbranding van organische stoffen zoals kippenmest, verzamelt zich in lichaamsvetten en zal naarmate de vervuiling langer duurt, een steeds hogere concentratie in het lichaamsvet aannemen en een steeds ernstiger gevaar voor persoonlijke gezondheid vormen, 'veilige norm' of niet.

Wat we ook laten zien is het abnormaal grote aantal faillissementen dat er in de sector groene energie door middel van (kippen)mestverbranding plaatsvindt en vooral hoe dicht die faillissementen bij FibroNed in de buurt zitten en met welk gemak het oude personeel onder een nieuwe bedrijfsnaam gewoon weer verder gaat.
Zie hier om de faillissementen te bekijken.

Het moederbedrijf van FibroNed, de BioOne Group, grossiert in faillissementen en niemand krijgt de garantie dat de stekker er bij FibroNed ook niet een keer wordt uitgetrokken als de zaken eens wat minder gaan.

Het faillissement van Econcern in 2009 is een toonvoorbeeld dat men het met de boekhouding ook niet erg serieus neemt.
Door te sjoemelen met cijfers werden banken en inversteerders nerveus en trokken zich van Econcern terug waarna op 12 juni 2009 het faillissement werd uitgesproken. Overigens, Econcern behoorde niet tot de BioOne Group.

We zijn er nog niet, want het regent faillissementen waar de directeur van Fibroned rechtstreeks bij betrokken is.

De Rechtbank in Roermond heeft op 10 november 2009 voorlopig surseance van betaling aan BIOSHAPE HOLDING B.V. in Neer verleend. Bij BioShape Holding B.V., een volle dochter van de BioOne Group, is de heer Hermans directeur, dezelfde functie die hij ook bij Fibroned vervult. Als een spin bevindt hij zich in het web van bedrijven die failliet zijn gegaan, bijna failliet zijn gegaan of surseance van betaling hebben gekregen.
Op 31 december 2009 sprak de Rechtbank in Roermond uit dat het bedrijf BioShape Holding B.V. zich in definitieve staat van Surseance van Betaling bevindt.
Op 11 februari 2010 heeft de Rechtbank in Roermond de surseance met drie maanden verlengd waarna op 14 juni 2010 het faillissement werd uitgesproken.
Op 22 april 2010 werd het faillissement van Power Plant Lommel N.V. uitgesproken en op 3 november 2010 werd de BioShape Power Plants B.V. door de Rechtbank in Roermond failliet verklaard.

In september 2009 schreef de redactie van Fibronot.nl op deze website: "Het houdt maar niet op, want gerommel rondom het bedrijf BioShape Tanzania zou zomaar een voorbode kunnen zijn van een faillissement van de BioShape Holding B.V."
Lees hier alles over BioShape Tanzania.

We zullen de investeerders in de FibroNed kippenmestverbrander op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wijzen en hoe die verantwoordelijkheid zich verhoudt ten opzichte van een onbezorgde toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Hoe complex en juridisch ingewikkeld het opzetten van een biomassacentrale is blijkt uit het geval Biomassa Holding BV uit Utrecht.
Bij het aanvragen van een bouw- en/of milieuvergunning voor een biomassacentrale krijgt de aanvrager tegenwoordig onherroepelijk te maken met de Wet BIBOB.

Hoe de Wet BIBOB roet in het eten van Biomassa Holding strooide ziet u hier.

BRAND?

"Absoluut onmogelijk," zeggen de experts. Kijk hier even of ze gelijk hadden.

Ontploffing?

"Absoluut onmogelijk," zeggen de experts. Kijk hier even of ook zij gelijk hadden.

Wat de deskundigen zeggen ziet u hier
Vooral de mening van Prof. Dr. Willem Vermeend is interessant.
We moeten veel meer investeren in duurzame energie, maar bij het noemen van de drie opties, biomassa, zonnepanelen en windenergie zegt hij over biomassa:
biomassa, zou ik niet doen, is beperkt en omstreden.

Tot slot, en misschien wel het meest belangrijk, we zullen u laten zien dat er schone alternatieven zijn: het vergisten van kippenmest, waarbij geen giftige uitlaatgassen de atmosfeer worden ingeblazen, zie hier voor de alternatieven.

Maar let op: er is een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk. Een te kleine vergistingsinstallatie is niet rendabel, maar een te grote vergistingsinstallatie is net zo min levensvatbaar en onrendabel gebleken.
Met het bijmengen van verse koeien- of varkensmest en andere biomassastromen werkt het vergisten van de vrij droge kippenmest aanzienlijk beter.

Kippenmest is geen schone energie, biomassa is niet groen.

Zie ook hier in het rapport Groene Biomassa


Maar al te vaak denkt men in deze sector:

Groen is poen en duurzaam betekent subsidie, subsidie, subsidie.....

Verbranding van kippenmest verhoogt het CO2 gehalte in de dampkring aanzienlijk en draagt daarmee vermoedelijk bij aan de verhoging van het broeikaseffect.
Sprookjes dat de verbranding van kippenmest CO2 neutraal zou zijn, verwijzen we naar het rijk der fabelen.
Als kippenmest volledig door snoeihout en ander plantaardig materiaal zou worden vervangen dan zou een CO2 neutraal verhaal nog enigszins geloofwaardig overkomen, immers het snoeihout en ander plantaardig materiaal hebben al een keer CO2 omgezet naar zuurstof, maar het product 'kip' dat met 150 miljoen stuks ruim in Nederland vertegenwoordigd is, heeft al vele tonnen CO2 uitgeademd.
Niemand kan serieus beweren dat het verbranden van kippenmest CO2 neutraal is en ook maar iets met duurzame energie te maken heeft, maar het gebeurt te pas en te onpas in deze biosector.
De bevolking en politici worden misleid om bepaalde doelen na te streven, zoals het incasseren van miljoenen Euro's aan subsidie's.

In een brief die de toenmalige Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Drs. P.L.B.A. van Geel, in 2006 schreef, stelt hij letterlijk dat het verbranden van kippenmest niet duurzaam is en als primair doel heeft het wegwerken van mestoverschotten van de huidige veestapel. De intensieve pluimveehouderij is niet duurzaam, zolang de mineralenkringloop niet is gesloten en er tientallen miljoenen tonnen diervoeders van buiten Europa worden aangevoerd, waarbij grote hoeveelheden mineralen van elders worden onttrokken aan landbouwgrond.

Miljoenen tonnen diervoeders?

Er zijn naar schatting 150 miljoen kippen in Nederland.
Als elke kip 100 gram voer per dag eet, en dat is krap hoor want het is meer, dan gaat het per dag om minstens 15.000 ton kippenvoer. Dat is minimaal 5.5 miljoen ton per jaar!

Maar dat is nog niet alles.

In het Amazone oerwoud worden per jaar tienduizenden hectares bos gekapt om plaats te maken voor de productie van veevoersoja dat voor bijna de helft het bestandsdeel van kippenvoer uitmaakt. Dit gekapte bos draagt nooit meer bij aan de omzetting van CO2 naar zuurstof.
De meeste veevoersoja voor het kippenvoer in Nederland wordt uit landen in Latijns- en Zuid Amerika geïmporteerd.
Zo importeert Nederland uit Brazilië per jaar 9 miljoen ton soja. (Peildatum maart 2009)

De woordvoerder van de BMC in Moerdijk zegt dat zijn fabriek CO2 neutraal is. "Dat wil zeggen dat de CO2 uitstoot van de centrale gelijk is aan de uitstoot van CO2 bij het uitrijden van de mest op het land."
Volgens diezelfde redenering kun je van Amsterdam naar New York vliegen ook als CO2 neutraal aanmerken in vergelijking met de vliegreis New York - Amsterdam.
De bevolking, met de politici voorop, worden over het CO2 neutraal zijn van mestverbranding allerlei sprookjes op de mouw gespeld en men stapt er met open ogen in.

Volgens hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders kost de productie van energie uit kippenmest zelfs drie maal zoveel energie als het oplevert. Niet alleen stoten kippen zelf CO2 uit, er zijn ook fossiele brandstoffen nodig om het voer te produceren, voor de stallen en voor transport. De CO2-uitstoot van een kippenmestverbrandingsinstallatie is daarom volgens Reijnders vergelijkbaar met die van een kolencentrale.
Dat klopt aardig met de metingen bij de FibroMinn mestverbrander in de VS, waar is vastgesteld dat de mestverbrander FibroMinn méér CO2 uitstoot dan alle kolencentrales in de staat Minnesota bij elkaar.

Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
Met het onttrekken van grote hoeveelheden mineralen uit de bodem en het kappen van bomen in het Amazone oerwoud wordt het leefmilieu van de bevolking op een onaanvaardbare wijze aangetast.
Een vorm van duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie, een bron die nog miljarden jaren beschikbaar zal zijn.

Overigens is het verbouwen van de miljoenen tonnen mais, soja en graan in het buitenland dat als kippenvoer voor Nederlandse kippen gebruikt wordt, net zo hypocriet als het verbouwen van mais, soja en graan om er biobrandstoffen voor auto's mee te maken. De voedselketen op aarde wordt er op een onnatuurlijke manier mee doorbroken.
Bovendien hebben we hierboven net gelezen dat de Staatssecretaris in 2006 schreef dat er een overschot aan kippenmest is en dat verbranden van die kippenmest geen duurzame manier van energie opwekking is.
Er wordt dus op een ontoelaatbare manier een aanslag op de wereldvoedsel reserve's gepleegd om hier een paar mensen met hun hobby, het verbranden van kippenmest, te helpen, waar ze ook nog eens in de voorbereidingsfase tientallen miljoenen Euro's aan subsidie voor vangen. Uw en ons belastinggeld.
Bovendien krijgt FibroNed straks ook nog eens een schep subsidie voor elke opgewekte kilowattuur electriciteit. Zonder die subsidie is het niet eens lonend om de kippenmest te verbranden en heeft FibroNed niet eens bestaansrecht.
Kost electriciteit bij een normale centrale bijna 4 cent per opgewekte kWh, bij een kippenmestverbrander moet er per kWh ruim 9 cent subsidie bij. Dat betekent dat er per jaar door de overheid vele miljoenen Euro's op de rekening van FibroNed moeten worden gestort om de zaak draaiende te houden.
Deze subsidie voor oneigenlijke groene stroom moet worden afgeschaft omdat het verbranden van kippenmest geen groene stroom oplevert.
Bovendien zullen de kosten voor het reinigen van de rookgassen zo hoog zijn dat er bij de rentabiliteit van het verbrandingsproces de nodige vraagtekens kunnen worden geplaatst. Zelfs de bijdrage die boeren per geleverde ton kippenmest aan FibroNed betalen zal niet voldoende zijn om de mestverbrander rendabel te maken.

Hebben we het al over het transport van de kippenmest gehad?

De bevoorrading van de FibroNed centrale wordt een gigantische klus.
Volgens opgave van Fibroned zouden er per dag ongeveer 100 vrachtwagens nodig zijn om de mestverbrander te bevoorraden.
Dat leidt tot extra verkeersdrukte op de Zutphensestraat die ook de nodige milieuvervuiling met zich meebrengt. Oók in het weekend, dag en nacht.

Elke inwoner van Apeldoorn en omgeving mag er zonder meer van uitgaan dat de lokale, provinciale en landelijke overheden geen bouw- en milieuvergunningen aan bedrijven verstrekken die met het uitstoten van grote hoeveelheden giftige lucht, de volksgezondheid in gevaar brengen en het directe leefmilieu aantasten.

Sterker nog, elke lokale overheid heeft de maatschappelijke plicht tegenover haar inwoners om ervoor te zorgen dat de uitstoot van giftige afvalgassen van de lokale industrie tot nul wordt gereduceerd.

Apeldoorn profileert zich met de wijk Zuidbroek, zie hier, met de slogan:

Apeldoorn koploper in CO2-reductie met project voor groene warmte.

Deze slogan krijgt met de bouw van een kippenmestverbrander binnen de gemeentegrenzen, die tienduizenden tonnen CO2 en fijn stof uitstoot, wel een heel vreemde betekenis en staat bovendien op zeer gespannen voet met de Uitvoeringsnota Lucht 2006-2009 van de gemeente Apeldoorn.

De Uitvoeringsnota Lucht 2006-2009

In de Uitvoeringsnota Lucht 2006-2009 die de gemeente Apeldoorn in de zomer van 2005 liet verschijnen staat dat de inwoners van Apeldoorn goed en gezond moeten kunnen wonen, werken en verblijven en dat dit in de toekomst zo moet blijven.

Het is de ambitie van de gemeente Apeldoorn om ongewenste milieusituaties te saneren en voor de toekomst te voorkomen door het milieubelang duidelijker te betrekken bij de planontwikkeling voor wonen, werken en verkeer.


Inmiddels is in november 2009 gebleken dat het Coöperatief Parkmanagement De Ecofactorij  bijna failliet is, nadat gebleken is dat bedrijven niet in de rij staan om zich op de Ecofactorij te vestigen.
De Gemeente Apeldoorn heeft het Parkmanagement in 2003 een startsubsidie van € 330.000 gegeven. Eind november 2009 gaf de gemeente Apeldoorn aan bereid te zijn een noodlening van € 200.000 te verstrekken om een faillissement te voorkomen, maar de Coöperatie zag af van dit aanbod. Totaal is hier vanaf de oprichting in 2003 bijna € 800.000 aan subsidies en leningen verbrand!

Op 2 december wordt bekend gemaakt dat de chemicaliën groothandel Breustedt Chemie uit Apeldoorn op de Ecofactorij een distributiecentrum wil bouwen. Het huidige onderkomen aan de Curacao is te klein, waardoor soms de (zeer strenge) milieuregels aan de laars worden gelapt.

Vanwege kartelvorming bij de levering van zwembadchloor wordt Breustedt, samen met enkele andere chemiebedrijven, door de NMa veroordeeld tot een boete van totaal € 3,1 miljoen. Breustedt moet in totaal € 1,4 miljoen boete ophoesten.

Wat eens voor groen en duurzaam moest doorgaan, lijkt er inmiddels op dat de Ecofactorij een vergaarbak voor allerlei industriële bedrijven aan het worden is die het soms niet zo nauw met de regels nemen.
Bedrijven die veel stank en lawaai veroorzaken en elders in Apeldoorn te weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben.

Terug naar boven